9 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα: Α
2ας Μεραρχίας 18
8ο Οροφος
Τηλέφωνο 210 4191141-4521078

ΘΕΜΑ: Εκδοση Ναυτικών Φυλλαδίων (Π.Δ. 260/001)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Για να αποκτήσει ναυτικό φυλλάδιο πρέπει να έχει τα παρακάτω ειδικά προσόντα:

• Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το 16ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 4Οο, το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους απογραφής. (Εχει καταργηθεί το όριο ηλικίας)
• Να είναι απόφοιτος Δημοτικού.
• Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία.
• Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών.
• Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων εντός εννέα (9) μηνών από την έκδοση του ναυτικού φυλλαδίου και σε περίπτωση μη προσκόμισης αντίστοιχου πιστοποιητικού ο κάτοχος του ναυτικού φυλλαδίου διαγράφεται από το μητρώο .
• Να κριθεί ΙΚΑΝΟΣ από τις Υγειονομικές Επιτροπές Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ).
• Να μην έχει καταδικασθεί για αδικήματα του αρθρ.1 Π.Δ. 247/89 (Λιποταξία ή Ανυποταξία στο στράτευμα).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Αρχικά ο υποψήφιος ναυτικός παραπέμπεται στην Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) Νοταρά 88 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή στις κατά τόπους ανά την επικράτεια Υγειονομικές Επιτροπές.
Η Υγειονομική Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ) Πειραιά λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή από 09.00 μέχρι 10.30.

Για την παραπομπή του στην Υγειονομική Επιτροπή ο υποψήφιος ναυτικός προσκομίζει στην Υπηρεσία μας καθημερινά από 08.30 μέχρι 13.00 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ακτινογραφία θώρακα από οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο ή το Ινστιτούτο Θώρακος (Αβέρωφ12) ΑΘΗΝΑ.

*2. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, για τους ενήλικους.

3. Δυο φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες όμοιες πρόσφατες, (διαστ.3.5 Χ 4.5 cm)

*4. Διπλότυπο είσπραξης 31,17 Ευρώ από δημόσιο ταμείο (ΔΟΥ).

5. Δελτίο Ταυτότητας.

*6. Η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής (ΥΕΑΝΕΘ) προσκομίζεται στην Υπηρεσία μας σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Εφ' όσον ο υποψήφιος ναυτικός ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΙΚΑΝΟΣ για να αποκτήσει ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ καταθέτει στην Υπηρεσία μας μαζί με τα υπ' αριθ. (2),(4) και (6) τα παρακάτω συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

*7. Αίτηση κανονικά συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη, (υπηρεσιακό έντυπο).

*8. Πιστοποιητικό γεννήσεως καθαρά γραμμένο το Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες – ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις έγγαμες γυναίκες ή ακριβές αντίγραφο ταυτότητας παλαιού τύπου για τους άγαμους.

*9. Ποινικό Μητρώο Γενικής χρήσης από το αρμόδιο γραφείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών (Ζητείται υπηρεσιακά).

*10. Απολυτήριο Γυμνασίου (το ελάχιστο) , επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

*11. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας & από τις δύο όψεις,

*12. Τρεις (03) πρόσφατες όμοιες φωτογραφίες όχι από αυτόματο μηχάνημα (διαστ.3.5 Χ 4.5 cm)

*13 Όταν ο υποψήφιος δεν έχει κλείσει τα 18 χρόνια ημερολογιακός απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής τους. Δικαίωμα απόκτησης Ν.Φ έχουν όσοι ημερολογιακώς έκλεισαν τα δεκαεπτά (17) χρόνια μέχρι τριάντα (30) χρονολογικά. Επίσης οι μαθητές Ναυτικού Λυκείου όταν κλείσουν ημερολογιακώς τα δεκαπέντε (15), και αφού προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ναυτικής κατεύθυνσης από το ναυτικό Λύκειο.

Αφού κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά χορηγείται από την Υπηρεσία μας παραπεμπτικό σημείωμα για να εγγραφεί ο υποψήφιος ναυτικός στη Σχολή Σωστικών Μέσων (Ασπρόπυργο ή Μακεδονία) ώστε να φοιτήσει στο ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ.

Στη συνέχεια προσκομίζει τη *Βεβαίωση της Σχολής Σωστικών Μέσων στην Υπηρεσία μας και αφού καταβάλλει την αξία του Ναυτικού Φυλλαδίου *20 Ευρώ το παραλαμβάνει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών.

Όσα δικαιολογητικά έχουν αυτή την ένδειξη (*) πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο μας πριν την έκδοση του ναυτικού φυλλαδίου.

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ:
• Μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών, εφόσον εκδίδονται από ΥΕΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ.


ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος μπορεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο προσφυγή στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την πρωτοβάθμια απόφαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Κάθε Τρίτη και Παρασκευή γίνονται Ιατρικές εξετάσεις στην Γρηγορίου Λαμπράκη 150 Πειραιά τηλ. 2104191113-555 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) (ΥΕΑΝΕΘ).

• Οι εξεταζόμενοι ναυτικοί θα περνούν πρώτα από 2ας Μεραρχίας 18, 8ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για να παίρνουν παραπεμπτικά για τους γιατρούς. Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο Δημοσίου Ταμείου 31,17 €, (γ) δύο φωτογραφίες και όσοι έχουν υπηρετήσει, απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ ή χαρτί αναβολής.

• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε μέρα από 08.30 - 13.00 μετά την παρέλευση δύο (2) ημερών από την ημερομηνία εξέτασης κα ο ενδιαφερόμενος θα παραπέμπεται στην Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προς απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών.

• Με την καταβολή ποσού είκοσι δύο (22) ΕΥΡΩ εκδίδεται Ναυτικό Φυλλάδιο ισχύς 9 μηνών όπου στη συνέχεια με την προσκόμιση πιστοποιητικού σωστικών μέσων η ισχύς του επεκτείνεται σε τετραετής.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα παρακάτω:
ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες πατίστε το link yen.gr

315 σχόλια:

1 – 200 από 315   Νεότερο›   Νεότερο»
Αινειας Ρουτσης είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Αινειας Ρουτσης είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ΜΑΚΗΣ είπε...

Φίλε μου συγνώμη για την καθυστέρηση. Κατα αρχην πρέπει να μου πεις την ηλικία σου. και αν μπορείς να περιμένεις λίγο καιρό να ρωτήσω για να μάθω και να σου απαντήσω με συγουριά.

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα η δημοσίευση του αρθρού έχει γίνει το 2009 αν εγώ θέλω να βγάλω ναυτικό φυλλάδιο ισχύει το ίδιο όπως διαβάζω η αλλάζει τπτ? και απο πού πρέπει να ξεκινήσω για το φυλλάδιο, απο τον Ασπρόπυργο? σε ποιά διεύθυνση αυτά τα ολίγα Ευχαριστώ

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φίλε μου δεν νομίζω να έχει αλλάξει τίποτα. Τα ίδια ισχύουν και φέτος. Αν θέλεις να δείς περισσότερα σχετικά με το ναυτικό φυλλάδιο πάτα στην πηγή. Αμα θες να σου στείλω τα δικαιολογητικά στείλε μου το μαιλ σου στο μαιλ μου για να στα στείλω.

Kostas είπε...

Στα τηλέφωνα που δείχνεις απαντούν ότι Ναυτικό Φυλλάδιο δικαιούνται όσοι έχουν ελληνική υπηκοότητα! (ελπίζω να έλυσα τις απορίες κάποιων)

nikoula είπε...

καλισπερα.ειμαι η νικη και ειμαι 18.8α i8ela na doulepsw se epibatiko karabi.mporw na kanw nautiko kai filadio?kai poia einai ta dikaiologitika einai idia me tou antra?as me boi8isei kapoios.to email mou einai bloublouhot@hotmail.com

Ανώνυμος είπε...

Πρεπει να εισαι ελληνας οπωςδηποτε για να δουλεψεις στα καραβια?

Ανώνυμος είπε...

Καλησπερα!!
Ενδιαφερομαι να δουλεψω στα καραβια....αλλα δεν ειμαι ελληνας και δεν ξερω αν αυτο μπορει να προκαλεσει προβλημα...ευχαριστω για τον χρονο σας και περιμενω την απαντηση σας!!!

Abraham είπε...

για εκδοση ναυτικού φυλλαδίου πρέπει να έχεις τελείωσει τη θητεία στο στρατό? παρακαλώ απαντήστε στο avraamgelegenis@gmail.com.. ευχαριστω

Ανώνυμος είπε...

Γεια σας είμαι η Σία 34 ετών μόλις πέρασα από γιατρούς κ είμαι στη πορεία για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου..Εκτός από εργασία σε επιβατικό πλοίο,ενδιαφέρομαι να πάω κ σε σχολή εμποροπλοιάρχων..μπορώ;...ευχαριστώ!!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Οπιος έχει περάσει το 26 έτος της ηλικίας του δεν μπορεί να μπει στις Α.Ε.Ν. οπότε Σία έχεις περάσει το όριο ηλικίας

Βαγγέλης είπε...

Φίλε, υπάρχει ένα λάθος: Το πιστοποιητικό γεννήσεως δε θέλει επικολλημένη φωτογραφία, δε βγαίνει με φωτογραφία (και δεν αναφέρεται ούτε στο αρχείο pdf του υπουργείου ναυτιλίας). Το ζήτησα με φωτογραφία και αισθάνθηκα Αρειανός (εξωγήινος). (Και όχι τίποτα άλλο, άλλα ήμουν κι Ολυμπιακός παλιά χεχε).

Υ.Γ Διόρθωσέ το γιατί στην αναζήτηση βγαίνεις πολύ ψηλά και θα μπερδευτεί κόσμος.

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φίλε μου Βαγγέλη σε ευχαριστώ για την διόρθωση η οπία πραγματοποιήθηκε άμεσα.

Ανώνυμος είπε...

θελω να βγαλω το ναυτικο φυλλαδιο ειμαι 22 χρονων με ελληνικη υπηκοοτητα..απο που πρεπει να ξεκινησω να κανω πρωτα τις εξετασεις θωρακος κτα και μετα να παω να με δει η επιτροπη???

Ανώνυμος είπε...

απαντησε μου οσο πιο γρηγορα μπορεις....ευχαριστω πολυ ελενη

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ελένη άκου να δείς πως έχουν τα πράγματα. Πρέπει πρώτα να πας να βγάλεις ακτινογραφία θώρακος από κρατικό νοσοκομείο ύστερα να πας 2ας Μεραρχίας στον 8ο όροφο και να πάρεις ένα παράβολο από το κυλικείο που κάνει 31,17 καλού κακού πάρε παραπάνω χρήματα.θα χρειαστεις κάπιες φωτογραφείες και πάνω στην ακτινογραφία αλλά και στο παραπεπτικό που θα σου δόσουν και το οποίο πρέπει να το πάς στην Γρηγοριου Λαμπράκη στο Πασαλημάνι. (για περισσότερες πληροφορείες πάρε σε αυτό το τηλ 210 4191113 ή 4191555) Η υγειονομική αρχή συνεδριάζει απο τις 11 και ύστερα κάθε τρίτη και παρασκευή.

Ανώνυμος είπε...

Εχω ~1.20 μυωπια στα δυο ματια και λιγο αστιγματισμο στο αριστερο ματι. Με τα γυαλια και τους φακους επαφης εχω αριστη οραση, υπαρχει περιπτωση να αντιμετωπισω κανενα προβλημα στις ιατρικες εξετασεις ?

ΜΑΚΗΣ είπε...

Στις ιατρικες εξετασεις που θα πας παρε μαζι σου τα γυαλια, θα σε εξετασει και με αλλα και χωρις αυτα. Κατα τα αλλα εισαι στο οριο δεν εχεις νομιζω κανενα προβλημα.

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΓΩ ΕΙΧΑΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΙΟ ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝΑ ΦΑΝΤΑΡΟς ΤΟ 2003 ΕΠΕΙΔΕΙ ΕΙΧΑ ΜΑΛΩΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΦΑΝΤΑΡΟ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙ 10 ΜΗΝΕς ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ?

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φίλε μου ανώνυμε 20.15 κατά την γνωμη μου εχεις κόλλημα...
Πάντως καλό θα ήταν να απευθυνθείς στην Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου.
Τα τηλ ειναι: 210 4191141 και 210 4521078.

vasilis1986 είπε...

θα ηθελα να μαθω σε περιπτωση ποθ χασει κανεισ το ναθτικο φυλλαδιο ποιες ειναι οι κινησεισ ποθ πρεπει να κανω για να βγαλω? παρακαλω πολυ ειναι επιγον!!! ευχαριστω πολυ

vasilis1986 είπε...

είμαι 3ος μηχανικός και έχω χάσει το ναυτικό φυλλάδιο θα ήθελα να μάθω παρακαλώ πολύ ποιες είναι οι ενέργειες πού πρέπει να γίνουν για να αποκτήσω ξανά και να μπορώ να ταξιδέψω!! είναι επείγον παρακαλώ πολύ!! ευχαριστώ!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φίλε μου vasilis1986 σου παραθέτω το link του υπουργείου εμπορικης ναυτιλίας οπου σου συνιστχ να κοιτάξεις πρωτα (Αίτηση Αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου λόγω απώλειας) και μετά (Έκδοση Αντίγραφου Ναυτικού Φυλλαδίου λόγω απώλειας) το link είναι

http://www.yen.gr/yen.chtm?prnbr=23886

Ανώνυμος είπε...

kalimera...
exo vgalei edo k 9 mhnes to nautiko fyladio gia na vgalo ta sostika poses meres thellei aspropyrgo? dimitris_21@hotmail.com

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε μου ανωνυμε που εγραψες στις 15 Αύγουστου, 2011 12:01.

Η διαρκεια για τα σωστικα ειναι, αν θυμαμαι καλα πρεπει να ειναι εξι εργασιμες ημερες.

Δημητρης είπε...

γεια σας,ενδιαφερομαι πολυ για δουλεια σε πλοιο του εμπορικου ναυτικου.εχω ομως ενα θεμα,υπηρετησα 2 χρονια στο Π.Ν ως εποπ μηχανικος και εχω απολυθει με το γνωστο τροπο που απολυονται οι εποπ πριν κλεισουν τριετια,δηλαδη με ι4 ψυχολογικο το οποιο εκανα αργοτερα ι2 αφου περασα ανυε.υπαχρει περιπτωση να κανω τα χαρτια μου και να κοπω απο την επιτροπη?η να μου πουν οτι δε γινεται για τους παραπανω λογους?δεν ειναι δυνατον να με κυνηγαει ακομα ενα λαθος που εκανα στα 22 μου!δεν μου αρεσε και εφυγα!γιατι πρεπει να σε διασυρουν ετσι και να σε προσβαλουν με ι4 και ψυχολογικα?απλα δεν εκανα καλη επιλογη!μη μου κολανε και ταμπελα!ευχαριστω πολυ και συγνωμη για τη φλυαρια!απλα ηθελα να τα πω.ευχαριστω!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Δημητρη δεν ειναι οτι σε αγνοω αλλα δεν ειμαι αθηνα και περιμενω να γυρισω για να το ψαξω και να σου απντησω.

Δημητρης είπε...

ευχαριστω πολυ!το εκτιμω!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φίλε μου Δημήτρη απο οσο ξέρω δεν θα εχεις κανένα προβλημά με την υγεονομική επιτροπή μιας και δεν μας κάνουν ψηχομετρικά τεστ άλλα επιδή θα σου ζητήσουν το απολιτίριο ά του στρατού τηλεφώνησε στο τηλ.210-4521078/210-4191141 για να σου πουν και αυτοί που γνωρίζουν.

Δημητρης είπε...

ευχαριστω παρα πολυ για τις πληροφοριες και για το ενδιαφερον!συνεχιστε την εξαιρετικη δουλεια με το site!ευχαριστω και παλι να'σαι καλα!

Σωτηρης είπε...

Φιλε Δημητρη, εχω αδεια ασκησεως επαγγελματος ηλεκτρολογου εγκαταστασεων & πτυχιο ΤΕΣ μεσης εκπαιδευσης. Εχω κοκκινο φυλαδιο. Μπορω να μπαρκαρω ως ηλεκτρολογος? Γνωριζεις αν χρειαζεται καποια επιπλεον εκπαιδευση εκτος σωστικων? Περιμενω απαντηση σου το συντομοτερο δυνατο, σε ευχαριστω εκ των προταιρων.

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φήλε μου Σωτηρή καταρχήν δεν με λένε Δημήτρη εκτός εαν εννοείς τον αναγνώστη του blog που έχει γράψει λίγο πιο πάνω απο εσένα.
Παρόλλα αυτά μπορώ να σου πώ, πος αυτό το κανονίζεις με την εταιριά και αν χρειάζετε άτομα πέρνει. Ίσος ομος να θελεί καμιά επιπλέων εκπαίδευση. Για αυτό σου συνιστώ να πας σε μια ναυτιλιακή και να ρωτήσεις.

Ανώνυμος είπε...

kalhspera..exw ena provlima sto deksi mou xeri kai den mporo na to sikoso mexri pano,alla exw kanoniki dunami kai mporo na kouvaliso,na skoupiso kai otidipote allo.
uparxi periptosi na me kopsoun oi giatri gia auto?

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα .έχω ένα πρόβλημα με το δεξί μου χέρι,και δεν μπορώ να το σηκώσω μέχρι πάνω,αλλα έχω δύναμη κανονικά και μπορώ να σηκώσω αρκετά κυλά,και να κάνω γενικά οτιδήποτε δουλειά..υπάρχει περίπτωση να με κόψουν οι γκιάτρι?

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ο/Η Ανώνυμε 23 Οκτώβριος, 2011 14:14
δεν νομιζω να εχεις κανενα προβλημα...
θσ σε ρωτισουν ορισμενα πραγματα αλλα δεν προκειτε να σε κοψουν.

Ocean swells είπε...

Καλημερα σας.εχω βγαλει ναυτικο φυλλαδιο το 1990.δεν ταξιδεψα απο τοτε..και δεν εχω ασχοληθει απο τοτε ,γιατι πηγα Π.Ν.εχω καποιες ερωτησεις.ληγει το Ν.ΦΥΛΛΑΔΙΟ?θελει καποια ανανεωση?

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε μου Ocean swells, αν θες να ταξιδεψεις τοτε θα πρεπει να το ανανωσεις στο ΥΘΥΝΑΛ. Το θεμα ειναι οτι δεν γνωριζω μετα βεβαιοτητως αν θα χρειαστει να περασεις παλι σωστηκα. Καλο ειναι να κανεις ενα τηλεφωνο στο ΥΘΥΝΑΛ να ρωτησεις.

Ανώνυμος είπε...

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΜΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ.ΑΠΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΩ.ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ
1)ΔΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΩ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ+ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ.
2)ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣΈΙΝΑΙ ΟΔΟΣ ΚΤΗΡΙΟ ΤΙ;ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ + ΠΑΡΑΒΟΛΟ + 2 ΦΩΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ;ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΝΟΤΑΡΑ ΥΕΑΝΕΘ Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝ ΜΕ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΘΑ ΜΟΥ ΤΑ ΖΗΤΕΙΣΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΙ;ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑ.
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΙΡΩΝ!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε μου ανωνυμε 16 Ιανουάριος, 2012 21:12

Προφανως δεν διαβασες οσο προσεκτικα θα έπρεπε την αναρτηση μου.
Δεν πειράζει....
Θα στην εξηγησω.

Ξεκινας με το να μαζεψεις τα δικαιολογητικά που βλέπεις και συγκεκριμενα τα 1,2,3,4,5,8,10,11,12
αν εισαι κατω των 18 ετων και 13...

Κατοπιν τα καταθετεις στην ΟΔΟ 2ας Μεραρχιας αριθμ. 18 στον 8ο οροφο....

Το 2ας Μεραρχιας είναι γραμμενο σαν οδος σε 3-4 σημεια μου κανει εντυπωση που δεν το ειδες.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Περιμενεις να βγει το παραπεμπτικο για την Υγειονομικη Αρχη (ρωτα ποσο καιρο θα κανει να βγει)

Υστερα οταν βγει το παραπεμπτικο πας στο Πασαλιμανι στην οδο Γρ.Λαμπρακη 150 θα περασεις Υγειονομικη Επιτροπή αλλα τα αποτελέματα εξετασεων ικανοτητας θα τα παρεις από την 2ας Μεραρχιας (πανε υπηρεσιακως).

Εχω την εντυπωση οτι αντι να διαβασεις προσεκτικα την αναρτηση διαβασες προσεκτικότερα τα σχολια.....

Οποια άλλη απορια εχεις ευχαριστως να σου την λυσω....

Chriss78 είπε...

Φιλε Μακη σε ευχαριστουμε πολυ, μαζι με ενα φιλο (2 ναυτικα φυλλαδια) μαζεψαμε τα δικαιολογητικα οπως ακριβως τα γραφεις και τα καταθεσαμε. Απλα να προσθεσω οτι πρεπει να βγαζετε φωτοτυπια τη γνωματευση της ακτινογραφιας θωρακος (ταλαιπωρηθηκα πολυ ενα πρωι που δεν ειχα τη φωτοτυπια) και γενικα και τα υπολοιπα εγγραφα. Επισης επειδη φανταζομαι οτι γινεται πανικος με την εκδοση ναυτικων φυλλαδιων, μολις πατε Ασπροπυργο να παρετε ημερομηνια για τα σωστικα μην εκπλαγειτε αν σας πουν μετα απο 3-4 μηνες. Υπομονη μαγκες...

costas είπε...

γεια σας ηθελα να ρωτησω θελω να μπαρκαρω σαν απλος ναυτης η οπως να ναι τη πρεπει να κανω επισης ηθελα να πω οτι δεν εχω κανει στρατιωτικη θητεια και παρουσιαζομαι το μαιο μπορω να κανω κατι για αυτο να μπαρκαρω κανονικα ?

ΜΑΚΗΣ είπε...

φιλε costa ειναι λιγο περιεργα τα πραγματα...εγω σου προτεινω να πας να παρεις την αναβολη και μετα να βγαλεις ναυτικο φυλλαδιο... ομος δεν ξερω με τι δικαιολογια θα την παρεις...αλιος πηγενε κανε την θητεια σου και βγαλε μετα φυλλαδιο...

Ανώνυμος είπε...

Γεια σας παιδια...Θα ηθελα να κανω μια ερωτηση.Εγω εχω δισχρωματοπσια.....θα εχω καποιο προβλημα για να βγαλω ναυτικο φυλλαδιο?

ΜΑΚΗΣ είπε...

φιλε μου ανωνυμε 06 Φεβρουάριος, 2012 13:03

αν δεν κανω λαθος θα σε κοψουνε...
οταν θα πας να περασεις τις εξετασεις... αλλα για να μην σε παρω στον λαιμο μου κανε ενα τηλεφωνακι στο υπουργειο και ρωτα...

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την ενημέρωση που προσφέρεις. Απο το blog σου πήρα περισσότερες πληροφορίες απο το Υπουργείο σχετικά με το Ν.Φ.
Μια ερώτηση μόνο: στην Εφορία που πάω να βγάλω το διπλότυπο είσπραξης, ζητάνε κωδικό (ΚΑΕ). Απο το αρμόδιο γραφείο του Υπουργείου μου'παν οτι ο κωδικός είναι 3117, κάτι που ομως δεν ισχύει, "δεν υπάρχει" στα κομπιούτερ της Εφορίας. Μήπως γνωρίζεις ποιός είναι αυτός ο αναθεματισμένος κωδικός??
Ευχαριστώ και καλή συνέχεια!

ΜΑΚΗΣ είπε...

φιλε ανωνυμε 23 Φεβρουάριος, 2012 13:46

το διπλότυπο είσπραξης μπορείς να το παραλαβής και απο το κυλικείο τις 2ας Μεραρχιας δεν ειναι ανάγκη να πας σε κάποια ΔΟΥ και να σε πριξουνε με νούμερα ( το νούμερο αυτό δεν το γνωρίζω παρεμπίπτοντος).

Ανώνυμος είπε...

Ταξίδευα σε πρωτοπόρα μέχρι το 1985 με πλοίαρχοΥ Γ απο την σχολή ασπροπυργου.τι χρειάζεται για επανενεργοποίηση του φυλλαδίου να ξαναφύγω???ηλικία 50 ετών.ξέρω είναι δύσκολο αλλά είναι θεμα ζωης.στελιος

ΜΑΚΗΣ είπε...

φιλε μου ανωνυμε 01 Μάρτιος, 2012 10:53

η διαδικασία ειναι η εξής: πατα στο λινκ το pdf με τιτλο


Επαναπογραφή Ναυτικών Ν.2575/1998 (Α΄23) ή Ανανέωση Ναυτικών Φυλλαδίων

ή


Δικαιολογητικά Παραπομπής στην Υγειονομική Επιτροπή Απογραφόμενων Ναυτικών για την ανανέωση του Ναυτικού Φυλλαδίου

link http://www.yen.gr/yen.chtm?prnbr=23886

Manolis είπε...

File mpravo gia tin douleia s alla enimerose to blog sou. ti enow katarxas oloi oi endiaferomenoi na mazepsoun ola ta dikeologitika prwta,meta prin pane gia giatrous prepei na pane prwta sta grafeia tis 2hs merarxias na anevoun ston 8o orofo kai na zitisoun entoli e3etashs xoris aftin den pernane giatrous kai enoite me ola ta dikeologitika na exoun mazi kai otan pane stous giatrous kai sta grafeia tis 2hs merarxias. Defteron ta grafeia tis notara 88 3exasteta oi giatroi exoun metafer8ei grigorioi lampraki 150 sto ypourgio naftilias kai h ipoliph ipiresia pou stegazotan stin notara 88 stin akth vasiliadh stin e3odo tou limaniou E1. aderfe pros8eou den sta grafw gia na sou tin pw,apla exeis kanei poli kali douleia kai epeidi me efagan oi dromoi simera kai douleia den ekana gia na enimero8oun kai oi ipolipoi endiaferomenoi gia na min tous fane kai ekeinous oi dromoi... efxaristw

Ανώνυμος είπε...

ΓΕΙΑ ΣΑΣ,ΕΙΜΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΑ 18 ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΠΑΩ 3Η ΛΥΚΕΙΟΥ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ..Τ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ?(ΘΕΛΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

Ανώνυμος είπε...

Μπορει να μου πει καποιος μεχρι ποια ηλικια βγαζεις ναυτικο φυλαδιο? Κ επισης η επιτροπη απο τι εξαιτασεις μας παιρναει? Ευχαριστω εκ των προτερων. Μαρινα

ΜΑΚΗΣ είπε...

Μαρινα το οριο ηλικιας εχει καταργηθει. Οι εξετασεις ειναι...
οφθαλμιατρος και παθολογος...
ο παθολογος σε ρωταει αν εχεις καμια χρονια παθηση αν εχεις σπασει κανενα χερι,ποδι... αν εχεις κανει καμια επεμβαση... κ.α.

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα!

Τον οκτώβρη κλείνω τα 40 (γυναίκα), μπορώ να βγάλω φυλλάδιο?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

spitsilou@yahoo.com

Ανώνυμος είπε...

Ειμαστε σιγουροι οτι καταργηθηκαν τα ορια ηλικιας ειμαι 42 χρονων και ενδιαφερομια για εκδοση ναυτικου φυλλαδιου
Ανδρεας

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φίλη ανωνυμη 24 Απρίλιος, 2012 13:07

Το οριο ηλικιας εχει καταργηθει ή τουλαχιστον εχει παει στα 40 ετη...
Το φύλο δεν εχει περιορισμο....
Μπορεις να διαβασεις τις προυποθεσεις αντιγραφοντας το παρακάτω λινκ

http://egov.yen.gr/media/23893/ekd_naft_fyl_pd260.pdf

Φιλε ανωνυμε 26 Απρίλιος, 2012 12:07 δεν μπορω να στο πω με απολυτη βεβαιότητα οτι καταργηθηκε ολοσχερως. Παλιοτερα το οριο ειχε φτασει στα 40 ετη (οπως γραφει και το pdf στο λινκ της προηγουμενης απαντησης μου.

Θα πρέπει να απευθυνθεις στο Υπουργειο Ναυτιλιας στην Διευθυνση Ναυτικης Εργασιας.

τηλ 210 4191700 (60 γραμμές) 210 4191561- 210 4191563

Ανώνυμος είπε...

geia sou file maki...twleionw twra to sxoleio se 20 meres....ginete na vgalw nautiko fuladio an parw anavoli??episis exw ligo disxromatopsia tha me kopsoun??gt exw akousei oti mono gia kathara ploiarxous uparxei tetio thema(disxromatopsias)..euxaristw.!

ΒΑΣΙΛΗΣ είπε...

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΦΙΛΕ ΜΑΚΗ,ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΜΒΡΗ ΚΛΕΙΝΩ ΤΑ 18..ΣΕ 20 ΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ , ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΠΑΡΩ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΝΑ ΒΓΑΛΩ Ν.Φ Κ ΑΝ ΝΑΙ ΣΑΝ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΑΝ ΒΡΩ ΕΤΑΙΡΙΑ(ΕΧΩ ΚΑΙ LOWER)???ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΩ ΛΙΓΗ ΔΥΣΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ Κ ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ(ΑΠΟ ΤΑ 7 ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΝΩ ΤΑ 3-4) ΘΑ ΜΕ ΚΟΨΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ???ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Καταρχην φιλε Βασιλη θεωρω οτι τα 2 τελευταια μηνυματα ως ανωνυμος και ως Βασιλης ειναι δικα σου....

Λοιπον πανω σε αυτα που λες.

Το Ναυτικο Φυλλαδιο δεν εχει καμια σχεση με την αναβολη... Μπορεις να παρεις αναβολη και να ξεκινησεις τις διαδικασιες για εκδοση Ναυτικου φυλλαδιου οπως αναφερονται στην αναρτηση μας και στα σχολια.
Ομολογω οτι η δισχρωματοψία και η αχρωματοψια ειναι σοβαρο θεμα αλλα δεν ξερω την γνωματευση των γιατρων.
Οπως ισως ξερεις αυτες οι οπτικες ασθενειες εχουν βαθμους δυσκολιας και αρα δεν ξερω πως οι γιατροι θα σε κρινουν ...

Αν υπαρχει καποια λυση με καποια γυαλακια ή κατι παρομοιο σιγουρα θα σε περασουν.... με την αναλογη ενδειξη.

Παντως να ξερεις οτι για το προβλημα αυτο δυσκολα θα βρεις απαντηση και καλο θα ηταν να απυεθυνθεις στις αρμοδιες υπηρεσιες του Υπουργειου Ναυτιλιας.

Σε ευχαριστω και να εισαι καλα.
Σου ευχομαι ολα να πανε καλα και να σε δουμε μαζι μας στις ταξεις του Εμπορικου Ναυτικου.

Ανώνυμος είπε...

ευχαριστω.!

Ανώνυμος είπε...

Αποστολος:
Φιλε μακη συγχαριτηρια κατ'αρχας. Αυτο που αναφερεις για σχολη σωστικων τι ακριβως ειναι;
Εκει εκπαιδευομαι ή πρεπει πρωτα να περασω απο τη σχολη αυτη και ύστερα αφου με κρινουν καταλληλο να κανω αιτηση για φυλαδιο;
Ευχαριστω!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε μου Αποστολε το ναυτικο φυλλαδιο μπορεις να το βγαλεις και χωρις σωστικα ομως για να μπορεις να ταξιδεψεις σε ποντοπορα πλοια σιγουρα κι απαραιτητα χρειαζεσαι τα σωστικα...
Αν εισαι Αθηνα να απευθυνθεις στην Ακαδημια του Ασπροπυργου για να δεις ποτε μπορεις να παρακολουθησεις.
Παντως την διαδικασια εκδοσης του Φυλλαδιου μπορεις να την ξεκινησεις ταυτοχρονα με τις διαδικασιες για την σχολη σωστικων.

Ανώνυμος είπε...

Γειά σας!
Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν ξέρετε πού μπορώ να ανανεώσω την καρτα υγείας την οποία χρειάζομαι για τη ναυτολόγησή μου σε πλοίο σαν δόκιμος.
Τη πρώτη φορά με είχε στείλει η εταιρεία αλλά τώρα η εταιρεία που θα μπώ σαν δόκιμος δεν είναι ελληνική και εγώ πρέπει να την ανανεώσω τη κάρτα. Είμαι κάτοικος Θεσσαλονίκης και έχω προσπαθήσει να βγάλω άκρη αλλά δεν κατάφερα κάτι.
Για αυτή τη κάρτα υγείας θέλουν ακτιωογραφία, εξετάζουν όραση κ ακοή. Απο το λιμεναρχείο μου είπαν να πάω σε ό,τι γιατρό θέλω. Η κάρτα γράφει πάνω πως πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι απο το Υ.Ε.Ν. τις προξενικές ή λιμενικές αρχές. Με τα ταμεία γίνεται ένα μπάχαλο αυτή τη στιγμή και στον οίκο ναύτου δεν ήξεραν κάτι. Τώρα εγώ εάν πάω σε έναν γιατρό του εοπυυ θα είναι κατάλληλος για να μου υπογράψει την κάρτα αυτή; Πάντως με όσους μίλησα δεν ξέρουν κάτι δεν έχουν κάνει κάρτες τέτοιες. Εν τω μεταξύ εγώ βιάζομαι να την ανανεώσω για να φύγω κατευθείαν, όσο καθυστερώ τόσο πιθανότερο να χάσω την ευκαιρία και έχω ήδη χάσει δευτερη χρονιά επειδή δεν έβρισκα να κάνω το εκπαιδευτικό ταξίδι και τώρα που βρέθηκε κάτι έχω πρόβλημα με αυτή τη κάρτα υγείας. Λέγεται ''ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ'' ''CERTIFICATE OF MEDICAL EXAMINATION FOR SIGNING ON'' για οποιαδήποτε πληροφορία θα σας ήμουν ευγνώμων!!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Ανωνυμε 11.35 δεν μπορω να σε βοηθήσω ιδιαιτέρως....
Κι εγω προετοιμαζομενος για το ταξιδι χρειαστηκε να κάνω το εμβολιο του κιτρινου πυρετου και να λαβω το αναλογο πιστοποιητικο.
Πήρα παραπεμπτικό από την Διευθυνση Ναυτικης Εργασίας του ΥΕΝ και αφου πηρα τηλεφωνο εκλεισα ραντεβου σε Ιατρειο της Νομαρχιας...

Στην περιπτωση φυσικα την δικη σου δεν ξερω αν αυτα μπορουν να σε βοηθησουν....

Παντως θα σου ελεγα να ρωτησεις την παραπανω Διευθυνση του ΥΕΝ
τηλ 210-4191145

navara είπε...

Θα ήθελα να περάσω σε ΑΕΝ και απαιτούνται καποιες ιατρικές εξετάσεις. Είμαι από Κατερίνη, θα πρέπει να έρθω Αθήνα για να πάρω παραπεμπτικό και να κάνω εξετάσεις; Αν όχι, πού γίνονται αυτά στην περιοχή μου; Επιπλέον, θα ήθελα να ρωτήσω πού μπορώ να βρώ την υπεύθυνη δήλωση για την εξέταση στην κολύμβηση, πώς και τι εξετάζουν, αλλά και αν έχω σκολίωση 10 μοιρών (φαίνεται στην ακτινογραφία θώρακος) θα κοπώ από την επιτροπή; Ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση παρακαλώ στο mihalisb3@gmail.com

Ανώνυμος είπε...

Γειά σας!
Είδα στον 13 οτι μπορεις να αποκτησεις ΝΦ απο 18 μεχρι τα 30. Σε αλλα site δεν το λεει αυτο, παρα μονο το οριο των 18. Επειδη ειμαι 30 κ τον Δεκεμβριο γινομαι 31, ισχυει οντως αυτο κ αν ναι προλαβαινω να βγαλω ΝΦ?
Ευχαριστώ!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε ανωνυμε 13.05
Πρεπει να ρωτησεις.... στην διευθυνση Ναυτικης εργασιας...
Δεν ξερω αν προλαβαίνεις γιατι μερικες φορες στο δημοσιο ειναι γεγονος οτι το πραγμα παει με τα ετη... κι οχι με τα γενεθλια!!!!
Και με το ετος βγαινεις 31....

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε navara λυπαμαι δεν μπορω να σε βοηθησω.
Και δεν ξερω που να απευθυνθεις για τα τοσο εξειδικευμενα θεματα σου.
Ξεκινα μια προσπαθεια απο τις ΑΕΝ Μηχανιωνας μιας και ειναι νομιζω οι πλησιέστερες σε εσενα...

Ανώνυμος είπε...

Καλησπερα ειμαι η Κατερινα 22 ετων και θελω να βγαλω ναυτικο φυλλαδιο! Θα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχει συγκεκριμενη ημερομηνια καταβολης των δικαιολογητικων για να ξεκινησει η διαδικασια εκδωσης του φυλλαδιου! Ευχαριστω πολυ το mail μου ειναι katplat@hotmail.com

ΜΑΚΗΣ είπε...

Αγαπητή Κατερίνα δεν μου είπες αν εισαι σπουδαστρια ή οχι ναυτικου Λυκειου...
Υποθετω πως δεν είσαι...
Οποτε θα πρέπει να ρωτησεις την Διευθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Τηλ. 210 4517815

Μπορεις να βρεις τα τηλεφωνα στην σελιδα 21 και 22 στο παρακατω λινκ.
αντεγραψε το...

http://www.scribd.com/doc/79933889/26/%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%97-%CE%9D%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%94%CE%9D%CE%95%CE%A1

alexelvacherito είπε...

..κατ αρχας φιλε μου συγχαρητηρια-πολλα..!!- για την ανεκτιμητη βοηθεια που δινεις και το χρονο που αφιερωνεις..ειλικρινε ,"ανυπερβλητες" δυσκολιες και αποριες βρηκαν λυση σε χρονο dt..!!TI NA PV??MPRABO , EYGE , ARISTA.!!
ΤΙ ΜΟΥ ΕΜΕΙΝΕ??ΤΟ ΦΛΕΓΟΝ ΘΕΜΑ..!!υπαρχει οριο ηλικιας στην εκδοση Ν.ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ η αφουγκραστηκανε τα σημεια και τις απαιτησεις των καιρων??ειμαι 42 και πιο ετοιμος απο ποτε, να παραιτηθω*απο Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-γιατι υπαρχουν και Δ.Υ με 4-5 ετη,και που μετα ..15-16 χρονακια στον ιδιωτικο τομεα "τολμησαν" να ονειρευτουν 4 Σ/Κ το μηνα..- που παιρνουν 500-550 ευρω ΤΟ ΜΗΝΑ..!!ΟΗ ΥΕS!!HELP PLEASE..!!
...*TO ΞANAEKANA..!!STA NTOYZENIA MOY STA 32 ΜΟΥ AΠO ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΙΚΙ ΤΟΥ OLYMBIC CATERING..ΤΟ ΞΑΝΑΚΑΝΩ ΣΤΑ 42 ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ..!!
Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ..!ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

alexelvacherito είπε...

..ωπ ο αλεξανδρος παλι...σε απαντηση για μια αιτηση που εκανα ,για μια θεση σε ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ-η ΓΙΩΤ ,η παρεμφερη- μου εζητηθησαν επι λεξει τα εξης σε copies¨..C1/D VISA,STCW95{basic safety training}or seaman's book.Μηπως γνωριζεις περι τινος ακριβως προκειται.???
..και παλι σε ευχαριστω..ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ..!!{ οσους μπορουν..}

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Αλεξανδρε το οριο ηλικιας μεχρι προτινοςηταν το 40ο ετος δεν ξερω να εχει βγει καποιανεωτερη διαταξη πανω σε αυτο... που να καταργει τα ορια.
Παντως νομιζω οτι υπηρχε τετοια σκεψη.
Ψαξτο λιγο παραπανω.
Τα δικαιολογητικα που σου ζητησαν για το γιωτ κλπ δεν τα γνωριζω στα αγγλικα....
Εικαζω οτι το seaman' s book ειναι το Ναυτικο Φυλλαδιο...
Θα προτεινω και σε εσενα οπως και σε άλλους αναγνωστες την Διευθυνση Ναυτικης Εργασιας του Υπουργειου Ναυτιλιας.

Τηλ. 210 4517815

Μπορεις να βρεις τα τηλεφωνα στην σελιδα 21 και 22 στο παρακατω λινκ.
αντεγραψε το...

http://www.scribd.com/doc/79933889/26/%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%97-%CE%9D%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%94%CE%9D%CE%95%CE%A1

Πιστευω να σε εξυπηρετησουν....
αν και το καλοκαιρι.... υπολειτουργουν!!!!!

Σε ευχαριστω για τα καλα σου λογια.
Σου ευχομαι να τα καταφερεις να απεμπλακεις από το δημοσιο και να κανεις το ονειρο σου...

Stelios Mandalos είπε...

Καλημερα φιλτατε blogger. Θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ να μου πεις εκτος της ακτινογραφιας θώρακα τι άλλες ιατρικες εξετάσεις κάνεις και απο τι γιατρους περνάς?
Επίσης το δικαιολογητικό *6 τι ακριβώς είναι?
Τελικα όριο ηλικίας είναι τα 30 η τα 40 γιατι εγώ είμαι 33.
Σε ευαχαριστώ πολυ για τον χρόνο σου.

ΜΑΚΗΣ είπε...

Αγαπητε Στελιο τα ορια ηλικιας καταργηθηκαν.
Η ακτινογραφια θωρακος χρειαζεται για αρχη αλλα κατοπιν η υγειονομικη επιτροπή στην οποια υπαγεσαι θα σου δωσει και καποιες ακομα εξετασεις αλλα δεν ξερω ποιες χρειαζονται τωρα. Θα πρεπει να ρωτησεις.
Το δικαιολογητικο 6 που ρωτας μιλαει για την εκθεση που θα παρεις απο την υγειονομικη επιτροπη.

Εχω την εντυπωση πως καθε νομαρχια εχει δικη της.
Εγω προσωπικα ειχα παει καπου στον Πειραια στην Γρ. Λαμπρακη αν θυμαμαι καλα.

Διαβασε προσεκτικα και τα σχολια των υπολοιπων φιλων και ισως απαντηθουν καποιες απορίες σου.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε Μάκη , συγχαρητηρια για την υπομονη σου. Είμαι 35, σε λιγο καιρό, πτυχίο οικονομικού, και άρχισα να ψάχνω την προοπτικη εργασιας στο Ε.Ν. Λογικά δεν έχω ηλικιακά πρόβλημα να βγάλω φυλλάδιο , αλλά δεν γνωρίζω αν θα πρέπει να κάνω αίτηση ως δόκιμος οικονομικος ή λογω πτυχίου για Β΄τάξης. Επίσης αν απαιτείται προυπηρεσία στη θάλασσα, κάτι τέτοιο διάβασα, αν και μου φαίνεται παράλογο να εχω ταξιδέψει 8 μηνες τα τελευταια 4 χρόνια...ως τι? μούτσος ?

Ανώνυμος είπε...

kalhspera...onomazomai simos k eimai 24 xronwn....thelw na vgalw naytiko fylladio alla dn kserw ta swstika poso kairo deiarkoun k an einai prwina ta mathimata ...eyxaristw...

ΘΑΝΟΣ είπε...

Καλοι μου φιλοι ο καπετανιος Μακης για λιγες μερες θα απουσιασει θα ειναι παλι μαζι μας περιπου στις 10 Σεπτεμβριου.
Λιγη υπομονη για τις απαντησεις σας.

Ανώνυμος είπε...

Αλεξανδρος γεια σας είμαι από θεσσαλονικη αυτα ολα που τα καταθετω τα χαρτια και μετα τι γίνετε ???

kostas είπε...

Καλησπερα.. οταν λεμε"Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το 16ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 4Οο, το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται την " ... πως ακριβως υπολογιζεται το οριο ηλικιας...???
εγω ειμαι γεννηθεισ 2/6/72 .... εχω δικαιωμα για εκδοση φυλλαδιου???
ευχαριστω

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ανωνυμε 17.35

Ναυτικο Φυλλαδιο μπορεις να βγαλεις και να μπαρκαρεις αν εχεις το μεσον....
Ομως λογω των σπουδων εφοσον θελεις να εισαι του οικονομικου θα πρεπει να προσπαθησεις σε επιβατηγο οπου χρησιμοποιουν οικονομολογους κλπ....

Στο εμπορικο ναυτικο δεν θα βρεις θεση...

Τωρα η προϋπηρεσια χρειαζεται μονο σε περιπτωση που θελεις να ανεβεις ιεραρχικα....

Αγαπητε Σιμο
Τα σωστικα ειναι 6 εργασιμες ημερες και ειναι πρωινά κι απογευματινα. Αυτα θα τα μαθεις απο την πλησιεστερη σου Ακαδημια Ε.Ν.

Αγαπητε Αλεξανδρε
Αν εννοεις τα δικαιολογητικα για την εκδοση Ναυτικου φυλλαδιου τοτε αυτα καταθετονται στην αντιστοιχη (αν υπαρχει) υπηρεσια του Υπουργειου Εμπορικης Ναυτιλιας στην θεσσαλονικη στην Διευθυνση Ναυτικης Εγασιας...
Αν δεν ξερεις που ειναι κι αν υπαρχει να ρωτησεις στα τηλεφωνα της Αθηνας...

Φιλε Κωστα
η αναρτηση ειναι σχετικα παλιοτερη απο το 2009 που αρχισε να λειτουργει το ιστολογιο μου.
Εκτοτε το οριο ηλικιας καταργηθηκε.
Οποτε δεν χρειαζεται να παιδευεσαι....
Μπορεις να βγαλεις ανετα.

Χρηστος είπε...

καλησπερα. ξερεις αν υπαρχουν ιδιωτικες σχολες για σωστικα?? Η αναμονη στο ΑΕΝ ειναι πολυ μεγαλη.Ευχαριστω.Αν υπαρχουν ποιες ειναι ?

ΜΑΚΗΣ είπε...

φίλε χρήστο υπάρχουν ιδιωτἲκές σχολές σωστικών... αλλά δεν τις γνωρίζω.

Eli είπε...

Καλημέρα
Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορω να βγάλω ναυτικο φυλλάδιο είμαι 31χρονων και δεν είμαι Ελληνίδα . Είμαι απο ΕΕ. Η ερώτηση υπάρχει εδώ αλλα απάντηση δεν βρίσκω .... Ευχαριστω

ΜΑΚΗΣ είπε...

Eli μπορεις να βγαλεις ναυτικο φυλλαδιο διοτι καταργηθηκε το οριο ηλικιας...δεν εχεις προβλημα με την εθνηκοτητα σου...

Ανώνυμος είπε...

καλησπερα με λενε γιαννη ειμαι 31 και θα ηθελα να μαθω πωσ μπορω να γινω μαγειρας στο ναυτικο.τωρα αρχισα τισ διαδικασιεσ για ναυτικο φυλλαδιο

ΜΑΚΗΣ είπε...

φίλε Γιάννη βασικά για να γίνεις μάγειρας στο εμπορικό ναυτικό θα πρέπει να έχεις κάποιο πτυχίο μαγειρικής από κάποια σχολή. Ύστερα θα πρέπει να πας και ηνα μιλήσεις με τις εταιρίες και θα σου πουν αυτοί. Αλλά σε προειδοποιώ οτι παίρνουν αρκετούς φιλιπινεζους.

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα. Είμαι 29 ετών, απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών και θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει ειδικότητα μηχανικού πληροφορικής ("κομπιουτερά") σε εμπορικά πλοία ή κρουαζιερόπλοια. (Φίλος μου, Β' Μηχανικός, μου είπε πως στο κρουαζιερόπλοιο που εργάζεται υπάρχει τμήμα Information technology (IT)). Και μια ακόμη ερώτηση. Έχω μυωπία κοντά στους 4 βαθμούς και στα 2 μάτια. Το απολυτήριο του στρατού είναι Ι1. Υπάρχει κανένα πρόβλημα στην έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου;; Ευχαριστώ.

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φίλε Κώστα στα εμπορικά πλοια δεν υπαρχει τετοια ειδικοτητα αλλά οπως λεει κι ο φιλος σου στα κρουαζιεροπολοια ίσως να υπαρχει το αντιστοιχο τμημα αλλα δεν ξερω αν στελεχωνεται απο την ειδικοτητα σου.
Τωρα οσον αφορα το Ναυτικο Φυλλαδιο η μυωπια εφοσον δεν εισαι αξιωματικος δεν νομιζω να υπαρχει προβλημα. Μια φορά για σιγουρα ρωτα αν θελεις στην Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ)
Γρηγορίου Λαμπράκη 150 Πειραιά τηλ. 2104191113-555

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα. Για αρχή να πώ ένα μπράβο για το site. Πολύ χρήσιμο. Τώρα.. Θέλω να ρωτήσω.. Ονομάζομαι Ελένη,είμαι 26 και έχω τελειώσει Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κάνω ένα μεταπτυχιακό στον τομέα μου, αλλά εδώ και 2 χρόνια δουλειά γιοκ. Αν βγάλω ναυτικό φυλλάδιο και όλα τα σχετικά(που μου φαίνονται λίγο δύσκολο),πάνω σε τι τομέα μπορώ να δουλέψω στα καράβια? Βρίσκεις άνετα δουλειά, γιατί βλέπω ότι όλοι εκεί στρέφονται.. Ευχαριστώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ Β είπε...

AΓΑΠΗΤΕ ΜΑΚΗ
ΕΧΩ ΝΑ ΜΠΑΡΚΑΡΩ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΑ ΦΥΓΩ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ.ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΕ ΜΟΥ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΝΑΥΤΗ Η ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Γ΄.ΕΧΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΞΙΩ.ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΩ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΧΕΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΙΔΕΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ.ΔΩΣΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΑΒΕΣ.

ΕΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΥΓ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΣΥΓΧΑΡΩ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φίλη Ελενη καταρχην σε ευχαριστω για τα καλά σου λόγια.
Αν και δεν εχω επαφή και πληροφορίες για κρουαζιεροπλοια και γενικώς επιβατικά πλοία εν τούτοις πιστεύω ότι στον τομέα αυτό (κυρίως κρουαζιεροπολοια) θα υπαρχει σχετικό ενδιαφέρον...
Παρόλα αυτά θα χρειαστείς πολύ μεγαλο μέσον και γνωριμίες (τρεξιμο) στις αναλογες εταιρείες...

Σου εύχομαι καλη επιτυχια σε οτι επιλεξεις...

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Απολλων Β
Καταρχην να υποθεσω οτι ενδιαφερεσαι για το εμπορικό ναυτικό κι όχι για επιβατικά πλοια....

Το Ναυτικο σου Φυλλάδιο πιθανον να χρειαζεται ανανέωση αν δεν φροντιζες ολο αυτο το διαστημα να το ανανεωνεις... (κανονικα αν δεν ταξιδεύεις για 4 χρόνια χρειαζεται ανανέωση).

Τα σχετικά θα σου τα πουν Υπουργείο (2ας Μεραρχίας 18
8ο Οροφος
Τηλέφωνο 210 4191141-4521078)

Τωρα οσον αφορα τις απολαβες...
(οτι θα σου πω ισχυει ΜΟΝΟ για εμπορικά κι οχι επιβατικά) Για τους ναυτες αναλογα την εταιρεία και το είδος του πλοιου κυμαινεται μεταξυ 1500 με 2000 ευρω....
Πλοιαρχος Γ κοντα 4000 ευρω
Πλοιαρχος Β κοντα 6-7000 ευρω και ο Καπετανιος 9-10000 ευρω...

Κατα τα λοιπα πρεπει να κανεις αιτησεις στις διαφορες εταιρίες κι αν εχεις καποιον γνωσατο ισως σε βοηθησει γιατι χρειαζεται αρκετό μεσο για να προσληφθείς....

Η προσφορά εργασίας στον κλαδο μας εχει αρχισει να ανεβαίνει κατακορυφα πραγμα λόγω κρίσης, που φαινεται κι από τα δεκαδες σχόλια που βλεπεις στην συγκεκριμένη αναρτησή μου.

Καλη επιτυχία στην προσπαθειά σου.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ... ΜΕ ΛΕΝΕ ΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΕΧΩ ΒΓΑΛΕΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΜΕΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΣΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ..ΕΚΑΝΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΠΑΩ ΤΗΣ 17 ΤΟΥ ΜΗΝΑ...ΘΑ Η8ΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ 8Α ΠΗΓΑΙΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΩ ΑΥΤΑ!!!!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

Mαργαριτα είπε...

Καλημέρα,
είμαι γυναίκα ,μαζεύω τα δικαιολογητικά για την έκδοση ναυτικού φυλλαδίου ,το μόνο που δε καταλαβαίνω είναι στη περίπτωση μου θα χρειαστώ πιστοποιητικό γεννήσεως η αντιγραφο ταυτότητας παλαιού τύπου ;
Γιατί κατάλαβα οτι στη περίπτωση των γυναικών είναι διαφορετικό το δικαιολογητικό ;
Σας ευχαριστώ για τις πολύτιμες πληροφορίες .

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Αλεξη καταρχην συγνωμη για την καθυστερηση. Τα μαθηματα διαρκουν 6-7 μερες και για να πας στον Ασπροπυργο απο Αθηνα θα παρεις τα λεωφορεια Α16, Β16 ή Γ16 απο πλατ. Κουμουνδουρου.
Απο Πειραια το 845 ή 871 απο πλατεια Καραισκακη στο λιμανι.

Μην αγχωνεσαι για τα σωστικα ειναι ευκολα θα σας βοηθησουν και οι καθηγητες και με ελαχιστη προσπαθεια θα περασεις... Παρε ενα τετραδιο κι ενα στυλο για σημειωσεις.

Καλη επιτυχια.

ΜΑΚΗΣ είπε...

Αγαπητη Μαργαρίτα

Τα δικαιολογητικά ειναι ιδια με των ανδρων εκτός των στρατιωτικων υποχρεωσεων (πιστοποιητικο τυπου Α).

Επίσης χρειαζεται φωτοτυπια θεωρημενη του Δελτιου Ταυτοτητας (οπως κι οι ανδρες).

Και η μονη διαφορα ειναι το 8 που λεει:
*8. Πιστοποιητικό γεννήσεως καθαρά γραμμένο το Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες – ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις έγγαμες γυναίκες ή ακριβές αντίγραφο ταυτότητας παλαιού τύπου για τους άγαμους.

Προφανως εδω μπερδευτηκες...

Αν εισαι εγγαμη τοτε χρειαζεσαι πιστοποιητικο οικογενειακης καταστασης απο τον Δημο που ειναι γραμμενη η οικογενειακη σου μεριδα και του συζυγου....
Κι αν εισαι αγαμη με παλαιο δελτιο ταυτοτητας τοτε χρειαζεται το αντιγραφο της ταυτοτητας παλαιου τυπου....

Τωρα αν εισαι αγαμη κι εχεις ταυτοτητα νεου τυπου θα χρειαστεις μια φωτοτυπια θεωρημενη της ταυτοτητας σου κι ενα πιστοποιητικο της οικογενειακης καταστασης της πατρικης σου οικογενειας.

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα. Εγώ είμαι πρωτοετής στην ακαδημία εμπορικού ναυτικού οινουσσών και θέλω να ρωτήσω εάν θα πρέπει να ξανακριθω ικανός από υγειονομική επιτροπή. Ή απλά χρειάζεται η παλιά γνωμάτευση; ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Albert Hoffman είπε...

Αν εισε αλλοδαποσ συγγεκριμενα αλβανος μπωρεις να βγαλεις? δεν εχω κανει καταθεση για υπηκοοτητα ακομα...

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Ανωνυμε 01.13 προφανως εννοείς για τα Σωστικά....
Αν πας με ομαδα των ΑΕΝ δεν χρειαζεται να ξαναπερασεις υγειονομικη εξεταση εισαι ηδη καλυμμενος...
Αν παλι πας μονος σου στα Σωστικα με επιφυλαξη σου λεω οτι παλι δεν χρειαζεται εφοσον θα δηλωσεις σπουδαστης των ΑΕΝ....

ΜΑΚΗΣ είπε...

Αγαπητε Albert δεν γνωριζω τιποτα για τους αλλοδαπους...
Θα πρεπει να ρωτησεις στην διευθυνση ναυτικης εργασιας...
Θα βρεις τα τηλεφωνα σε καποια απο τα προηγουμενα σχολια...

Χάρης είπε...

Ενδιαφέρομαι να μάθω αν τελικά καταργήθηκε το όριο ηλικίας των 40 ετών για την απόκτηση ναυτικού φυλλαδίου, καθώς τον Φεβρουάριο κλείνω τα 43. Μου είπαν να πάρω τηλέφωνο στο ναυτικό μητρώο, όμως αρχίζουν στάσεις εργασίας και δεν ξέρουν αν θα με εξυπηρετήσουν. Ευχαριστώ

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Χαρη το οριο εχει καταργηθει...

Ανώνυμος είπε...

&phaΚαλησπέρα. Με λένε Νίκο. Θέλω να παρακολουθήσω ιδιωτικά σωστικά στην πόλη της χίου. Μήπως ξέρεις εάν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην έκδοση του ναυτικού μου φυλλαδίου; Τα σωστικά ;υτα να σου πω ότι προέρχονται από την μάλτα. Ευχαριστώ...

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Νικο με επιφυλαξη σου λεω οτι ισως χρειαζεται απο δημοσια σχολη να εχεις πιστοποιητικο σωστικων για να βγαλεις ναυτικο φυλλαδιο...
Ομως σου ξαναλεω οτι δεν το γνωριζω απολυτα οποτε καλυτερα να επικοινωνησεις με το Υπουργείο Ναυτιλιας.

Ανώνυμος είπε...

Για το παράβολο Δημοσίου Ταμείου 31,17 €, μπορείτε να το πάρετε απο ΔΟΥ και ο κωδιός είναι 3741

Ανώνυμος είπε...

kalhspera me lene vasilh kai endiaferomai na vgalw naytiko fulladio.alla eimai katoikos perioxh patrwn ,se aythn thn periptwsh ti kanw?oso afora thn sxolh..eisai eswklhstos autes tiw ennia meres?h 8a prepei na kanonisw pou 8a dianyxtereuw?parakalw enhmerwste me sto kalamavas@hotmail.com

ΜΑΚΗΣ είπε...

Βασιλη εννοεις για την Σχολη Σωστικων προφανως...
Οχι φιλε δεν εισαι εσωκλειστος...
Αν ερθεις στις ΑΕΝ Ασπροπυργου για τα σωστικα θα πρέπει να μεινεις σε ενοικιο ή σε καποιον φιλο σου...
Δεν υπαρχει εστία....

Anastasia είπε...

Γεία σας,θα ήθελα να σας ρωτήσω για να βγάλει κάποιος το ναύτικο φυλλάδιο θα πρέπει να έχει τελειώσει kάποια σχολή σχετική με ναύτικα επαγγέλματα;

ΜΑΚΗΣ είπε...

Anastasia δεν ειναι αναγκη να τελειωσεις καποια ναυτικη σχολη οποιοσδηποτε μπορει να βγαλει ναυτικο φυλλαδιο...

Anastasia είπε...

Ωραία σας ευχαριστώ πολύ... :-)

Ανώνυμος είπε...

ενδιαφερομαι να μπω στα καραβια..ειμαι 19 ετων.. τι πρεπει να κανω? ηρακλειο ειμαι που να παω κτλ.. ελενη

ΜΑΚΗΣ είπε...

Καταρχην φιλη Ελενη παρακαλω αν δεν εχεις διαβασει αναλυτικα την αναρτηση και τα σχολια να το κανεις διοτι θα εχεις "εκατομμύρια" αποριες.... και πολλες μπορουν να σου λυθουν απο την αναρτηση αλλα και τα ενδιαφεροντα σχολια...

Αν δεν ενδιαφερεσαι για αξιωματικος αλλα απλα για πληρωμα θα χρειαστείς ναυτικο φυλλαδιο και ολες οι πληροφορίες βρισκονται στην αναρτηση...

Αν θελεις να γινεις αξιωματικος τοτε θα πρέπει να βρεις καποιον τροπο να μπεις στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικου. Μια εξ αυτων βρισκεται στα Χανια. Εκει μπορεις να ρωτησεις πολλες πληροφορίες για τον τροπο εισαγωγής.... μέσω πανελληνίων εξετάσεων φυσικά.

Επειδή η ερωτηση σου ειναι πολυ γενικη θεωρω οτι δεν το εχεις καλοσκεφτεί... ειδαλλως θα ειχες ψαξει και θα γνωριζες αρκετες πληροφορίες οποτε θα εκανες μια πιο εξειδικευμένη ερωτηση...

Οποτε σου συνιστω να το σκεφτείς γιατι η ζωη του ναυτικου ειναι εξαιρετικα δύσκολη και για μια κοπελλα ακομα πιο δυσκολη και η καριέρα σε αυτο το επαγγελμα.... και φυσικα χρειαζεται πολυ μεγαλο μέσο και γνωριμιες.

Τωρα αν το καλοσκεφτείς και παρεις την αποφαση σου τοτε σου ευχομαι καλη τυχη και οτι θελεις μπορεις να με ρωτησεις.... αφου πρωτα κανεις και την δικη σου ερευνα.

Σε ευχαριστω για το σχολιο σου.

Ανώνυμος είπε...

geia sas endiaferomai kai egw na parw to nautiko fuladio apla den gnwrizw an plhrwnoume kapoio poso...boreite na mou peite ean plhrwnoume? euxaristo

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ανωνυμε 18.42 διαβασε προσεκτικα την αναρτηση και θα δεις οτι αναφερονται τα ποσά που πληρωνεις....

Ανώνυμος είπε...

Γειά σας ενδιαφέρομαι για ναυτικό φυλλάδιο, όμως πριν χρόνια έκανα εγχείρηση για ρίξη χιαστών. Θα δημιουργήσει πρόβλημα? Διάβασα ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας , ισχύει ακόμη ? Είμαι 29. Θωμάς

ΜΑΚΗΣ είπε...

Νομιζω φιλε Θωμα οτι δεν υπαρχει καποιο θεμα εφοσον δεν εχεις εμφανες κινητικο προβλημα....
Το οριο ηλικιας οντως εχει καταργηθει.

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ πολύ φίλε, αν χρειαστώ κάτι άλλο θα ξαναρωτήσω ! Να σαι καλά και συγχαρητήρια που ενημερώνεις τον κόσμο !!!! Θωμάς

παναγιωτης είπε...


Ειμαι 34 ετων υποπλοιαρχος μεχρι το 2006 σε επιβατικα πλοια αλλα λογο εργατικου ατυχηματος περνω αναπηρικη συνταξη(βαρυκοιας)ειχα περασει το 2007 ΑΝΥΕ οπου κ με ειχαν κρινει ως ανικανο.Εχω επανελθει στο συνολο τον οποιων προβληματων υγεια εκτος τις βαρυκοιας κ αυτο επειδη ακουω μονο με ακουστικα.Υπαρχει περιπτωση αν ξαναπερασω απο ΑΝΥΕ να μου δωσουν το ναυτικο φυλλαδιο ξανα?
Ευχαριστω εκ των προτερων.

Ανώνυμος είπε...

Θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το ναυτικό φυλλάδιο.

Πρώτον έχω 2.5 βαθμούς μυωπία θα μπορέσω να περάσω την επιτροπή η θα με κόψουν?

Δεύτερον επειδή απολύθηκα πρόσφατα τον δεκέμβρη συγκεκριμένα δεν μπορώ να βγάλω βεβαίωση τύπου Α διότι η μονάδα μου δεν έχει στείλει τα στοιχεία μου στο ρουφ και μου είπαν τέλη φλεβάρη θα έχουν σταλεί.Θα ήθελα να μάθω τα μαθήματα πότε ξεκινάνε γιατί απ ότι ακούω αρχίζουν τέλη φλεβάρη και τι θα γίνει αν δεν παρακολουθήσουμε κάποιο μάθημα.

Τρίτον αν βγάλω την σχολή σωστικών πρέπει να περάσω και κάποια άλλη σχολή?

Τέταρτον αφού περάσω την σχολή των σωστικών θεωρούμαι ναύτης?Και που απευθύνομαι για να βρω δουλειά σε καράβι?

Συγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις αλλά από τι κατάλαβα δεν είναι και ότι ποιό εύκολο να βγάλεις ναυτικό φυλλάδιο πόσο μάλλον να βρεις και καράβι.

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Παναγιωτη μακαρι να μπορουσα να σου πω τι θα συμβει αν ξαναπερασεις την Επιτροπή...
Αλλα οπως καταλαβαινεις ειναι αδυνατον.
Δεν ξερω τιποτα επι του θεματος.
Ο Συνταξιουχος δεν ξερω αν μπορει να παρει το Ναυτικο Φυλλαδιο...

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ανωνυμε 17.22 Για τους βαθμους μυωπιας δεν μπορω να σου πω με βεβαιοτητα. Καποιοι εχουν κανει λειζερ και θεραπευτηκαν...
Παντως με επιφυλαξη σου λεω οτι δεν εχεις πολλους βαθμους για απλη εκδοση ναυτικου φυλλαδιου...

Χωρις πιστοποιητικο τυπου Α δεν μπορεις να βγαλεις ναυτικο φυλλαδιο κι ουτε να ξεκινησεις την διαδικασια γιατι δεν μπορεις να περασεις τους γιατρους....

Πρεπει να επικοινωνησεις με την Σχολη Σωστικων του Ασπροπυργου (θα βρεις το τηλ στην αναρτηση) να ρωτησεις ποτε αρχιζουν τα μαθηματα.
Τα μαθηματα πρεπει να τα παρακολουθησεις ολα και χωρις παραπανω απο 7 ωρες το πολυ απουσιες...

Για ναυτικο φυλλαδιο δεν χρειαζεται αλλη σχολη εφοσον πας για ναυτης...

Αφου περασεις τα Σωστικα βγαζεις Ναυτικο Φυλλαδιο και απλα μπορεις να μπαρκαρεις αφου βρεις καποια εταιρεια να σε προσλαβει....
Φυσικα χρειαζεται μεγαλο μεσον και να εχεις καποια επαγγελματικη εμπειρια απο δουλειες που μπορουν να εχουν σχεση με την ναυτιλια.

Σε συμβουλευω αν δεν εχεις καποιον γνωστο ή καποιο μεσο να μην ξεκινησεις την διαδικασια....

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις μία ερώτηση ακόμα το διπλότυπο είσπραξης το είχα πάρει όταν έκανα τα χαρτιά μου για εμπορικό μέσα στο υεανεθ στον 8ο όροφο και όχι από δου ξέρεις αν ισχύει ακόμα?

Συγνώμη που άργησα να απάντησω αλλά είχα πρόβλημα με τον υπολογιστή

Ανώνυμος είπε...

Συγνώμη ο ίδιος πάλι πιστοποιητικό σωστικών μετά την έκδοση ναυτικού φυλλαδίου πως βγάζουμε?

Ανώνυμος είπε...

Agapithe Makh,
Sygnwmi an to eheis idi anaferei sta sholia parapanw alla tha ithela na se rwthsw an yparhei orio ilikas gia thn ekdosi naytikou fylladiou?

Stis proypotheseis anaferei :

Για να αποκτήσει ναυτικό φυλλάδιο πρέπει να έχει τα παρακάτω ειδικά προσόντα:
• Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το 16ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 4Οο, το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους απογραφής.

esy se kapoio allo simeio anfereis oti to orio ilikias ehei katargithei...

Egw eimai 55 etwn ... uparhei h dynatothta na vgalw naytiko fulladio?

eyharistw polu ek twn proterwn.

Me ektimish,

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ανώνυμε 06 Μαρτίου, 2013 09:31 θα πρέπει αρχικά να παραλάβεις το ναυτικό φυλλάδιο απο την 2ας Μεραρχίας και να βγάλεις τις σελίδες 4 και 5 φωτοτυπία και να την πας στην σχολή των σωστικών. Αυτά...

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ανώνυμε 08 Μαρτίου, 2013 12:43

Δεν πειράζει ευχαριστώ για την επισήμανση. θα το διορθώσω. Αν και το έχω προαναφέρει αρκετές φορές έχει καταργηθεί το όριο ηλικίας. Το θέμα είναι το αν θα σε επιλέξει κάποια εταιρία σε τέτοια ηλικία. το έχω πει σε αρκετούς η ναυτιλία θέλει βίσμα για να βρείς δουλειά.

Αλεξανδρος είπε...

καλησπερα
θα ηθελα να ρωτισω κατι αν γνωριζει καποιος !!
εχω διπλωμα γ μηχανικου το οποιο εδω και μια εβδομαδα εχει λειξει γιατι μεσα στα 5 χρονια δεν ειχα ταξιδεψει .
τι χρειαζετε τωρα τι δικαιολογιτικα και αν δεν το γνωριζετε ενα τηλ να ρωτισω καπου!!
γιατι οι καιροι ειναι δυσκολη και πλεον καποια στιγμη μπορει να το ξαναχρεισιμοποιησω...

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φίλε Αλέξανδρε για τα σχετικά μπες στο link

http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=23886

και πατα στους τιτλους


-Επαναπογραφή Ναυτικών Ν.2575/1998 (Α΄23) ή Ανανέωση Ναυτικών Φυλλαδίων

-Δικαιολογητικά Παραπομπής στην Υγειονομική Επιτροπή Απογραφόμενων Ναυτικών για την ανανέωση του Ναυτικού Φυλλαδίου

Ανώνυμος είπε...

Καλησπερα είμαι ναυτοπαις εδώ κ 2 χρόνια είμαι απόφοιτος δημοτικού,μπορώ να πάρω την άδεια του ναύτη;Αν ναι νε ποιον τρόπο κ τι πρέπει να κάνω;

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα! Είμαι απόφοιτος μηχανολόγος τει, επίσης ειμαι 30χρονών και λίγων ημερών και ενδιαφέρομαι για έκδοση ναυτικού φυλλαδίου, ενημερώθηκα οτι πάνω απο 30 χρονών βγαίνει κόκκινο φυλλάδιο, και κάτω απο 30 χρονών βγαίνει μπλέ, δεν βρίσκω πουθενά στο νετ τον λόγο διαχωρισμού για να ξέρω και εγώ να κινηθώ αναλόγως, οποιαδήποτε πληροφορία για το θέμα αυτό, όπως και για το πώς θα ήταν καλύτερο να κινηθώ στην περίπτωσή μου, είναι ευπρόσδεκτη!

Ανώνυμος είπε...

καλησπέρα, είμαι 30 χρονών και λίγων ημερών και μηχανολόγος ΤΕΙ. ενδιαφέρομαι για έκδοση ναυτικού φυλλαδίου και απ'οτι με ενημερώσανε, διαχωρίζονται σε μπλέ και κόκκινα ανάλογα το όριο ηλικίας των 30 ετών, οπότε εγώ συγκεκριμένα βγάζω κόκκινο. Μπορεί κάποιος να με ενημερώσει για το λόγο διαχωρισμού κατ'αρχήν για να ξέρω τί γίνεται, και δεύτερον για το πώς θα ήταν καλύτερο να κινηθώ ώς περίπτωση?

Ανώνυμος είπε...

καλησπέρα, είμαι 30 χρονών και λίγων ημερών και μηχανολόγος ΤΕΙ. ενδιαφέρομαι για έκδοση ναυτικού φυλλαδίου και απ'οτι με ενημερώσανε, διαχωρίζονται σε μπλέ και κόκκινα ανάλογα το όριο ηλικίας των 30 ετών, οπότε εγώ συγκεκριμένα βγάζω κόκκινο. Μπορεί κάποιος να με ενημερώσει για το λόγο διαχωρισμού κατ'αρχήν για να ξέρω τί γίνεται, και δεύτερον για το πώς θα ήταν καλύτερο να κινηθώ ώς περίπτωση?

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα σας, είμαι 46 χρονών μάγειρας "στεριάς", με δίπλωμα μαγειρικής και χασάπη, με μεγάλη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία και ενδιαφέρομαι να δουλέψω σε καράβια. απευθυνόμενος όμως σε μία ναυτιλιακή εταιρία μου είπαν ότι χρειάζομαι δίπλωμα μάγειρα θαλάσσης. Μπορείτε να μ'ενημερώσετε σχετικά? Αν ισχύει αυτό και αν ναι, ποια σχολή είναι?

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε ανωνυμε :21 Μαρτίου, 2013 02:57

Δεν το γνωρίζω αυτό...από ότι ξέρω υπάρχει ένα βιβλίο εκπαιδευτικό που το συμπληρώνεις ως πρακτική για ναύτης αλλά περισσότερα δεν γνωρίζω...καλό είναι να ρωτήσεις στο υπουργείο για το τι χριαζεται...

ΜΑΚΗΣ είπε...

φιλε ανωνυμε :22 Μαρτίου, 2013 20:00

Κάποιος σε παραπληροφόρησε… το κόκκινο ναυτικό φυλλάδιο είναι για αυτόν που δεν έχει περάσει σωστικά και μετά από έξι μήνες πρέπει το άτομο που το έχει να πάει να τα περάσει επίσης δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτό… αντίθετα με το μπλε που το παραλαμβάνεις όταν περάσεις τα σωστικά…

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φίλε ανώνυμε 23 Μαρτίου, 2013 13:30

Δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου λες… δεν θυμάμαι στο δικό μου το πλοίο να είχε δίπλωμα μάγειρα θαλάσσης … δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό το ερώτημα για αυτό σου συνιστώ να ξαναρωτήσεις τους ίδιους ξανά από πού μπορείς να το πάρεις αυτό το δίπλωμα και πως…

Ανώνυμος είπε...

Φιλε μου θα ηθελα μια διευκρινιση σχετικα με το φυλλαδιο.Προσφατα τελειωσα με τα δικαιολογητικα και με στειλανε στον Ασπροπυργο για να μου κλεισουν ημερομηνια για τα σωστικα.Πηγα ασπροπυργο και μου κλεισανε στις 26/04 να περασω σωστικα.Εχτες ξαναπηγα 2ας μεραρχιας με ολα τα δικαιολογοτικα πλεον και μου ειπαν οτι δε μπορουν να μου εκδοσουν το ναυτικο φυλαδιο τωρα.....αυτο θα γινει οταν θα τελειωσω με τα σωστικα μαθηματα.Η απορια που εχω ειναι οτι κατω στο χαρτι που μου δωσανε απο τον ασπροπυργο (το οποιο γραφει αναλυτικα ποσες μερες ειναι τα σωστικα και ποτε θα παρουσιαστω για να ξεκινησω) γραφει μια παρατηρηση οτι κατα τη διαρκεια των σωστικων ο ειμαστε υποχρεωμενοι να εχουμε μαζι μας το χαρτι αυτο μαζι με τη ταυτοτητα και το ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ.....πως ειναι δυνατον να χω μαζι μου το ναυτικο φυλαδιο απο τη στιγμη που δεν μου το βγαζουν μεχρι να περασω σωστικα?

Ανώνυμος είπε...

spudazo mixanologos mixanikos tei otan paro to ptihi boro na ergasto sta plioa san mixanikos,

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φίλε Βαγγελη. Χρονια Πολλα και για την γιορτη σου...
Λοιπον. Η υποδειξη που υπαρχει οτι χρειαζεται Ναυτικο Φυλλαδιο αφορά αυτους που εχουν Ναυτικο Φυλλαδιο κοκκινου χρωματος που δεν χρειαζεται Σωστικά για να εκδοθεί....
Εσυ δεν χρειαζεται να προσκομισεις κάτι τετοιο...

Οποτε αγνοησέ το.
Ξεκινα τα Σωστικα και δεν θα εχεις προβλημα...
Δεν νομιζω κάτι να αλλαξε...

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Ανωνυμε 28 Μαρτίου, 2013 13:47
Δεν γινεται να γινεις μηχανικος με το πτυχιο του μηχανολογου του ΤΕΙ.
Οι μηχανικοι αξιωματικοι βγαινουν ΜΟΝΟ από τις ΑΕΝ (Ακαδημιες εμπορικου Ναυτικου).
Οσο για πληρωμα πρέπει να εχεις Ναυτικο Φυλλαδιο αλλα και παλι παίρνουν ΜΟΝΟ αλλοδαπους και πρεπει να εχεις βυσμα τον υπουργο Ναυτιλιας ή κανεναν εφοπλιστη....

Ανώνυμος είπε...

Καλησπερα ...για να βγαλεις ναυτικο φυλλαδιο πρεπει να ξερεις κολυμπι...η' δεν ειναι απαραιτητο....ευχαριστω

ΜΑΚΗΣ είπε...

Αγαπητε ανωνυμε 20:41

Δεν ειμαι απολυτως σιγουρος για την απαντηση...
Εμεις περασαμε τεστ κολυμβησης στην σχολη ΑΕΝ αλλά δεν γνωριζω αν αυτο κάλυψε και την Σχολη Σωστικών...
Αν οντως την καλυψε, τοτε θεωρω οτι ειναι απαραιτητο να γνωριζεις κολυμβηση κι απλα δεν ζητηθηκε απο εμας οταν περνουσαμε σωστικά λόγω του οτι ειχαμε περασει ηδη το τεστ απο την Σχολη ΑΕΝ....

Αρα εφοσον για τρην εκδοση Ναυτικου Φυλλαδιου χρειαζεται να εχεις περασει τα σωστικά μάλλον χρειαζεται...

Για σιγουρια καλο ειναι να κανεις ενα τηλεφωνο στην σχολη σωστικων των ΑΕΝ Ασπροπυργου...

xanthi είπε...

Καλησπέρα!Θέλω να δουλέψω σε κρουαζιερόπλοιο.Σχετικά με την έκδοση ναυτικού φυλλαδίου όμως,ζω στη Θράκη.Σε ποιες πόλεις μπορώ να το βγάλω χωρίς να ταλαιπωρηθώ ιδιαίτερα?Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Ανώνυμος είπε...

Επειδή πήγα και τα έκανα αυτά πολύ πρόσφατα σας λέω ότι αν βγάλεις για πρώτη φορά ναυτικό φυλλάδιο πάνω από τα 30 σου δίνουν το κόκκινο έχεις δεν έχεις περάσει σωστικά. Αν κάνεις ανανέωση σου δίνουν ότι ακριβώς είχες παλιά, ασχέτως ηλικίας. Εάν αγοράσεις το παράβολα απο το κυλικείο του 8ου ορόφου στο υπουργείο θα τα πληρώσεις γύρο στα 3€ παραπάνω, καλύτερα να πάτε στη ΔΟΥ που είναι ένα τετράγωνο πιο κάτω (προς παραλία) στον ίδιο δρόμο. Ο κωδικός που θα σας ζητήσουν εκεί είναι 3741 για το διπλότυπο είσπραξης. Το κόστος είναι 31,17€ είτε παράβολα τους δώσεις είτε το διπλότυπο είσπραξης, είναι το ίδιο πράγμα. Για να το παραλάβεις πληρώνεις 22€ τελικά στο ταμείο του 1ου ορόφου. Ελπίζω αυτά να βοηθήσουν αρκετούς.

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε/η xanthi τα κεντρα για τα βγαλεις σωστικα ειναι 2... στην Θεσσαλονικη (Μηχανιωνα) και Αθηνα (Ασπροπυργος)...

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε ανωνυμε 12 Απριλίου, 2013 06:18

Σε ευχαριστω πολυ για τις επιπλεων πληροφοριες που μου εδοσες...

Ανώνυμος είπε...

kalispera eimai i dafni kai eimai 24 tha ithela na mathw sxetika me to naftiko filadio katarxas sxetika me ta dikeologitika mporei na ta proskomisi kapoios tritos eksousiodotimenos?
kai defteron apo tin stigmi pou exw aktinografies kai fotografies kai oti xreiazete apo ta dikaiologitika poses meres krataei i eksetasi??

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα Μάκη.

Είμαι 27 χρονών και θέλω να δουλέψω σαν μάγειρας σε καράβι.
Επειδή θέλω να φύγω άμεσα (το πολύ σε έναμιση μήνα) σκέφτομαι να βγάλω κόκκινο φυλλάδιο, και μόλις γυρίσω να δώσω και τα σωστικά να το κάνω μπλε.
Ξέρεις αν με κόκκινο μπορώ να μπώ σε ποντοπόρο;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Γιώργος

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλη Δαφνη κανονικα συμφωνα με τον νομο πρεπει να γινεται, αλλα ομως αφού αυτα (τα δικαιολογητικα) παραδιδονται σχεδον αμεσως με τα ιατρικα και στα ιατρικα δεν μπορει να ειναι άλλος εκτος απο εσενα την ιδια, θεωρω οτι στην πραξη πρέπει να γινουν ολα απο σενα ....

Η εξεταση για το δυλλαδιο κραταει απο 1 εως 3 ημερες αναλογα με το ποσοι υποψηφιοι θα παρουσιαστουν μαζι σου...

ΜΑΚΗΣ είπε...

Αγαπητε μου φιλε Γιωργο ειμαι σιγουρος οτι το κοκκινο φυλλαδιο δεν μπορει να ταξιδεψει σε ποντοπορα...
Θα πρεπει να το κανεις μπλε... κι αν θελεις να φυγεις σε εναμισυ μηνα μαλλον δεν θα τα καταφερεις...

Ανώνυμος είπε...

i dafni eimai palu!na kanw kai mia alli erwtisi?poses meres kratane ta swstika kai peripou ti wres einai seroume?gt otan piga kai rwtisa den ikseran na mou apantisoun tha ikseran otan ekana tin aitisi kai meta mporeite na me boithisete kai se afto?

ΜΑΚΗΣ είπε...

Δαφνη τα σωστικα διαρκουν 6 ή 8 ημερες δεν θυμαμαι πολυ καλα... οι ωρες ειναι πρωινες και τα μαθηματα ειναι εξαωρα...

Ιωάννης Κόνδυλας είπε...

Καλησπέρα.. Θέλω να μάθω αν το ναυτικό φυλλάδιο μετά τα σωστικά στέλνεται για την έκδοση του υπηρεσιακώς στον νομό που έχω τα χαρτιά μου ή στέλνεται στα ναυτικά μητρώα τις περιοχής που κατοικώ?? Είμαι κάτοικος του Πειραιά όμως είμαι δηλωμένος ως μόνιμος κάτοικος Φούρνων Ικαρίας (Νομός Σάμου).

Ανώνυμος είπε...

καλησπερα


η καρτα υγειας που εχει λήξη

με επισκεψει παθολογο και οφθαλμιατρο ειναι αρκετα για την ανανεωση της?..

θελει ξανα ακτινογραφια?? αν ναι
ακτινογραφια που εχω πριν 1 ετος ειναι αποδεκτη?

αν καποιος εχει και αντιστοιχο Link με τους κανονισμους ευχαριστως να τους βαλει εδω ωστε να εξυπηρετηθουν και αλλοι
ευχαριστω

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε μου Γιαννη δεν ειμαι πολυ σιγουρος αλλα παρε και ενα τηλεφωνο στο νουμερο αυτο 210 4191141-4521078
αλλα μαλον σταλετε εκει οπου εισαι στην ΙΚαρια...

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε ανωνυμε 17 Μαΐου, 2013 16:21

Αν ενοοεις για την καρτα υγειας που εβγαλες μεσω της εταιρειας θα πρεπει να απευθυνθεις στην εκαστοτε εταιρεια οπου θα εισαι...

giorgos maltampes είπε...

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΙΜΑΙ 42 ΕΤΩΝ ΕΧΩ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ 2 ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΓΚΑΖΑΔΙΚΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΩ ΤΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΜΟΥ

george είπε...

ΓΙΩΡΓΟΣ
καλημερα,θελω να βγαλω ναυτικο φυλλαδιο αλλα εχω καποια θεματα..
1)δεν εχω απολυτηριο στρατου,εχω παρει αναβολη 2 φορες,ειχα βγει πιο παλια ανυποτακτος χωρις να το ξερω βεβαια
2)χρωσταω στην εφορια 6000 ευρω
υπαρχει προβλημα? και αν ναι μπορω να κανω κατι για αυτο?
ευχαριστω πολυ..

george είπε...

ΓΙΩΡΓΟΣ
καλημερα,θελω να βγαλω ναυτικο φυλλαδιο αλλα εχω καποια θεματα..
1)δεν εχω απολυτηριο στρατου,εχω παρει 2 φορες αναβολη,και ειχα βγει παλια ανυποτακτος(χωρις να το ξερω βεβαια)
2)χρωσταω 6000 ευρω στην εφορια
θα εχω προβλημα να το βγαλω?
κι αν ναι μπορω να κανω κατι για αυτο?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

ΜΑΚΗΣ είπε...

Αγαπητε φιλε Γιωργο μπορεις να το ανανεωσεις...
Εννοείται αν εχεις αρκετα χρόνια να ταξιδευσεις....

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε George ναυτικο φυλλαδιο νομιζω οτι μπορεις να βγαλεις χωρις ιδιαιτερη δυσκολια... αν εχει λυθει το θεμα του ανυποτακτου, διοτι θα χρειαστεις καποια δικαιολογητικα για τον στρατό... πχ. χαρτι αναβολής κλπ για να περασεις τα σωστικα.

Τωρα αν μπορεις να ταξιδευσεις δεν το γνωριζω αφου συμφωνα με τους νεους νομους οποιος χρωστάει πάνω απο 5000 ευρω στο κρατος κινδυνευει με άμεση σύλληψη!!!!! ανα πάσα στιγμη με μια απλή εισαγγελικη εντολη...
Εχω ακουσει απιθανα πραγματα για συλληψεις ακομα και σε τυπικο ελεγχο απο την τροχαια....

Αν εχεις κανει ωστοσο μια ρυθμιση για το χρέος σου τοτε μαλλον δεν θα υπαρχει προβλημα...

Ανώνυμος είπε...

αν έχεις μπλέ ναυτικό φυλλάδιο και δεν έχεις βρεί δουλειά πόσο καιρό έχει διάρκεια ? Σας ευχαριστω Ηλίας

george είπε...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ
ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ..ΑΝ ΒΓΑΛΩ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΟ Ι5 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?
ΑΠΟ ΟΤΙ ΞΕΡΩ ΔΕ ΘΑ ΕΧΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΙΤΑ ΚΑΙ(ΤΡΕΛΟΧΑΡΤΟ)..ΙΣΧΥΕΙ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΓΙΩΡΓΟΣ

nickberber είπε...

Καλησπερα..εχω μπερδευτει λιγακι με το παραβολο...στα διακιλογητικα εκδοσης ναυτικου φυλλαδιου που εχω στα χερια μου,λεει για διπλοτυπο εισπραξης 11,00 ευρω...εγω γιατι βλεπω παντου στο blog για 31,47 ευρω?
eyxaristv!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ανωνυμε 29 Μαΐου, 2013 20:37

αν περασει μια πενταετια ανενεργειας χρειαζεται ανανεωση...

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε George σου εχω ξανα απαντησει για το θεμα του στρατου αλλα μου ελεγες για τις αναβολες που εχεις παρει...δεν γνωριζω αυτο που με ρωτας για το Ι5 κανε ενα τηλ.210 4191141-4521078

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε nickberber καποιο λαθος εχεις κανει, το παραβολο δημοσιου ταμειου κανει 31,17. Μπορεις να το δεις απο την κοινη υπουργικη αποφαση

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9C%CE%A0%CE%A7-%CE%A93%CE%94

και μπορεις να το αγορασεις ακομα και απο το κυλικειο στο 8ο οροφο του υπουργειου 2ας Μεραρχίας 18 και απο ΔΟΥ και τραπεζες.

Φάνης Σέμπρος είπε...

Καλησπέρα φίλε!

Πάνω-πάνω, στα "δικαιολογητικά", λέει
(για το όριο ηλικίας)

"να μην υπερβαίνει το 4Οο"

ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ???

Διότι στο http://www.yen.gr/media/27753/d_ekd_naft_fyllad.pdf

διαβάζω ότι
"Δικαίωμα απόκτησης Ν.Φ έχουν όσοι ημερολογιακώς έκλεισαν τα δέκα επτά (17) χρόνια μέχρι τριάντα (30)χρονολογικά"

κι εγώ, δυστυχώς, βαδίζω στο 31ο.

Αν γνωρίζετε κάτι επ' αυτού.....
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Φανη νομιζω οτι η καταχωρηση ειναι παλια στο ΥΕΝ...
Αλλα κι αυτο που λεω σαν οριο των 40 ετων στην αναρτηση μαλλον δεν ισχυει γιατι το οριο ηλικιας εχει καταργηθει πλεον...

Φυσικα παραμενει το ερωτημα ποιος θα σε προσλαβει αν δεν εχεις σοβαρο μεσο και σημαντινους φιλους και σε καιρια ποστα οταν εχεις ξεπερασει καποια ηλικια...

Φάνης Σέμπρος είπε...

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ???
Υπέροχα νέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ!!!!

Ανώνυμος είπε...

kalispera sas tha ithela na mathw parakalw ti ginetai otan xasw to pistopoitiko swstikwn meswn?mporw na to ksanavgalo? i xreizetai pali oli i i diadikasia apo tin arxi??

Ανώνυμος είπε...

Καλησπερα.
Θελω να δηλωσω στη σχολη και πρεπει να πληρωσω 31 ευρω για το διπλοτυπο. Το θεμα ειναι οτι και περσυ ειχα δηλωσει και δεν περασα και εβγαλα Ν.Φ. Επειδη βλεπω πως τα πραγματα ειναι δυσκολα και δεν βρισκω καραβι για προυπηρεσια, θελω να ξαναδηλωσω φετος μπας και.. Πρεπει λοιπον να ξαναβγαλω διπλοτυπο ή πιανετε το προηγουμενο που το εδωσα για Ν.Φ.??

Ανώνυμος είπε...

MPORITE NA ME ENIMEROSETE SXETA ME TO ORIO ILIKIAS GIA TIN EKDOSH NAUTIKOU FYLLADIOU?
BLEPW STO YEN OTI YPARXEI ORIO
NA MIN IPERBENEI TO 30 ETOS!!
USXEI AUTO?

SAS EUXARISTW

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Ανωνυμε 15.10
Δεν ξερω ακριβως την απαντηση αλλα υποθετω οτι θα μπορουν να σου ξαναδωσουν πιστοποιητικο...
Καλου κακου κανε ενα τηλεφωνο στην Σχολη Σωστικων Ασπροπυργου.

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ανωνυμε 01.22
Χρειαζεσαι καινουργιο διπλοτυπο εφόσον το χρησιμοποίησες....

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ανωνυμε 14.53
Το οριο ηλικιας εχει καταργηθει...

dimitris είπε...

καλησπέρα

για την ανανέωση της κάρτας υγείας, αρκεί μία επίσκεψη σε οποιονδήποτε γιατρό;

σε οποιαδήποτε πόλη;

ή μόνο πειραιά;

πρέπει να την έχω ανανεώσω ως τρίτη απόγευμα, αλλά στο πρόγραμμα μου είχε αναχώρηση για κρήτη κυριακή (από πειραιά)..

αν δεν γίνεται στην κρήτη κάπου, η μόνη λύση είναι δευτέρα πρωί δηλαδή ο γιατρός (μόνο παθολόγος είπαμε;), και αναχώρηση για κρήτη δευτέρα βράδυ;

ελπίζω να βγάζει νόημα η μπλεγμένη αυτή ερώτηση, αν κ υπάρχει περίπτωση να έχει χαθεί η κάρτα υγείας μου (το βιβλίο δηλ) κ να χρειαστεί επιτροπή φτού κ απ'την αρχή

ΝΙΚΟΛΑΣ είπε...

καλησπερα
μπορίτε να με βοηθήσετε σχετικά με το πως γινεσαι Γ μηχανικός ;
διαβαζω διαφορα και εχω μπερδευτει
σιγουρα γινεται αν εχεις τελειωσει αει ι τει
με λυκειο η ιδιωτικη σχολη γινεσαι;

αν γνωρίζει κάποιος ας απαντήσει ....σας ευχαριστώ

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Δημήτρη πραγματικα την μπερδεψες πολυ την ερωτηση σου και δεν πολυκαταλαβα...
Παντως νομιζω οτι επιτροπες υγειονομικες υπαρχουν σε ολες τις μεγαλες πολεις.... Με επιφυλαξη το λεω.

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Νικολα
Δεν ξερω αν μπορεις να γινεις και πως Γ Μηχανικος....

Γνωριζω μονο τα του Ναυτικου Λυκειου και των ΑΕΝ....
Αλλα απο εκει γινεσαι αξιωματικος...
Για ΙΕΚ, ΑΕΙ ΤΕΙ κλπ... δεν ξερω

Ανώνυμος είπε...

Καλησπερα! Ισως το χεις απαντησει αλλα χρειαζεται να χεις τελειωσει το στρατο για εκδοση φυλλαδιου; Εχω αναβολη επειδη ειμαι φοιτητης. Ευχαριστω!

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ανωνυμε 18.35
Οχι δεν χρειαζεται.

ΝΙΚΟΛΑΣ είπε...

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΛΕ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ?
EXEI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟYΣ TO KOKKINO?
ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΠΙΟΣ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε ΝΙΚΟΛΑ το κοκκινο φυλλαδιο ειναι ουσιαστικα προσωρινο και εκδιδεται οταν δεν εχεις περασει τα σωστικα, ισχυει μονο για 6 μηνες και δεν μπορεις να ταξιδευσεις με ποντοπορα πλοια...
Το Μπλε ειναι το κυριο ναυτικο φυλλαδιο.

Ανώνυμος είπε...

Καλησπερα! Με λενε αμερ, Θα ηθελα να σας πω οτι εγω ειμαι ελληνας που σπουδαζει στο εξωτερικο (στην ιορδανια) στισ ακαδιμιες του εμπορικου ναυτικου εκει. Θελω να ρωτησω μπορω να βγαλω ναυτικο φυλλαδιο απο εδω λογο του οτι εκει κοστιζει αρκετα λεφτα ο βασικός κύκλος σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων? Ειμαι 20 ετων και εχω γεννηθει και μεγαλωσει στην ελλαδα, δεν εχω καποιο προβλημα με την δικαιoσυνη

ΜΑΚΗΣ είπε...

Αγαπητε Αμερ, αν εχεις ελληνικη ταυτοτητα και εισαι Ελληνας πολιτης εχεις δικαίωμα να βγαλεις ναυτικο φυλλαδιο οπως ολοι οι Ελληνες πολιτες.
Για την εκδοση ναυτικου φυλλαδιου δεν ειναι υποχρεωτικο να εισαι σπουδαστης ή αποφοιτος ΑΕΝ...

ΝΙΚΟΛΑΣ είπε...

η ενημέρωση που μου κάνουν είναι
το κόκκινο ναυτικό φυλλάδιο είναι για όσους είναι πάνω από 30 χρόνων
δεν έχεις κανένα περιορισμό και μόλις περάσεις τα σωστικά σβήνουν την συμίωση ότι πρέπει να περάσεις σωστικά
έχεις διάρκια 9μήνες λόγο τον σωστικών ....όπως και το μπλε

υπάρχει το κίτρινο που αφορά όσους έχουν πρόβλημα όρασης

και το μπλε που βγενει μέχρι 30χρόνο

φίλε μου έχω μπερδευτεί
μπορώ να στηριχτώ στα λεγόμενα τους ?
και στο λιμεναρχιο μου το είπαν αλλά και στο υπουγρείο
ότι το κόκκινο με το μπλε δεν έχει καμία διάφορα
αφορά μόνο την ηλικία

μπορείς να με βοηθήσεις ?
ξέρεις ισχύει αυτά που μου λένε?

σε ευχαριστώ

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Νικολα είναι οπως στα λενε.
Το κοκκινο είναι για τους ανω των 30 ετων, αλλά και γι αυτους που ειναι κατω των 30 και δεν εχουν περασει τα σωστικα.

Εσυ αν εισαι ανω των 30 και δεν εχεις περασει σωστικα θα παρεις κοκκινο φυλλαδιο παλι και μολις περασεις τα σωστικα θα σβησουν την υποδειξη οτι δεν εχεις περασει σωστικα... αλλα θα παραμεινει το κοκκινο φυλλαδιο.

Τωρα αν καποιος είναι κατω των 30 και δεν εχει καθολου φυλλαδιο και περασει και τα σωστικα του βγαζουν απευθειας μπλε...

Τα αλλα χρωματα ειναι οπως τα λενε...

Ελπιζω να σε βοηθησα.

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ.ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ?

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ανωνυμε 14.56
Ξεκινα διαβαζοντας την αναρτηση και μετα περνα μια ματια και τα σχολια...

Αν βαριεσαι...
(που ειναι και το πιθανοτερο)
Παρε τηλεφωνο στην Διευθυνση Ναυτικης Εργασιας του Υπουργειου Ναυτιλιας
τηλ 210 4191700 (60 γραμμές) 210 4191561- 210 4191563

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα. Ονομάζομαι Δάφνη. Τον Αύγουστο έκλεισα τα 29. Έχω 'σπουδάσει' σε Δημόσιο ΙΕΚ, πριν 8 χρόνια, με ειδικότητα 'Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης' χωρίς, όμως, να έχω δώσει εξετάσεις για την Πιστοποίηση. Θα ήθελα να εργαστώ σε καράβι ως Πλοιοσυνοδός. Απαιτείται Πιστοποίηση και Ναυτικό Φυλλάδιο;
Ευχαριστώ

ΝΙΚΟΛΑΣ είπε...

οπότε φίλε Μάκη
δεν υπάρχει κάποια διάφορα στο μπλε η στο κόκκινο ναυτικό φυλλάδιο ?

ναι είμαι 40χρόνων


σε ρωτάω γιατί έχω μπερδευτεί

η ανανέωση είναι η ίδια αν έχεις μπλε η κόκκινο ?
αν δεν ταξιδέψεις ισχύει για 4 χρόνια ?

γνωρίζεις?

και βέβαια με βοηθάς και σας ευχαριστώ πολύ

ΜΑΚΗΣ είπε...

Αγαπητη φίλη Δαφνη
Η πιστοποίηση είναι κατι που σου χρειαζεται γενικως για το επαγγελμα που διαλεξες...
Για να ταξιδεψεις ομως απαιτείται σίγουρα ναυτικό φυλλάδιο...

Για να στο ξεκαθαρισω με το ναυτικο φυλλαδιο εχεις δεν εχεις πιστοποίηση μπορεις να εργαστείς σε πλοιο... (αν εχεις το καταλληλο μεσο βεβαια και 2 φορες περισσοτερο επειδη εισαι κοπελλα).

Η πιστοποιήση σου χρειαζεται ωστε να σε δεχτουν με την ειδικοτητα που επελεξες να σπουδασεις....

ΜΑΚΗΣ είπε...

Φιλε Νικολα το επιασες...
Ειναι οπως τα λες.
Εσενα θα σου βγαλουν κοκκινο και θα ισχυει κανονικα, αρκει να βρεις καραβι να ταξιδευσεις...

Στο ευχομαι.

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα εγώ έχω 3.25 μυωπία και 0.75 αστυγματισμό προφανώς εχω ξεπεράσει το όριο??αν κάνω lazer για να μειωθεί πιστέυω δεν θα έχω πρόβλημα.σωστά??

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ανωνυμε 10.21 οχι δεν θα εχεις προβλημα..

Ανώνυμος είπε...

Καλησπερα, θελω να βγαλω ναυτικο φυλλαδιο και απο οτι ειδα πανω στο ποστ εχεις γραψει οτι εχει καταργηθει το οριο ηλικιας ισχυει ακομη;

ΜΑΚΗΣ είπε...

Ανωνυμε 03.48 ναι ισχυει.

Ανώνυμος είπε...

Φιλε μακη μηπως ξερεις ποσο καιρο κανει για να εκδοθεί το ναυτικο φυλλαδιο;

«Παλαιότερο ‹Παλαιότερο   1 – 200 από 315   Νεότερο› Νεότερο»