15 Ιανουαρίου 2012

Οι αλλαγές στο ΝΑΤ και στα άλλα Ταμεία.


Τι προβλέπεται για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής: Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας ιδρύεται Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων με έδρα τον Πειραιά. Το Ταμείο αποτελεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής», στο οποίο υπάγονται και οι υπάλληλοι: του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, του Οίκου Ναύτου, του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εμπορικού Ναυτικού, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ) και της Πλοηγικής Υπηρεσίας. Στο Ταμείο εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τις ενώσεις προσώπων του άρθρου 107 Α.Κ, με τις εξαιρέσεις που εισάγονται με τις παρακάτω παραγράφους.
Μέλη του Ταμείου μπορεί να είναι οι τακτικοί και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή και σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξής τους.
1. Σκοπός του Ταμείου είναι η ανάπτυξη αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας των μελών του μέσω:
(α) της συμπληρωματικής κάλυψης δαπάνης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης τους, καθώς και των συζύγων και τέκνων αυτών.
(β) της καταβολής χρηματικής αρωγής σε περιπτώσεις βαριάς ασθένειας ή ατυχήματος ή βοηθήματος στους κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου μέλους, εφόσον ο κληρονόμος είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού.
(γ) της παροχής εκτάκτων βοηθημάτων στα μέλη του κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.
2. Έσοδα του Ταμείου είναι:
(α) εισφορές των μελών του που ανέρχονται σε πέντε (5,00) ευρώ μηνιαίως,
(β) δωρεές τρίτων προσώπων, επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από διενέργεια εκδηλώσεων, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη ενίσχυση ή βοήθημα που δεν αντίκειται στους σκοπούς του Ταμείου και στα χρηστά ήθη.
(γ) Κέρδη από διάθεση προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας του Ταμείου.

Άρθρο 247
Θέματα Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

1. Η παράγραφος του 1 του άρθρου 27 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Από 1.1.2012 η εποπτεία του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), του Κεφαλαίου Ανεργίας – Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.), του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.), του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.), της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.), του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), του Κεφαλαίου Δυτών (Κ.Δ.) και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ), ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η αρμοδιότητα και η, μετά την εκκαθάριση των ναυτολογίων, διαχείριση των ειδικών λογαριασμών «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.) και «Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.) υπάγονται από 1.1.2012 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και στην Πλοηγική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής αντίστοιχα, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια διαχείρισης των ως άνω ειδικών λογαριασμών «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ)» και «Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.)».

2. Το άρθρο 205 του Ν. 3816/1958 «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 32) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Είναι προνομιούχοι επί του πλοίου και του ναύλου κατά την κατωτέρω τάξιν μόνον οι ακόλουθοι απαιτήσεις:
α) οι συναφείς προς την ναυσιπλοϊαν φόροι, τα δικαστικά έξοδα τα γενόμενα προς το κοινόν συμφέρον των δανειστών, τα βαρύνοντα το πλοίον τέλη και δικαιώματα ως και τα εκ της ναυτολογήσεων των ναυτικών δικαιώματα του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ή επιβάλλονται από το Γραφείο Ευρέσεων Ναυτικής Εργασίας υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.).
β) αι εκ της συμβάσεως εργασίας πηγάζουσαι απαιτήσεις του πλοιάρχου και του πληρώματος ως και από του κατάπλου του πλοίου εις τον τελευταίον λιμένα έξοδα φυλάξεως και συντηρήσεως,
γ) τα έξοδα και αι αμοιβαί λόγω επιθαλασσίου αρωγής διασώσεως και ναυαγιαιρέσεως,
δ) αι λόγω συγκρούσεως ή προσκρούσεως πλοίων οφειλόμεναι αποζημιώσεις εις τα πλοία, τους επιβάτας και τα φορτία.
Τα προνόμια προηγούνται της υποθήκης.»

3. Η παράγραφος β του άρθρου 3α που προστέθηκε μετά το άρθρο 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 792/78, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1085/80 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3.α. Από τη συνολική «πραγματική ναυτική υπηρεσία» επί πλοίων καθαράς χωρητικότητας άνω των 10 κόρων, τουλάχιστον πενταετής «πραγματική ναυτική υπηρεσία» να έχει πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του τριπλασίου αυτής.»
4. Συνταξιούχοι Κυβερνήτες της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1α του ν. 3075/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 297), εφόσον καταβάλουν οι ίδιοι την διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών (ναυτικού και πλοιοκτήτη) μεταξύ των ειδικοτήτων ναυτολόγησης του τελευταίου 48μήνου της θαλάσσιας υπηρεσίας των και εκείνων που αντιστοιχούν στην ειδικότητα του Ναυκλήρου σε Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία άνω των 1500 κοχ, αυξημένων κατά το ποσοστό που προβλέπεται στο ΒΔ 198/1966, με την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 1α του ν. 2575/1998 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α’ 23).
5. Οι Πίνακες I και II που περιέχονται στο Παράρτημα Α του άρθρου 32 του ν. 2166/93 ««Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 137 ) και αφορούν το ύψος της εφάπαξ παροχής που χορηγείται από τα ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ αντίστοιχα, στους ασφαλισμένους των, αντικαθίσταται με τους Πίνακες που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII του παρόντος νόμου.

Άρθρο 248
Απαλλαγή Ανέργων Γ.Ε.Ν.Ε.
από υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς

Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α’ 152), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), συμπεριλαμβανομένων και των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματά του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργείας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 249
Στέγαση Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Στο τέλος της περίπτωσης (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3130/2003 (ΦΕΚ Α΄76) προστίθεται το εδάφιο: «τα παραπάνω ισχύουν και για τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ιδία δε όσον αφορά δαπάνες που προκλήθηκαν από τη μίσθωση κατοικίας του εν λόγω Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από 1-1-2010 μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος και βάσει του ισχύοντος ως άνω μισθώματος, αναγνωρίζονται ως δικαιολογημένες».

Άρθρο 250
Έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής προσωπικού Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 2935/2001 (ΦΕΚ Α΄162) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Τα έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, το οποίο αποκαθίσταται, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ΥΠ.Α.Α.Ν. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού, στο ως άνω προσωπικό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ.15/2007 (ΦΕΚ Α11), όπως ισχύει κάθε φορά».

Άρθρο 251
Κάλυψη ειδικών απρόβλεπτων εξόδων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

1. Για την κάλυψη των ειδικών απρόβλεπτων εξόδων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγγράφεται πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου αυτού σε ξεχωριστό Κωδικό Αριθμού Εξόδων (ΚΑΕ).
2. Το ποσό της πίστωσης αυτής προσδιορίζεται από τον προϋπολογισμό και είναι δεκτικό αναπλήρωσης και ανάληψης με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής.
3. Οι δαπάνες των πιστώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ενεργούνται δια εντολών του ΥΠ.Α.Α.Ν.
4. Η δικαιολόγηση των δαπανών πραγματοποιείται βάσει πρακτικού, το οποίο συντάσσεται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρεις (03) Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου αυτού, Κλάδου Π.Ε. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής αυτής πραγματοποιείται με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν.
5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτροπή, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά διαθέσεως των δαπανηθέντων ποσών, βεβαιώνει σε πρακτικό την κανονική διάθεση αυτών χωρίς καμιά περαιτέρω αιτιολογία.
6. Το σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο πρακτικό αποτελεί το μόνο και οριστικό δικαιολογητικό στοιχείο για τη διάθεση των χρηματικών ποσών από τις πιστώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
7. Οι σύμφωνες με τις παραπάνω διατάξεις δαπάνες δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση ή τέλος χαρτοσήμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 252
Κατάργηση της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» με έδρα τον Πειραιά, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν. 3490/2006 «Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία "ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙNΣΤΙTOYTO ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε." και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206) που προβλέπουν τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τα όργανα και λοιπά θέματα που διέπουν την εν γένει λειτουργία της. Το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της καταργούμενης εταιρίας.

Άρθρο 253
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

1. Το άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 5 αυτού με το άρθρο έκτο του ν. 3482/2006 (ΦΕΚ Α’ 163) και τη συμπλήρωσή της με το άρθρο 27 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ Α’ 258), και την κατάργηση της παραγράφου 8, που είχε προστεθεί με το άρθρο 28 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α’ 153), με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α’ 273), αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο όγδοο
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
1. Αν δεν υποβληθούν δηλώσεις για δρομο¬λόγηση πλοίου σύμφωνα με τις διατάξεις των πα¬ραγράφων 3 και 5 του άρθρου τέταρτου, όπως ισχύει κάθε φορά ή οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών ή δεν ανταπο-κρίνονται στις ανάγκες της συνέχειας και τακτικότητας του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, της πλήρους εξυπηρέτησης του μεταφορικού έργου, της ποιότητας και της τιμολόγησης της παροχής υπηρεσιών στις προ¬βλεπόμενες στο νόμο αυτόν περιπτώσεις, ο Υπουργός μπορεί να συνάπτει σύμβαση ή συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας τριών έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών.
2. Το Υπουργείο, το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου, με πρό¬σκληση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του Υπουρ¬γείου στο Διαδίκτυο και δημοσιεύεται σε περίληψη, που περιλαμβάνει τα ουσιώδη αυτής στοιχεία, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πα¬νελλήνιας κυκλοφορίας, καλεί τους πλοιοκτήτες, που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για τη δρομολόγηση πλοίου τους σε συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές, με σύναψη σχετικής σύμβασης.
3. Στην πρόσκληση αναφέρεται η προθεσμία για την εκ¬δήλωση ενδιαφέροντος, η δρομολογιακή γραμμή ή γραμμές, η διαδικασία, το όργανο και τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφερομένων, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πλοίου ή των πλοίων, τυχόν υποχρε¬ώσεις για παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών μεταφο¬ράς, ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, οι όροι που εξασφαλίζουν τη διενέργεια τα¬κτικών δρομολογίων και την ασφάλεια μεταφοράς, οι περι¬πτώσεις μεταβολής των όρων της σύμβασης, η εγγυητι¬κή επιστολή, οι λόγοι μερικής ή ολικής κατάπτωσης αυτής, η σταδιακή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβα¬σης απόδοσή της στον εγγυητή, οι κυρώσεις για τις πα¬ραβάσεις των υποχρεώσεων του πλοιοκτήτη και τα αφορώντα το ναύλο.
4. Οι όροι της πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, αποτελούν και όρους της σύμβασης, η οποία υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού και του πλοιοκτήτη, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής καθώς και το ειδικό νομικό πλαίσιο υλοποίησής της και ρυθμίζουν κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία παρότι τηρήθηκε η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις ή οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πρόσκλησης της παραγράφου 3 και δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου τέταρτου, όπως ισχύει κάθε φορά, που να ικανοποιούν τις ανάγκες της δρομολογιακής γραμμής ή γραμμών στις οποίες αφορά η πρόσκληση, προκηρύσσεται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως δώδεκα (12) έτη, έναντι μισθώματος.
6. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού καλούνται να υποβάλλουν προσφορά οι πλοιοκτήτες εκείνοι, που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο τρίτο. Η προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 3, όλα τα ουσιώδη στοιχεία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για τις προσφορές στους δημόσιους διαγωνισμούς και δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δωδεκαετούς διάρκειας, η ηλικία του πλοίου κατά τη λήξη της δωδεκαετίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοστό (20) έτος.
7. Οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, η οποία υπογράφεται μεταξύ του ΥΠ.Α.Α.Ν και του πλοιοκτήτη, αποτελούν όρους της σύμβασης, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής καθώς και το ειδικό νομικό πλαίσιο υλοποίησής της και ρυθμίζουν κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.
8. Στον πλοιοκτήτη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173) η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την ανακοίνωση της κατακύρωσης, περαιτέρω, όμως, τελεί υπό την αίρεση της θετικής περάτωσης του προβλεπόμενου στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α’ 189) προ συμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής αίτησης ανάκλησης ή την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης. Ο πλοιοκτήτης στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στο χρόνο που ορίζεται στην ανακοίνωση της κατακύρωσης ή σε ξεχωριστό έγγραφο που αποστέλλεται σε αυτόν, με την προϋπόθεση της κατάθεσης της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Αν τα δικαιολογητικά ή ορισμένα από αυτά, τα οποία είχαν υποβληθεί για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν λήξει κατά το χρόνο της κατακύρωσης, ο πλοιοκτήτης, ύστερα από σχετική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας, υποχρεούται να προσκομίσει πριν από την κατακύρωση νέα δικαιολογητικά, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της κατακύρωσης.
9. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (αρχικού ή και επαναληπτικών) και την υπογραφή του εγγράφου της σχετικής σύμβασης, ο ΥΠ.Α.Α.Ν. μπορεί, για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, να αναθέτει απ’ ευθείας με την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, την διενέργεια δρομολογίων σε πλοιοκτήτη πλοίου που πληροί τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, έναντι μισθώματος. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (ΦΕΚ Α’ 52). Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύμβαση θεωρηθεί μη συναφθείσα, καταβάλλεται στον ανάδοχο το μίσθωμα που αντιστοιχεί στα δρομολόγια που είχε ήδη εκτελέσει κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη γνωστοποίηση στο Υπουργείο της πράξης του Κλιμακίου ή της απόφασης του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση, ως εάν η σύμβαση είχε συναφθεί μέχρι τότε εγκύρως, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.
10. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν., ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται μετά από διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, μπορούν να παρατείνονται, πριν από τη λήξη τους, με τους ίδιους όρους, είτε εφάπαξ είτε αλλεπάλληλα, για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις μήνες συνολικά.
11. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των δρομολογίων λόγω αθέτησης της υποχρέωσης του πλοιοκτήτη ή αδυναμίας εκτέλεσης αυτών για οποιονδήποτε λόγο, στο πλαίσιο είτε τακτικής (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) δρομολόγησης είτε με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, ο ΥΠ.Α.Α.Ν. μπορεί, ακόμα και πριν από την κήρυξη του πλοιοκτήτη εκπτώτου, να αναθέτει απ’ ευθείας με την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, τη διενέργεια των δρομολογίων σε πλοιοκτήτη άλλου πλοίου, που πληροί τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, έναντι μισθώματος. Η διάρκεια της σύμβασης σε αυτή την περίπτωση ορίζεται το αργότερο μέχρι την έναρξη της εκτέλεσης δρομολογίων με τακτική (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) δρομολόγηση, διαφορετικά μέχρι τη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής και σε περίπτωση που δεν συναφθεί τέτοια σύμβαση μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, οπότε έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 9. Το καταβλητέο μίσθωμα είναι αυτό της αρχικής σύμβασης που συνήφθη κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, ενώ στις άλλες περιπτώσεις ορίζεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.Σ. Οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 9, έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή.
12. Το άρθρο έβδομο έχει εφαρμογή και στις γραμμές που εξυπηρετούνται με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.
13. Στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150), όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και μόνο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τους όρους της σύμβασης».
2. Οι διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145), όπως αντικαθίστανται με το παρόν άρθρο, έχουν εφαρμογή επί συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίες συνάπτονται είτε απ’ ευθείας είτε κατόπιν προσκλήσεων ή προκηρύξεων που εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12, οι οποίες έχουν εφαρμογή επί συμβάσεων που συνήφθησαν οποτεδήποτε. Συμβάσεις που συνήφθησαν είτε απ’ ευθείας είτε κατόπιν προσκλήσεων ή προκηρύξεων που εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, διέπονται από τους όρους αυτών, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 254
Παράταση χρόνου εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης

H προβλεπόμενη στο άρθρο 17 του ν. 3887/2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» (Α’ 174) διετής παράταση του χρόνου για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου προς αντικατάσταση του συμβατικού πλοίου με άλλο ανώτερης κατηγορίας, καθώς και της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, δύναται να παραταθεί επί μία ακόμα τριετία από την επομένη της λήξης της διετίας και, πάντως, όχι πέραν της 31-12-2017, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, που υποβάλλεται οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της διετίας, και ταυτόχρονη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, που προβλέπεται στη σύμβαση, για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια της παράτασης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και επί συμβάσεων που καταρτίσθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 του ν. 3887/2010 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχουν λυθεί έως τότε με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 255
Πλήρης απελευθέρωση περιηγητικών πλόων

Τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλ¬λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 148) τροποποιούνται ως εξής:
«Άρθρο 1
Προϋποθέσεις
1. Το δικαίωμα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται, σύμ¬φωνα με το άρθρο 165 παρ. 3 περ. β΄ του Κώδικα Δη¬μοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄), σε πλοία με κοινοτική σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομι¬κού Χώρου (ΕΟΧ), παρέχεται εφεξής και στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, με την προϋπόθεση ότι τα πλοία, τα οποία διενεργούν τους πλόες, έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των 49 επιβατών και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, μεταξύ του αφετήριου ελληνικού λιμένα και ελληνικών ή και ξένων λιμένων, με αποκλειστικό σκοπό την θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου (ναύλου) και υπό τον όρο ότι ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο αφετήριος λιμένας. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες.
2. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 122/1995 (ΦΕΚ 180 Α΄) από τους οριζόμενους περιορισμούς στα περιηγητικά ταξίδια, καθώς και οι όροι ασφαλείας, που προβλέπονται στο π.δ. 23/1999 (ΦΕΚ 17 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, τα οποία εκτελούν περιηγητικούς πλόες σύμφωνα με την παράγραφο 1

Άρθρο 2
Επιβολή Εισφοράς
α) Στις πλοιοκτήτριες εταιρίες ή τις εταιρίες που εκ¬μεταλλεύονται τα πλοία του άρθρου 1, επιβάλλεται ει¬σφορά ανά επιβάτη υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.), ν. 6002 της 22/29 Ιαν. 1934 (ΦΕΚ 37 Α΄), η οποία εισπράττεται στο λιμένα αφετηρίας του πλοίου. Το ύψος της εισφοράς, καθώς και οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια, προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω-νιστικότητας και Ναυτιλίας ανά τριετία. Έως την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης, ισχύει η αρ. 59/2010 (ΦΕΚ 1766 Β/10-11-2010) Απόφαση Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Η εισφορά μειώνεται κατά ποσοστό 7% για κάθε επιπλέον ελληνικό λιμένα, εκτός από τον αφετήριο, τον οποίο προσεγγίζει το πλοίο κατά τη διάρκεια του ίδιου περιηγητικού πλου.
β) Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την είσπραξη και την καταβολή της εισφοράς. Το συνολι¬κό ποσό, για κάθε ημερολογιακό μήνα, καταβάλλεται από την Εταιρεία στο Φορέα Διαχείρισης του αφετήριου λιμένα έως τη λήξη του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. Η είσπραξη του ποσού γίνεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης της Εταιρίας στην οποία αναφέρεται, ανά κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, το συ¬νολικό καταβλητέο ποσό, ο συνολικός αριθμός των επιβιβασθέντων, οι λιμένες προσέγγισης και ο συνο¬λικός αριθμός των Ελλήνων μελών του πληρώματος του πλοίου, εφόσον απασχολούνταν σε αυτό κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου περιηγητικού πλου. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύεται, για κάθε κυκλικό ταξίδι, από θεωρημένη, από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, κατάσταση επιβατών (passenger list) και κατάσταση πληρώματος (crew list), εφόσον στο πλοίο απασχολού¬νται Έλληνες Ναυτικοί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης.
γ) Η Εταιρεία, πέραν της ανωτέρω εισφοράς, ευθύ¬νεται για την είσπραξη και καταβολή του τέλους του άρθρου 6 παρ. 2β του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ Α΄ 90/27.5.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικώς εφαρμο¬ζόμενων και των διατάξεων ως προς τις συνέπειες της μη καταβολής και για την είσπραξη της εισφοράς του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Πλήρωμα
Οι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι απασχολούνται στα πλοία του άρ. 1, εργάζονται με βάση τα αναγνωριζόμενα από την κείμενη ελληνική νομοθεσία προσόντα και ειδικότητες στις αντίστοιχες θέσεις. Οι συμβάσεις των Ελλήνων ναυτικών που προσλαμβάνονται, διέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ισχύουν εκάστοτε στην Ελλάδα για την ειδικότητά τους και οι εργαζόμενοι παραμένουν ασφαλισμένοι στον φορέα ασφάλισής τους, με τους ίδιους όρους ασφά¬λισης, που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.
Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το πλοίο επιλέξει να κάνει χρήση των εκάστοτε δικαιωμάτων που τυχόν προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση του άρ. 2 :
α) η επιλογή των Ελλήνων μελών τον πληρώματος, η θέση και η οικονομική τους συμφωνία, θα γίνεται απευθείας από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το πλοίο και κάθε εργαζόμενο ατομικά, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση των Ελληνικών Αρχών ή τρίτων, υπό τις εξής σωρευτικά ισχύουσες προϋπο¬θέσεις:
αα) Ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή θα είναι τουλάχιστον η προβλεπόμενη από την ισχύουσα Εθνική/Κλαδική Συλ¬λογική σύμβαση Εργασίας για τον εργαζόμενο και
ββ) Ότι τηρείται η διαδικασία ασφάλισης του εργα¬ζομένου στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
β) Οι Έλληνες ναυτικοί που απασχολούνται στο πλοίο θα προέρχονται εκ των κλάδων Προσωπικό Καταστρώ¬ματος ή/και Μηχανής ή/και Γενικών Υπηρεσιών.
2. Για όσα μέλη του πληρώματος είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ασφαλισμένα στο Ν.Α.T., η Εταιρεία της παρ. 1 απολαμβάνει των προνομίων της ρύθμισης του άρθρου 24 του ν. 3409/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, χωρίς άλλη διατύπωση, με την κα¬τάθεση στο Ν.Α.Τ. των προβλεπομένων δικαιολογητικών και αντιγράφου της παρούσας σύμβασης. Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και για τα πλοία με κοινοτική σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
3. Η απασχόληση των αλλοδαπών ναυτικών στο πλοίο, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις της σημαίας του πλοίου, καθώς και από τις συλλογικές ή/και ατομικές συμβάσεις εργασίας, που ρυθμίζονται από το δίκαιο της σημαίας του πλοίου και της χώρας προέλευσης των ναυτικών.
4. Οι αλλοδαποί ναυτικοί, που απασχολούνται στο πλοίο, δεν βαρύνονται με εισφορές για το NAT ή για οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο και δεν αποκτούν δικαίωμα ασφαλιστικής καλύψεως ή άλλης παροχής από τα Ταμεία αυτά.
5. Η Εταιρεία της παρ. 1 δεν βαρύνεται με εισφορές προς οποι¬οδήποτε Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο, ούτε με άλλης μορφής ασφαλιστική ή κοινωνική επιβάρυνση για τη χρησιμοποίηση των αλλοδαπών ναυτικών.

Άρθρο 4
Κυρώσεις
Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου αλλά και των διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την εκτέλεση περιηγητικών πλόων, επιβάλ¬λονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως των άρθρων 42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.»

Άρθρο 256
Προμήθειες πετρελαιοειδών της Πλοηγικής Υπηρεσίας

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄107) προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:

«Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών για την προμήθεια πετρελαιοειδών και θεώρησης τιμολογίων για την κανονικότητα της τιμής τους, των πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διενεργείται από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του ιδίου Υπουργείου.»

Άρθρο 257
Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του Ν.2008/1992 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 1571/1985 "Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις". Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και συναρμοδίων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 16), η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 4 του άρθρου 83 του κ.ν. 792/1978 τροποποιείται ως εξής:

«3. Το αντίτιμο των διατιμημένων εντύπων, που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό.
Επί του ανωτέρω αντιτίμου των διατιμημένων εντύπων των πάσης κατηγορίας πλοίων, επιβάλλεται επί πλέον εισφορά δέκα τοις εκατό (10%), της οποίας ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται υπέρ του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο εδρεύει στον Πειραιά και συστάθηκε με το άρθρο 32 του ν.2638/98, και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας».

2. H παράγραφος 1 του άρθρου 32 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α΄ 204) τροποποιείται ως εξής:

«1. Συνιστάται Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο αποτελεί μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει έδρα τον Πειραιά και τελεί υπό την Εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»

3. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του N. 2638/1998 (ΦΕΚ Α’ 204) τροποποιείται ως εξής:

«γ) Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.».

4. Οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του νόμου 2638/1998 (ΦΕΚ Α’ 204) αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Το Δ.Σ. συντίθεται από:
αα) Τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας ως Πρόεδρο.
ββ) Έναν ανώτατο αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος – ΕΛ.ΑΚΤ.
γγ) ‘Έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.
δδ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου.
εε) Έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.
στστ) Έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας.
ζζ) Έναν εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
ηη) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας,
θθ)Τρία πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία σε θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, ναυτιλίας ή άλλους τομείς σχετικούς με το έργο του Ινστιτούτου.

β) Τα υπό γγ), δδ), εε), στστ), ζζ) και ηη) μέλη και οι αναπληρωτές τους προτείνονται από τις οικείες οργανώσεις. Το υπό ββ) μέλος και ο αναπληρωτής του προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τα υπό αα) και θθ) μέλη και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία διορίζονται και όλα τα μέλη του Δ.Σ. με τριετή θητεία.»

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 32 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α΄ 204) τροποποιείται ως εξής:

«6. Το Ινστιτούτο λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό ή και με προσωπικό το οποίο αποσπάται από Υπηρεσίες του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα θέματα που έχουν σχέση με τη διοικητική στελέχωση του προσωπικού, τα τυπικά προσόντα, τα καθήκοντα και κάθε λειτουργικό θέμα, ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου. Για τα θέματα πρόσληψης εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.»

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 32 του N. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄) τροποποιείται ως εξής:

«7. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ινστιτούτου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 258
Ίδρυση πλωτού Μουσείου Νεράϊδα

1. Ιδρύεται αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πλωτό Μουσείο Νεράιδα» με έδρα την Κηφισιά Αττικής (Δηλιγιάννη αρ. 59), το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.
2. Ο σκοπός του Μουσείου είναι κοινωφελής και συνίσταται:
(α) στη συγκέντρωση, διαφύλαξη και συντήρηση κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος για την ακτοπλοϊκή και ποντοπόρο ναυτιλία και τη ναυτιλιακή και γενικότερη ιστορία του Ιωάννη Σ. Λάτση.
(β) στην ανάδειξη της ιστορίας του πλοίου «ΝΕΡΑΪΔΑ» από τη ναυπήγησή του το έτος 1939, τη μετατροπή του σε διασωστικό πλοίο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δρομολόγησή του ως επιβατηγού πλοίου στη γραμμή Αργοσαρωνικού έως και την ανακαίνισή του με σκοπό τη μετατροπή του σε πλωτό μουσείο που ολοκληρώθηκε το έτος 2010.
(γ) στην έκθεση σε μόνιμη βάση των κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος σε πλωτό Μουσείο και στην οργάνωση περιοδικών εκθέσεων και παρουσίαση των εκθέσεων σε λιμένες της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
(δ) στη χρηματοδότηση και διοργάνωση, στους χώρους του Μουσείου ή και αλλού, διαλέξεων, ξεναγήσεων, προβολών, συνεδρίων, ταξιδίων και άλλων επιστημονικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και ειδικότερα για την ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
3. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του, το Μουσείο θα δικαιούται:
(α) να αποκτά κατά κυριότητα, με αγορά ή δωρεά, το ιστορικό πλοίο «ΝΕΡΑΪΔΑ» το οποίο θα νηολογηθεί στο όνομά του με ελληνική σημαία και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς του,
(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε συναφές και νόμιμο μέσο κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Περιουσία του Μουσείου αποτελούν:
(α) τα εκθέματα τα οποία θα αποκτά κατά κυριότητα με αγορά, δωρεά ή με άλλο νόμιμο τρόπο,
(β) το πλοίο που θα αποκτήσει κατά κυριότητα.
5. Πόροι του Μουσείου, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του είναι:
(α) δωρεές και χορηγίες από το κοινωφελές ίδρυμα “john S. Latsis Public Benefit Foundation», που εδρεύει στο Vaduz του Liechtenstein («Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση»),
(β) δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομίες και κληροδοσίες από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
(γ) έσοδα από τη δραστηριότητα του Μουσείου.
6. Στο Μουσείο μπορούν να παραχωρούνται εκθέματα κατά χρήση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ιδίως για τη συντήρηση, φύλαξη, έκθεση και ανάδειξη στους χώρους του Μουσείου στο πλαίσιο της μόνιμης εκθέσεώς του ή των περιοδικών εκθέσεών του.
7. Για το πλοίο που θα αποκτήσει το Μουσείο εφαρμόζονται τα εδάφια 2 και 3 της παρ. 2 του άρθρου 11 Ε του ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄6).
8. Το Μουσείο διοικείται και εκπροσωπείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο:
(α) Aποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία θα ορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του «John S. Latsis Public Benefit Foundation» (Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση»), με θητεία που θα ορίζεται από το τελευταίο και θα είναι ελεύθερα ανακλητά. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα, ακόμη και αν τα μέλη του περιορισθούν, για οποιονδήποτε λόγο, σε τρία (3). Στην περίπτωση αυτή, προς ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία των τριών (3) μελών.
(β) Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού και τη λειτουργία του Μουσείου. Το Διοικητικού Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από τις ανωτέρω εξουσίες σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ενεργούντα από κοινού ή μεμονωμένα.
(γ) Tο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο/Ταμία και τον Γραμματέα του.
(δ) O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ο Αντιπρόεδρος .
(ε) Tο Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του, και συνεδριάζει νόμιμα, στην έδρα του Μουσείου ή στο πλωτό Μουσείο ή σε άλλον τόπο, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος η ημέρα, η ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία φορά το τρίμηνο και εκτάκτως όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική εφόσον τη ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του Διοικητικού Συμβουλίου.
(στ) Oι αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
(ζ) O Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, προεδρεύει των συνεδριάσεων, φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
(η) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στις συνεδριάσεις.
9. Το «ΝΕΡΑΪΔΑ» θα μπορεί να εκτελεί πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων και από και προς λιμένες εξωτερικού με επάνδρωση και κανόνες ασφαλείας σύμφωνους με εκείνους που διέπουν ιδιωτικά επιβατηγά πλοία αναψυχής. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μπορεί με απόφασή του μετά αίτησή του Μουσείου να καθορίζει ειδικούς κανόνες επάνδρωσης και ασφάλειας στο πλαίσιο των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων.
10. Η λύση του Μουσείου αποφασίζεται με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση λύσεως για οποιαδήποτε λόγο η περιουσία του Μουσείου περιέχεται στο «John S. Latsis Public Benefit Foundation» («Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση») ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που θα συστήσει το τελευταίο ειδικά για το σκοπό αυτό.
11. Κατά τα λοιπά το Μουσείο διέπεται από τα άρθρα 61 έως 77 του Αστικού Κώδικα. Ο α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α’ 455) δεν έχει εφαρμογή στο νομικό πρόσωπο που συνιστάται με τις διατάξεις του παρόντος.
12. Η εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνίσταται στον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας του πλοίου το οποίο χρησιμοποιεί το Μουσείο για την εκπλήρωση του σκοπού του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις καθώς και σε έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούν πράξεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Μουσείου. Η εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού αναφέρεται στα κινητά μνημεία που εκτίθενται στο ανωτέρω Μουσείο και ασκείται με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 259
Ωράριο λειτουργίας
Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων

1. Για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, ο οποίος λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, καθορίζεται ειδικό ωράριο εργασίας του υπηρετούντος στις ανωτέρω Υπηρεσίες πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας.

2. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες του ωραρίου, οι φυλακές, οι άδειες καθώς επίσης καθορίζεται αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία και για την εργασία κατά το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες.

Άρθρο 260
Εφαρμογή διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 3393/2005 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001» (ΦΕΚ Α΄ 242) τροποποιούνται ως ακολούθως:

«1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, της «Σύμβασης» και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, εφαρμόζονται:
α. στα πλοία υπό ελληνική σημαία, τα οποία έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη μέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969 και των οποίων η ολική χωρητικότητα (ο.χ.) υπερβαίνει τα 1000 GT, ανεξάρτητα από τους πλόες που εκτελούν,
β. στα πλοία υπό ελληνική σημαία, που εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού και τα οποία δεν υποχρεούνται σε καταμέτρηση σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τη μέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, των οποίων η ολική χωρητικότητα (κ.ο.χ.) υπερβαίνει τους 1000 κόρους, καταμετρημένους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971 9ΦΕΚ Α΄ 194) και
γ. στα πλοία υπό ξένη σημαία, ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 1000 GT, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη μέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής που προσδιορίζει το άρθρο 2 της «Σύμβασης».
2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, στα υπό ελληνική σημαία πλοία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού, ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) μικρότερης των 1000 κόρων, καταμετρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 973/1971 (ΦΕΚ Α΄ 194).»

Άρθρο 261
Κεφάλαιο αποζημιώσεων ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή

1. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου τρίτου του ν. 1638/1986 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες το 1971 «Ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 108), αντικαθίστανται ως εξής :
«1. Κάθε «πρόσωπο», σύμφωνα με τον ορισμό της σύμβασης, το οποίο παραλαμβάνει μέσα στην Επικράτεια «πετρελαιοειδή» μεταφερόμενα με πλοία σε ποσότητα μεγαλύτερη από 150.000 μετρικούς τόνους το χρόνο, οφείλει να καταβάλει σε καθορισμένη προθεσμία στο λογαριασμό που τηρεί το «πρόσωπο» αυτό σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα ή τράπεζα του εξωτερικού, συνεισφορά στο «Κεφάλαιο», η οποία καθορίζεται από τη συνέλευση του «Κεφαλαίου», σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της σύμβασης».
«4. Τα ποσά των συνεισφορών κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρεί το οριζόμενο στην σύμβαση «πρόσωπο» σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα ή τράπεζα του εξωτερικού και στη συνέχεια εμβάζονται στον Διευθυντή του Διεθνούς Κεφαλαίου ή, εναλλακτικά, κατατίθενται απευθείας στον λογαριασμό του «Κεφαλαίου» με την διαδικασία που καθορίζει κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 3482/2006 “Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 163) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Κάθε «πρόσωπο», σύμφωνα με τον ορισμό του Πρωτοκόλλου, το οποίο παραλαμβάνει μέσα στην Επικράτεια «πετρέλαιο» μεταφερόμενο με πλοία σε συνολική ποσότητα μεγαλύτερη από 150.000 μετρικούς τόνους το χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1(α) και (β) του Πρωτοκόλλου, οφείλει να καταβάλει σε καθορισμένη προθεσμία στο λογαριασμό που τηρεί το «πρόσωπο» αυτό σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος ή τράπεζα του εξωτερικού συνεισφορά στο «Συμπληρωματικό Κεφάλαιο», η οποία καθορίζεται από τη συνέλευση του «Συμπληρωματικού Κεφαλαίου», σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Πρωτοκόλλου».
«3. Τα ποσά των συνεισφορών κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρεί το οριζόμενο στην σύμβαση «πρόσωπο» σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα ή τράπεζα του εξωτερικού και στη συνέχεια εμβάζονται στον Διευθυντή του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου ή εναλλακτικά κατατίθενται απευθείας στον λογαριασμό του «Συμπληρωματικού Κεφαλαίου» με την διαδικασία που καθορίζει κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Οικονομικών».

3. Μέχρι την έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του ν. 1638/1986, εξακολουθεί να ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση, που είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του ν. 1638/1986 πριν την τροποποίησή της με το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 262
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 εδ. ε΄και στ’ του άρθρου 27 του ν. 3182/2003 «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 220) ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) αντί έξι (6) μήνες.

2. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58) προστίθεται υποπερίπτωση οο΄ ως εξής: «με το άρθρο 37 του ν.3182/2003 (ΦΕΚ Α΄220) για τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και τους μετόχους της».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 77) τροποποιείται και ισχύει από τη διαχειριστική χρήση 2011 ως εξής:
«1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρο ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο σε
κόρους ολικής χωρητικότητας Φορολογικός συντελεστής κλιμακίου σε ευρώ ανά κόρο ολικής χωρητικότητας Φόρος κλιμακίου
(σε ευρώ) Σύνολο
χωρητικότητας
σε κόρους
(GROSS) Σύνολο
ετήσιου φόρου
(σε ευρώ)
20 0,90 18,00 20,00 18,00
30 1,05 31,50 50,00 49,50
50 1,14 57,00 100,00 106,50
Άνω των 100 1,50

4. Στο άρθρο 18 του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

«4. Επισκευές – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα φθορών ή βλαβών σε νόμιμα υφιστάμενους λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση ή και έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κ.λ.π.) όπως και ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), και πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών, αντικατάσταση βλαβέντος εξοπλισμού, αποκατάσταση τοπικών αστοχιών θωράκισης προστασίας εξωτερικών λιμενικών έργων (βραχισμός), κ.λ.π., προϋπολογισμού δαπάνης δημοπράτησης που δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ (€) πλέον δαπάνης Φ.Π.Α., και από τις οποίες δεν τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων, εκτελούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, και χορήγηση της αναφερόμενης στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου αστυνομικής φύσεως άδειας της αρμόδιας λιμενικής αρχής.
Η πιο πάνω διαδικασία για επισκευαστικές παρεμβάσεις εφαρμόζεται και σε όλες τις νομίμως υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις οποιασδήποτε φύσης, στις οποίες φορέας διοίκησης είναι ιδιώτες ή εταιρείες, σε περίπτωση που οι αναγκαίες επισκευές συντηρήσεις συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή λειτουργία της κάθε εγκατάστασης και προξενούνται εξαιτίας θεμελιωδών αυτής δραστηριοτήτων, όπως φόρτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, από-επιβίβαση συναλλασσόμενων, σπηλαιώσεις και λοιπές φθορές λόγω καιρικών φαινομένων και η αποκατάσταση του είναι επιβεβλημένη για την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών των εγκαταστάσεων αυτών.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΠ.Α.Α.Ν. υλοποιούνται επίσης σε νομίμως υφιστάμενους λιμένες η λιμενικές εγκαταστάσεις οι κάτωθι επεμβάσεις / αναβαθμίσεις τοπικού χαρακτήρα :
Α) Εξοπλισμός και εργασίες που αποσκοπούν στη δημιουργία υποτυπωδών, μικρής έκτασης εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των διακινούμενων επιβατών και εργαζομένων σε αυτό, όπως ψύκτες νερού, σκιάδια, χημικές τουαλέτες, A.T.M. Τραπεζών, μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων, εξοπλισμός και σήμανση για τη διακίνηση πεζών και οχημάτων κ.λ.π.
Β) Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων προστασίας ποδός των κρηπιδωμάτων και των προβλητών και εγκατάστασης ελαστικών παρεμβυσμάτων (ελαστικών προσκρουστήρων) μετά από εκπόνηση σχετικής Τεχνικής Μελέτης κατηγορίας 11 (Λιμενικά Έργα) του ν. 3316/2005 ««Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42). Το ωφέλιμο βάθος των κρηπιδωμάτων / προβλητών θα παραμένει το ίδιο, προ και μετά την εγκατάσταση του συστήματος προστασίας ποδός.
Γ) Η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας με στόχο οι λιμένες και οι λιμενικές εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and Port Facility Security), και του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 284Α) σκοπός του οποίου είναι ο σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο των αρμοδιοτήτων και δράσεων καθώς και ο συντονισμός αυτών για τη διασφάλιση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 για τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες, και να καλύπτουν τις απαιτήσεις των μελετών Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) που έχουν εκπονηθεί με βάση τη μελέτη Αξιολόγησης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Α.Λ.Ε.).
Δ) Στο θέμα επίσης της ασφάλειας των λιμένων εντάσσεται και ο προβλεπόμενος για τοποθέτηση σε αυτούς εξοπλισμός στα πλαίσια του της εφαρμογής της Συνθήκης Schengen και διαφόρων συστημάτων ασφαλείας. Επισημαίνεται ότι η εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται για την εφαρμογή του κώδικα ISPS, της συνθήκης Schengen και διαφόρων συστημάτων ασφαλείας, στο πλαίσιο εξασφάλισης κρατικής ασφάλειας συνεπάγεται ήσσονος σημασίας παρεμβάσεις όπως κινητές περιφράξεις, διέλευση ηλεκτροφόρων καλωδίων, δημιουργία φυλακίων ελέγχου, τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης επί στύλων, προστατευτικές μπάρες κλπ επί των ήδη υπαρχόντων έργων των οποίων σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούνται ή αλλοιώνονται τα υφιστάμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτών και δεν παρακωλύεται η λειτουργία τους.
Πέραν της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας για την εκτέλεση των έργων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος απαιτείται επίσης και η αναφερόμενη στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής.»

5. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται ο ν. 2743/1999, ο ν. 438/1976, το άρθρο 3 του ν.603/77, τα άρθρα 11, 43 και 44 του ν. 3182/2003, τα άρθρα 12, 13 και η περ. δ’ παρ. 3 άρθρου 37 του π.δ. 242/1999, καθώς και κάθε διάταξη στο μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 263
Μεταβατικές διατάξεις

1. Επαγγελματικά αναψυχής μηχανοκίνητα από 18 έως 20 μέτρα μήκος, συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς πλήρωμα μέχρι την 31/12/2012.

2. Μέχρι την έκδοση της ΥΑ της περίπτωσης στ), υποπερίπτωση (στ.β), της παραγράφου 6 του άρθρου 207 του παρόντος νόμου, ως τεκμαρτός ναύλος για την εφαρμογή της περίπτωσης δ), παρ. 6, του ίδιου άρθρου ορίζεται ο μέσος όρος των δηλωθέντων ημερησίων ναύλων του ίδιου επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κατά δύο προηγούμενα έτη για το ίδιο χρονικό διάστημα του έτους.

3. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής των οποίων τα έγγραφά τους ελέγχονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές, φορολογικές και τελωνειακές αρχές η άδειά τους τελεί σε αναστολή μέχρι την έκδοση τελεσίδικης διοικητικής ή δικαστικής απόφασης ή αναστολής εφαρμογής της παρούσας διάταξης από το καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο.

4. Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, εφαρμόζονται οι εκδοθείσες για τα ίδια θέματα, κατ΄ εξουσιοδότηση του προϊσχύσαντος νόμου μέχρι να εκδοθούν νέες με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του παρόντος.

Πηγή: mediashipping

Δεν υπάρχουν σχόλια: