28 Σεπτεμβρίου 2011

Οδεύει προς τη Βουλή το σχέδιο για τα ναυτικά ατυχήματα.


Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που αφορά στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Κ.Ο 2009/18/ΕΚ και στο νέο καθεστώς των Τεχνικών Διερευνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δομείται σε τρεις βασικές ενότητες: Τη νομική δομή του νέου οργανισμού, ο οποίος συστήνεται. Το νομικό πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης.Το πλαίσιο της συνεργασίας με άλλα κράτη της ΕΕ και τρίτα κράτη.Αναλυτικότερα, προβλέπεται:

Η τεχνική διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων, που καθιερώνεται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, αποτελεί διαδικασία που δεν συνδέεται με τον καθορισμό υπαιτιότητας ή την απόδοση ευθυνών.

Το πεδίο εφαρμογής, σε σχέση με το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο, διευρύνεται και αφορά ναυτικά ατυχήματα:

i. σε όλα τα υπό ελληνική σημαία πλοία ανεξαρτήτως του τόπου που συμβαίνουν,

ii. σε πλοία ανεξαρτήτως σημαίας που λαμβάνουν χώρα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ή εντός της περιοχής έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης ή άλλης μορφής παροχής βοήθειας έχουν προσφερθεί για το σκοπό αυτό,

iii. για τα οποία η Ελλάδα έχει άλλα ουσιαστικά συμφέροντα.

Γίνεται υποχρεωτική η διερεύνηση κάθε πολύ σοβαρού ναυτικού ατυχήματος. Επιπλέον, προβλέπεται η άμεση διεξαγωγή διερεύνησης με δυνατότητα έναρξής της εντός διμήνου από την ημερομηνία του συμβάντος. Κατά τη διερεύνηση δεν υφίσταται η έννοια της κατάθεσης, αλλά των συνεντεύξεων, ενώ η όλη προσέγγιση είναι καθαρά τεχνική.

Οι σχετιζόμενοι με την έννοια «ναυτικό ατύχημα» ορισμοί ορίζονται σύμφωνα με τον «Κώδικα του ΙΜΟ» και γίνεται διάκριση ανάλογα με τη σοβαρότητά του ενώ εισάγεται η έννοια του «κύριου κράτους διερεύνησης» και του «ουσιαστικώς ενδιαφερόμενου κράτους».

Αναλύονται θέματα γύρω από τον τρόπο διεξαγωγής και τη μορφή της διερεύνησης από κοινού με ενδιαφερόμενα κράτη.

Προβλέπεται η σύσταση αμερόληπτης μόνιμης υπηρεσίας διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων με επάρκεια οικονομικών πόρων, στελεχωμένης με εξειδικευμένους διερευνητές αποκλειστικής απασχόλησης. Δεδομένου ότι από τη λειτουργία και το έργο της υπηρεσίας προκύπτουν οφέλη για την ασφάλεια των πλοίων και την ναυτιλία, προβλέπεται η καθιέρωση εσόδων υπέρ αυτής κατά την έκδοση ναυτιλιακών εγγράφων των υπό ελληνική σημαία πλοίων.

Προβλέπεται η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων.

Καλύπτονται θέματα σχετικά με τη δημοσίευση των εκθέσεων των ναυτικών ατυχημάτων και την έκδοση συστάσεων ασφαλείας.

Προβλέπεται η υποχρέωση καταχώρησης των ναυτικών ατυχημάτων στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων।

Πηγή: AgeanTimes

Δεν υπάρχουν σχόλια: