29 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΔ 96/2010 . Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 96/2010

(ΦΕΚ 170 Α΄/28 Σεπτεμβρίου 2010)


Άρθρο 1

Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας

1. Συνιστάται Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νή−
σων και Αλιείας.
Το Υπουργείο συγκροτούν, μεταφερόμενες σε αυτό
με τις αρμοδιότητες, τις θέσεις και το προσωπικό που
τις κατέχει, οι ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας (άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. α π.δ. 189/2009, όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 50/2010).

Η Γενική Γραμματεία αυτή μετονομάζεται
σε Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
και έχει τις αρμοδιότητες που είχε προτού μεταφερθεί
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
με το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009.

β) Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

αα) Το Λιμενικό Σώμα και οι υπηρεσίες του.

ββ) Οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο
αυτό με το άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. γ’ του π.δ. 189/2009,
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστήθηκε με το άρ−
θρο 1 του π.δ. 50/2010, με εξαίρεση :

ααα) τον Κλάδο Β Λιμενικής Αστυνομίας (άρθρο 14 του π.δ. 242/1999, 201 Α΄, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του π.δ. 320/2001, 217 Α΄), με τις διευθύνσεις του (Λιμενι−κής Αστυνομίας, Ασφαλείας και Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, άρθρα 15 έως 17 του π.δ. 242/1999),

βββ) τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Γ΄Ναυτιλιακής Πολιτικής (άρθρο 21 του π.δ. 242/1999, που
αναριθμήθηκε ως άρθρο 17 με το άρθρο 5 παρ. 2 του
π.δ. 320/2001) και

γγ) τον Κλάδο Ε Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος (άρθρο 30 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκε ως άρθρο
26 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001 και αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 6 του τελευταίου π.δ/τος) με
τις Διευθύνσεις του (Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών
Μονάδων Λ.Σ. και Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησια−
κών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. (άρθρα 31 και
32 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκαν ως άρθρα 27
και 28 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001 και αντι−
καταστάθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 7 και 8 του
τελευταίου π.δ/τος).

γ) Οι υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυ−
τιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με το σύνολο
των αρμοδιοτήτων τους, υπηρεσίες που έχουν συγχω−
νευθεί στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικής (βλ, άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. α΄ π.δ. 189/2009,
όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί), καθώς
και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄
έως και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009,
όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί,ανή−
κουν στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας, με την επιφύλαξη των υπηρεσιών με τις
αρμοδιότητές τους που παραμένουν στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την υποπερίπτωση
ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής.

δ) Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πο−
λιτικής, η οποία είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο αυτό με
την περίπτ. α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221).

ε) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 1 π.δ. 356/1990,
Α΄ 143).

2. Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
(άρθρο 4 παρ. 4 περίπτωση γ του π.δ. 189/2009, όπως
η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του π.δ. 50/2010) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία
Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

3. Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες παραμένουν με το παρόν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα του Υπουργείου αυτού.

Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικώς στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.Μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος από και προς τα Υπουργεία Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Προστασίας του Πολίτη γίνονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Άρθρο 2

1. Οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού και των Υπουρ−
γείων: α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
β) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας,
γ) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
δ) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ε) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ζ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η) Πολιτισμού και Τουρισμού ανακατανέμονται ως ακολούθως:

α) Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται, ως σύνολο
αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:

αα) από τον Πρωθυπουργό η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς
και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων
που υπάγονται σε αυτές (άρθρο 3 παρ.1 π.δ. 189/2009,
σε συνδυασμό με πρώτο εδάφιο παρ.1 άρθρου 2 του ν.
3242/2004, Α΄ 102, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθη−
κε με την παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009, Α΄ 8).

ββ) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Ισότητας
των Φύλων (άρθρο 2 περιπτ. β’ π.δ. 189/2009).

β) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων,
θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
η Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης, η οποία
έχει μεταφερθεί στο τελευταίο αυτό Υπουργείο με το
άρθρο 3 του π.δ. 185/1989.

γ) 1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων
και προσωπικού:

αα) από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η χάραξη και ο σχε−
διασμός πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και
της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική
κοινωνία, καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της
κυβερνητικής πολιτικής στα πιο πάνω θέματα (άρθρο
3 παρ.1 και 2 π.δ. 11/2010, Α΄ 15).

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο συντονίζει τη λειτουργία της διυπουργικής επιτροπής παρακολούθησης της μεταναστευτικής πολιτικής (άρθρο 3 ν. 3386/2005, Α΄ 212) και ασκεί την εποπτεία και συντονίζει τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών (άρθρο 1 ν. 3536/2007, Α΄42), επιτροπών που προεδρεύονται εφεξής από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.

ββ) Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (π.δ. 197/1997, Α΄ 156,
σε συνδυασμό με το άρθρο 2 π.δ. 185/2009). Η εποπτεία
της Επιτροπής Ανταγωνισμού παραμένει στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

γγ) Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
(π.δ. 386/1991, Α΄ 139).

2. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ανήκει η ανάπτυξη στρατηγικής, πολιτικών και δράσεων
που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες ιδιαίτερα στον
τομέα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού με λι−
γότερο κόστος και περισσότερη αποτελεσματικότητα
(«κοινωνική καινοτομία»), ιδίως η ανάπτυξη «κοινωνικής
επιχειρηματικότητας» που δημιουργεί βιώσιμες συνέρ−
γειες μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού οφέλους και
την οικονομική ενασχόληση ατόμων από κοινωνικά ευ−
παθείς ομάδες.

δ) Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και
προσωπικού:

αα) Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, οι
ακόλουθες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλη−
τισμού (άρθρο 27 παρ. 1 ν.1558/1985, Α΄ 137):
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3549
Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού (άρθρο 3 π.δ. 77/
1985, Α΄28)

Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» (άρθρο 39 ν. 2725/1999,
όπως το άρθρο αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 76
ν.3057/2002, Α΄239).

Η εποπτεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ»
παραμένει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (άρ−
θρο 1 της 442/2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού (Β΄ 23).

ββ) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, η εποπτεία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφί−
μων (ΕΦΕΤ) (άρθρο 9 ν. 3752/2009 Α΄ 40).

ε) Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μετα−
φέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προ−
σωπικού:
από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Μ.Ε. του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, τα Τμήματα Διοικητικής Εποπτείας Μ.Μ.Ε.
και Ραδιοτηλεοπτικών Θεμάτων (άρθρο 9 παρ. 1 πε−
ριπτώσεις α και δ του π.δ. 258/1993, Α΄ 112, άρθρο 3
παρ. 2 π.δ. 189/2009 και άρθρο έκτο παρ. 4 περίπτ. στ΄
ν.3839/2010, Α΄ 51).

Άρθρο 3

Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχι−
κών συμβουλίων στα Υπουργεία στα οποία μεταφέρεται
το προσωπικό των μεταφερόμενων, με το παρόν, υπη−
ρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συμβούλια που υπαγόταν κατά την έκδοση
του παρόντος.

Άρθρο 4

Οι αρμοδιότητες όλων των Υπουργείων όπως προσδι−
ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ανακατανέμονται
αντίστοιχα προς το περιεχόμενο τους σύμφωνα με τις
διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του διατάγματος
αυτού.

Άρθρο 5

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός
του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις
του παρόντος, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο
μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα.

Άρθρο 6

Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέ−
ρονται με τις διατάξεις του παρόντος βαρύνουν ως τις
31.12.2010, τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από
τα οποία μεταφέρονται.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Το διαβάσατε ;
Εγώ πάντως όσες φορές και αν το διάβασα δεν κατάλαβα τίποτα .
Γρίφος το Νέο Π.Δ. να δούμε ποιος θα το λύσει ;

Πηγή: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

23 Σεπτεμβρίου 2010

Απόκτηση υποθαλάσσιας στρατηγικής κρούσης μελετά το Π.Ν. - Πιστοποίηση SCALP Naval στα U214.


Ένα πρόγραμμα που θα μετατρέψει τα νέα υποβρύχια Type 214 του Π.Ν. σε στρατηγικά όπλα, μελετούν οι αρμόδιοι επιτελείς του Κλάδου: Ανώτατη πηγή του ΓΕΝ σχολιάζοντας σε δημοσιογράφους το θέμα της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ που κυκλοφορεί για την απόκτηση δυνατότητας υποθαλάσσιες εκτόξευσης βλημάτων από τα νέα υποβρύχια Type 214 προκειμένου να καταστεί απόλυτα πειστική η ελληνική προβολή ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου τα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στην δυνητική ελληνική ΑΟΖ μπορούν να αλλάξουν την μοίρα της χώρας, είπε τα εξής: «Είναι γεγονός ότι μας απασχολεί έντονα κάτι τέτοιο".

Kαι συνέχισε: "H ματαίωση του προγράμματος Neptune II που προέβλεπε εγκατάσταση συστήματος βολής UGM-84D Block 1C Harpoon στα δύο υποβρύχια που δεν θα εκσυγχρονιστούν μας αφήνει ένα κενό, αλλά μας δίνει και μια ευκαιρία: Να πάμε στην πιστοποίηση SCALP Naval υποβρυχίως εκτοξευόμενων. Αυτό αλλάζει κλίμακα όχι μόνο στις δυνατότητες του Π.Ν. αλλά και στις δυνατότητες προβολής ισχύος της χώρας γενικότερα». Ο ίδιος εξήγησε ότι «Σε κλειστές θαλασσες και σε κορεσμένο περιβάλλον απειλών όπως θα είναι το Αιγαίο σε περίπτωση κρίσης, ίσως η εκτόξευση τέτοιων βλημάτων να είναι παρακινδυνευμένη. Το υποβρύχιο για να εκτοξεύσει το βλήμα θα πρέπει να αναδυθεί μερικές δεκάδες μέτρα μόλις κάτω από την επιφάνεια, οπότε γίνεται εύκολο στον εντοπισμό του, αλλά στην περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου όλα αλλάζουν. Ειδικά όταν δεν μιλάμε για ένα βλήμα τακτικής κρούσης όπως το Harpoon, αλλά για ένα βλήμα cruise ακτίνας 1000 χλμ.»

Στο Π.Ν. θεωρούν ότι η απόκτηση των SCALP Naval ως οπλισμού επί των FRΕΜΜ δεν λύνει απόλυτα το πρόβλημα της στρατηγικής κρούσης κατά τρόπο «απόλυτο», όπως συμβαίνει με την υποβρυχίως εκτοξευόμενη έκδοση.

«Οι FREMM λογικό είναι να στοχοποιηθούν αμέσως και πιθανόν αν η κρίση να γίενι «θερμή» να έχουμε και απώλειες. Αλλά ένα Type 214 που θα πλέει στα 300 μέτρα βάθος στην Ανατολική Μεσόγειο, 100 μίλια νότια της Κύπρου, θα αναδυθεί μέχρι τα 50 μέτρα και θα εκτοξεύσει έναν SCALP Naval μέσα σε ελάχιστα λεπτά και εν συνεχεία θα βουτήξει πάλι στην άβυσσο της περιοχής, είναι πρακτικά μη ανασχέσιμο ακόμα και από πολύ ισχυρότερες αεροναυτικές δυνάμεις από αυτές που διαθέτει ή θα διαθέτει η Τουρκία».

Σε ότι αφορά το τεχνικό μέρος, δηλαδή την δυνατότητα πιστοποίησης, η MBDA θεωρεί ότι μόλις ολοκληρωθεί η πιστοποίηση του βλήματος στο πυρηνοκίνητο επιθετικό υποβρύχιο κλάσης Barracuda του γαλλικού Ναυτικού (βάσει του προγραμματισμού αυτό θα έχει ολοκληρωθεί το 2014) δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στην πιστοποίησηή του και στα 214 από την στιγμή που υπάρχει τροποίηση στο σύστημα μάχης και σε ορισμένα υποσυστήματα.

Η κάψουλα που μεταφέρει τον SCALP Naval και το σύστημα πρόωσής της είναι απόλυτα συμβατό με τους χώρους των τορπιλών των 214. Πάντως το Π.Ν. φαίνεται ότι μελετά και πιο συμβατικές λύσεις, όπως των UGM-84D Block 1C Harpoon ή ακόμα και το Exocet στην υποθαλάσσια έκδοσή του.

Στην ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ που κυκλοφορεί στο εξώφυλλο υπάρχει ακριβώς αυτή η «προφητική» καλλιτεχνική απεικόνιση: Υποθαλάσσια εκτόξευση βλημάτων SCALP Naval σε περιβάλλον υψηλών απειλών στην Ανατολική Μεσόγειο με ταυτόχρονη βύθιση εχθρικού σκάφους. Σε ότι αφορά το οικονομικό μέρος, για λόγους οικονομίας μπορεί να μην αποκτήσουν όλα τα Type 214 την δυνατότητα υποθαλάσσιας εκτόξευσης ή νε μην είναι όλα εφοδιασμένα με SCALP Naval. "Σε τρία σκάφη από δύο βλήματα, αρκούν για να ... πείσουν", μας είπε ανώτερος αξιωματικός του Π.Ν. με μεγάλη εμπειρία στον υποβρύχιο αγώνα.

Το πρόγραμμα προμήθειας των Barracuda στα οποία θα τοποθετηθούν οι SCALP Naval προβλέπει την παράδοση συνολικά έξι υποβρυχίων την περίοδο μεταξύ 2017 και 2028, και είναι συνολικής αξίας 7,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τα υποβρύχια της κλάσης Barracuda προορίζονται να αντικαταστήσουν σε υπηρεσία τα έξι επίσης πυρηνοκίνητα υποβρύχια κλάσης Rubis σε υπηρεσία με το γαλλικό Ναυτικό. Θα είναι εξοπλισμένα με τη νέα βαρέα τορπίλη Artemis που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, υποθαλάσσια εκτοξευόμενους αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet καθώς και βλήματα SCALP Naval.


Πηγή: defencenet

Από τα
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Η αποφασιστική συμβολή του Ελληνικού ναυτικού στον ανεφοδιασμό της Κρητικής Επανάστασης (1866-1869).


Όταν ξεκίνησε η επανάσταση των Ελλήνων στην Κρήτη το 1866, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των επαναστατών ήταν ο ανεφοδιασμός τους με πολεμοφόδια και εθελοντές από την Ελλάδα. Αυτή η δυσκολία δεν προερχόταν τόσο από τη γεωγραφική απομόνωση του νησιού σε σχέση με τον Ελλαδικό χώρο ή τη σχετική επισφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, αλλά κυρίως από τον ναυτικό αποκλεισμό των παραλίων της Κρήτης από τον ισχυρό Οθωμανικό στόλο. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, οι σύλλογοι που βρίσκονταν στην Αθήνα και συντόνιζαν τη βοήθεια για την Κρήτη, μίσθωσαν δύο ευέλικτα μικρά ταχύπλοα ατμοκίνητα πλοία το "Πανελλήνιο" και την "Ύδρα", με σκοπό να διασπούν τον αποκλεισμό, να εφοδιάζουν τα απαραίτητα για τον αγώνα και να διατηρούν ακμαίο το φρόνημα των επαναστατών. Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις αν και επισήμως τηρούσαν ουδετερότητα έναντι της Κρητικής Επανάστασης ανέχονταν τα ταξίδια αυτά, όπως και τις δραστηριότητες των επιτροπών υπέρ του κρητικού Αγώνα.

Αρχικά, ο τουρκικός ναυτικός αποκλεισμός ήταν χαλαρός, καθώς η εξέγερση δεν έδειχνε ικανή να επιτύχει τους σκοπούς της, έτσι τα ταξίδια ανεφοδιασμού ήταν σχετικά εύκολα και ασφαλή. Το "Πανελλήνιο" έκανε δεκάδες ταξίδια διεκπεραιώνοντας την αποστολή του με ταχύτητα και ασφάλεια χάρις τους ικανούς πλοιάρχους του (Αναστάσιο Κουρεντή, Νικ. Αγγελικάρα, Ανδρ. Κοτζιά, Νικ. Σαχτούρη), αποκτώντας μεγάλη φήμη ανάμεσα στους Έλληνες. Οι Τούρκοι το αποκαλούσαν "Ντελή Παντελή" (τρελοπαντελή) για τις παράτολμες ναυτικές αποστολές που εκτελούσε. Στις αρχές του 1867 αναλαμβάνει το βάρος των αποστολών αυτών το "Αρκάδι", ένα μικρό ταχύτατο ατμοκίνητο σκάφος που αγοράστηκε από εισφορές πλουσίων Ελλήνων εμπόρων της Αγγλίας.

Ο αποκλεισμός όμως είχε καταστεί ασφυκτικότερος, με το μεγαλύτερο τμήμα του Οθωμανικού στόλου να περιπολεί τις Κρητικές ακτές. Το "Αρκάδι" μέσα σε 7 μήνες πραγματοποίησε 26 επικίνδυνα ταξίδια κρατώντας άσβεστο το πυρ της Επανάστασης στην πιο κρίσιμη περίοδό της. Στο 13ο ταξίδί του επισημάνθηκε και καταδιώχθηκε από τα τουρκικά καταδρομικά "Ιτζεδδίν" και "Τάλια" και αναγκάστηκε να καταφύγει στο λιμάνι των Αντικυθήρων με τα τουρκικά πλοία να πολιορκούν το νησί. Το νέο πανικόβαλλε την κυβέρνηση Κουμουνδούρου που έστειλε διπλωματική διακοίνωση στις Μεγάλες Δυνάμεις αναφέροντας πως οι Τούρκοι απειλούσαν Ελληνικό έδαφος. Την λύση του δράματος έδωσε ο πλοίαρχος του "Αρκαδίου" Αγγελινάρας που διέταξε επίθεση ολοταχώς κατά των πάνοπλων καταδρομικών με ταυτόχρονα εύστοχα πυρά. Τα τουρκικά καταδρομικά αιφνιδιάστηκαν ενώ είχαν σημαντικές απώλειες στα πληρώματά τους και έτσι δεν μπόρεσαν να καταδιώξουν το "Αρκάδι", το οποίο γύρισε στην Σύρο, επισκεύασε τις φθορές από την ναυμαχία και έφυγε για νέο ταξίδι.


Ο πλοίαρχος του "Ιτζεδδίν" επέδωσε έγγραφη διαμαρτυρία στις αρχές των Κυθήρων όπου αναφερόταν στο "Αρκάδι" με τον όρο "κλέφτικος αυτός βαπόρις". Οι Τούρκοι ναυτικοί αποκαλούσαν το "Αρκάδι" "Σειτάν Βαπορού", "πλοίο του διαβόλου". Στις 7 Αυγούστου 1867 το "Αρκάδι" παγιδεύτηκε νοτιοδυτικά της Κρήτης από μοίρα τουρκικών πολεμικών υπό το "Ιτζεδδίν". Μετά από ολοήμερη ναυμαχία και συνεχείς ελιγμούς με αντιπάλους τρία εχθρικά πλοία και αφού προξένησε μεγάλες απώλειες στα πληρώματα τους, μια σφαίρα από το "Ιτζεδδίν" αχρήστευσε το δεξί τροχό του Ελληνικού πλοίου. Ο Έλληνας πλοίαρχος Κουρεντής το οδήγησε σε αβαθή νερά για να αποφύγει τον εχθρό, αποβίβασε τους εθελοντές και τα γυναικόπαιδα και πυρπόλησε το πλοίο. Οι Τούρκοι απέσπασαν έναν ξύλινο κορμό από τα αποκαΐδια του πλοίου το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη και το χρησιμοποίησαν στην ναυπήγηση νέου πλοίου, ισχυριζόμενοι ότι αιχμαλώτισαν το "Αρκάδι".


Την συνέχιση του ανεφοδιασμού των επαναστατών ως το τέλος του Αγώνα ανέλαβε το ατμόπλοιο "Κρήτη" με 10 ταξίδια αλλά κατ΄εξοχήν το πλοίο με το εύγλωττο όνομα "ΕΝΩΣΙΣ" υπό τον έμπειρο πλοίαρχο Νικόλαο Σουρμελή που έκανε 46 ταξίδια προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες, ενώ το όνομα του κατέστη κυριολεκτικά θρύλος σε όλο το πανελλήνιο.


Στα τέλη του 1868 η Κρητική Επανάσταση έπνεε τα λοίσθια. Η "Ένωσις" όμως συνέχιζε ακατάβλητη τα ταξίδια της ταπεινώνοντας συνεχώς τον Οθωμανικό στόλο. Ο Σουλτάνος και η Οθωμανική Πύλη θεώρησαν ζήτημα τιμής την σύλληψη της "Ενώσεως". Κάλεσαν στην Κωνσταντινούπολη τον ικανό Βρετανό ναυτικό Χόβαρτ Πασά, τον προβίβασαν σε αντιναύαρχο και του ανέθεσαν πάση θυσία και υπό οποιοδήποτε κόστος να συλλάβει ή να βυθίσει την "Ένωση". Για τον σκοπό αυτό του έδωσαν την ναυαρχίδα του Οθωμανικού Στόλου "Χουδαβενδικιάρ", φρεγάτα με 50 κανόνια. Ο Χόρβαρτ αντελήφθη ορθά πως δεν είχε ελπίδα να συλλάβει την "Ενωση" περιπολώντας στην Κρήτη. Έτσι απέσπασε από τον αποκλεισμό μια μοίρα πλοίων (ανάμεσα τους και το "Ιτζεδδίν") και περίμενε μυστικά έξω από την Σύρο την επιστροφή του Ελληνικού πλοίου από την αποστολή του.

Στις 2 Δεκεμβρίου η "Ένωσις" έπλεε προς την Σύρο όταν ο πλοίαρχος της, Σουρμελής, εντόπισε το "Ιτζεδδίν" και την Τουρκική ναυαρχίδα να πλέουν ολοταχώς προς το μέρος του. Ο Σουρμελής ανέκρουσε πρύμνη και ξεκίνησε η απηνής καταδίωξη. Όταν το "Ιτζεδδίν" πλησίασε και ετοιμάστηκε να πλήξει την "Ένωση", μια τυχερή βολή από το Ελληνικό πλοίο προκάλεσε ζημιές στον αριστερό τροχό του τουρκικού πλοίου που έχασε ταχύτητα. Ο Χόβαρτ όμως με την ναυαρχίδα είχε πλευρίσει το ελληνικό ταχύπλοο και ήταν έτοιμος να το βυθίσει. Ο Σουρμελής με έναν γρήγορο ελιγμό απέφυγε τα πυρά, ενώ εύστοχες βολές από το πλήρωμα και το μικρό κανόνι της "Ενώσεως" επέφεραν σύγχυση στο πλήρωμα της τουρκικής ναυαρχίδας. Μια σφαίρα λίγο έλειψε να σκοτώσει τον ίδιο τον Χόβαρτ.


Η "Ένωσις" εκμεταλεύτηκε τη σύγχιση και εισήλθε θριαμβευτικά στο λιμάνι της Σύρου. Ο Χόβαρτ σε έξαλλη κατάσταση μπήκε με την τουρκική ναυαρχίδα στο λιμάνι απαιτώντας από τις Ελληνικές αρχές την παράδοση του "πειρατικού πλοίου" απειλώντας ότι θα βύθιζε την "Ένωση" ακόμη και εντός του λιμανιού. Τότε έγινε επέμβαση από τους προξένους των Μεγάλων Δυνάμεων στο νησί, που ζήτησαν από τον Χόβαρτ να αποχωρίσει. Ο γάλλος πλοίαρχος του "Βαλλ" που ελλιμενιζόταν στην Σύρο, προειδοποίησε τον Χόβαρτ να μην πειράξει την "Ένωση", γιατί αλλιώς θα επενέβαινε και ο ίδιος. Η Ελληνική Κυβέρνηση έστειλε την φρεγάτα "Ελλάς" υπό τον πλωτάρχη Σταματέλο με την διαταγή να πλήξει τον Χόβαρτ αν τολμούσε να επιτεθεί στην "Ένωση". Ο Χόβαρτ βγήκε από το λιμάνι μετά από παραινέσεις των ξένων προξένων επειδή ο ντόπιος πληθυσμός είχε εξαγριωθεί από το θέαμα της τουρκικής ναυαρχίδας, αλλά περιπολούσε στην είσοδο του λιμανιού ενισχυμένος από 7 πολεμικά πλοία της Τουρκίας.


Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έστειλε τελεσίγραφο στην Ελληνική Κυβέρνηση Βούλγαρη να πάψει να ενισχύει την Κρητική επανάσταση. Ο Βούλγαρης απέρριψε το τελεσίγραφο, οι δυο χώρες διέκοψαν τις διπλωματικές τους σχέσεις και έφτασαν στο χείλος του πολέμου. Η Πύλη σχεδίαζε μετά τον επερχόμενο πόλεμο να εκδιώξει όλους τους Χριστιανούς από την επικράτειά της, κλείνοντας τα λιμάνια της στο Ελληνικό εμπόριο. Τότε οι Μεγάλες Δυνάμεις επενέβησαν δραστήρια με τη διάσκεψη στο Παρίσι (4 Ιανουαρίου 1969) με την οποία καλούσαν την Ελλάδα να ικανοποιήσει τον Σουλτάνο σε ζητήματα που αφορούσαν την παύση της ενίσχυσης της επανάστασης στην Κρήτη, ενώ ταυτόχρονα επέβαλλαν στον Σουλτάνο μια σειρά από φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στην Κρήτη, που όταν εφαρμόστηκαν έμειναν γνωστές ως "Οργανικός Νόμος". Στην Ελλάδα σχηματίστηκε οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Θρασύβουλο Ζαίμη που υποχώρησε και αποδέχτηκε όλους τους όρους του συμβιβασμού, καθώς δεν είχε τις δυνατότητες ακόμη να αντιπαρατεθεί στην ισχυρή Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Τα ταχύπλοα ατμόπλοια "Πανελλήνιον", "Αρκάδι" και "Ένωσις", οι κυβερνήτες και τα πληρώματα τους έμειναν στην Ιστορία για τα ναυτικά κατορθώματα, τις ικανότητες και την ευψυχία τους. Κατάφεραν να φέρουν εις πέρας πολύ επικίνδυνες ναυτικές αποστολές αντιμετωπίζοντας ένα πολύ ισχυρότερο αντίπαλο και έτσι να κρατήσουν ζωντανή την προσπάθεια των Κρητών για ΈΝΩΣΗ με την Ελλάδα. Ο λαός εξύμνησε τις ηρωικές τους προσπάθειες, οι οποίες απαθανατίστηκαν και στα ποιήματα του μεγάλου Αχιλλέα Παράσχου.

Ι. Β. Δ.

Πηγές Συλλογικό έργο, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδοτική Αθηνών Επαμεινώνδα Κυριακίδου, Ιστορία του νέου Ελληνισμού, εκδόσεις Γρηγοριάδης

Από τα Θέματα Ελληνικής Ιστορίας

18 Σεπτεμβρίου 2010

Ιστορικής σημασίας παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Να σταματήσουν τα πειράματα με τη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου».


Να σταματήσουν τα πειράματα με το διοικητικό φορέα της μεγαλύτερης ναυτιλίας του κόσμου ζητεί με χθεσινή ανακοίνωσή της η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών ΕΕΕ. Υπό την προεδρία του κ. Θεόδωρου Βενιάμη συνήλθε το δ.σ. της Ε.Ε.Ε. και εξέδωσε ανακοίνωση με τη θέση της για την επανίδρυση του ΥΕΝ.

Σε μία ιστορικής σημασίας, για τα δεδομένα του κλάδου, δημόσια παρέμβασή του, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΕ, υπό την προεδρία του κ. Θεόδωρου Βενιάμη, εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία επιμένει στη θέση της για επανίδρυση του «ιστορικού υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η σύνδεση της ναυτιλίας με την εθνική οικονομία και μάλιστα σε περίοδο που καταβάλλεται πράγματι γιγαντιαία και αξιέπαινη προσπάθεια από την κυβέρνηση για να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη της πατρίδας μας».

Η ανακοίνωση

Η ΕΕΕ θεωρεί ότι πρόκειται για «έναν ακόμη πειραματισμό».
Στην ανακοίνωσή της, η ΕΕΕ χαρακτηρίζει «νεφελώδη», με «άσχετες και αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες» το νέο φορέα. Ταυτόχρονα, δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιώργου Πεταλωτή, τις οποίες χαρακτήρισε ως «άκρως προσβλητικούς» και «ακατανόητους» υπαινιγμούς.
Σημειώνεται ότι ο κ. Πεταλωτής δήλωσε πρόσφατα ότι «γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γινόταν στο υπουργείο Ναυτιλίας σε διάφορες φάσεις της ύπαρξής του και τι διαμειβόταν και πώς λαμβάνονταν οι αποφάσεις εκεί - έπρεπε να καταργηθεί», προκαλώντας έντονα αρνητικά σχόλια στην Ακτή Μιαούλη. Δικαίως ναυτιλιακοί κύκλοι ερωτούν σε ποιους αναφερόταν ο κ. Πεταλωτής, αφού τα τελευταία 28 χρόνια πέρασαν από το πρώην ΥΕΝ 14 υπουργοί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η ΕΕΕ σημειώνει τα εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση ασχολήθηκε διεξοδικά με τη σύσταση του νέου υπουργείου για τη Ναυτιλία (με το όνομα υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας), αντί της αναμενόμενης επανίδρυσης του ιστορικού υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
1) Το σύνολο της ναυτιλιακής κοινότητας δεν κατανοεί την εμμονή της πολιτείας να καταργήσει το ιστορικό υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και να προχωρήσει στη σύσταση ενός νεφελώδους διοικητικού φορέα με άσχετες και αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Για μας είναι σαφές ότι πρόκειται για έναν ακόμη πειραματισμό που δημιουργεί μεγάλη δυσλειτουργία και ανασφάλεια. Και αυτό γιατί δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιάζουσες ανάγκες της πρώτης ναυτιλίας του κόσμου, που ως γνωστόν είναι η ελληνική επί τριάντα συναπτά έτη.
2) Είναι επίσης ακατανόητοι και άκρως προσβλητικοί για πολλούς οι υπαινιγμοί του κυβερνητικού εκπροσώπου σύμφωνα με τον οποίο το από οκτώ δεκαετίες δραστηριοποιούμενο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχει δήθεν βεβαρημένο και αμαρτωλό παρελθόν. Προφανώς αγνοεί ότι το πρώην υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι ίσως ο μοναδικός φορέας της πολύπαθης δημόσιας διοίκησης, ο οποίος δεν ενεπλάκη σε υποθέσεις διαπλεκόμενων συμφερόντων που ήδη ταλαιπωρούν δεινώς την πατρίδα μας.
3) Αντίθετα, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συγκροτημένο σε συνεκτικό φορέα διοίκησης και πολιτικής με την επάνδρωση των πολλαπλώς έμπειρων στελεχών του Λιμενικού Σώματος που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες της ναυτιλίας μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι ακριβώς αυτό που στήριξε το θαύμα της μεταπολεμικής ναυτιλιακής ανάπτυξης, από την απόκτηση των πρώτων 100 λίμπερτυ μέχρι τον αξιοθαύμαστο σύγχρονο στόλο των 4.000 πλοίων σήμερα. Ποιος είναι συνεπώς ο πραγματικός λόγος για την τρίτη μέσα σε 11 μήνες ανατροπή του διοικητικού πλαισίου της ναυτιλίας, που και αυτή σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε χωρίς να ζητηθεί και να αξιοποιηθεί η εμπειρία ενός πολύπλοκου παραγωγικού κλάδου της εθνικής οικονομίας;
4) Όσον αφορά στην αναβάθμιση του νέου υπουργείου στην ιεραρχία του Υπουργικού Συμβουλίου, θα είχε ιδιαίτερη σημασία αν η αναβάθμιση αυτή ανταποκρινόταν στο έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτείας για τη ναυτιλία στην εκάστοτε ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική. Και δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι σ' αυτή την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία πλήττει βαριά τη χώρα μας, η ναυτιλία εξακολουθεί να βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία και να προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία.
5) Το μόνο αίτημα στο οποίο θα επιμείνουμε είναι η επανίδρυση του ιστορικού υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω, και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η σύνδεση της ναυτιλίας με την εθνική οικονομία και, μάλιστα, σε περίοδο που καταβάλλεται πράγματι γιγαντιαία και αξιέπαινη προσπάθεια από την κυβέρνηση για να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη της πατρίδας μας.
6) Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει αποκλειστικά μία και μόνη επιδίωξη και θέση: Να παραμείνει η ελληνική εμπορική ναυτιλία η πρώτη και μεγαλύτερη στον κόσμο, όπως είναι σήμερα, επ' ωφελεία της ναυτικής κοινότητας και όλης της Ελλάδας.


Το Π.Δ. με τις αρμοδιότητες
Το Προεδρικό Διάταγμα με τις αρμοδιότητες του νεοσύστατου υπουργείου θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας βρίσκεται για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας Προβλέπει τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του ΥΠΟΠΡΟ στο νέο υπουργείο στο οποίο θα μεταφερθούν και όσες αρμοδιότητες περί ακτοπλοΐας είχαν μεταφερθεί στο υπουργείο Μεταφορών.
Επίσης στο νέο υπουργείο μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες της αλιείας. Το Λιμενικό Σώμα παραμένει στο ΥΠΟΠΡΟ, με έμφαση στα θέματα ασφάλειας, ενώ διαθέτει όλα τα στελέχη που απαιτούνται για την άσκηση ναυτιλιακής πολιτικής στο νέο υπουργείο.
Ουσιαστικά έχουμε μία επαναφορά των όσων ίσχυαν με το Π.Δ. 189/99, πριν από τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ναυτιλίας στο ΥΠΟΠΡΟ. Η εξέλιξη αυτή διχοτομεί και πάλι το Λιμενικό Σώμα και βέβαια δεν ικανοποιεί τον ελληνικό εφοπλισμό, αφού ήδη το σχήμα αυτό απεδείχθη αναποτελεσματικό.


ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
Ναυτεμπορική


Από το ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ

6 Σεπτεμβρίου 2010

Το στοιχειό του Mary Celeste.


Ακούγοντας κάποιος σήμερα το όνομα Mary Celeste, είναι δύσκολο να μην το συνδέσει με τη μυστηριώδη ιστορία που αναφέρεται στο ομώνυμο πλοίο, το οποίο στις 5 Δεκεμβρίου του 1872 βρέθηκε να επιπλέει δίχως πλήρωμα, στη διαδρομή ανάμεσα στις Αζόρες και το Γιβραλτάρ.
Το Mary Celeste ήταν ένα μπριγκαντίνι βάρους 280 τόννων το οποίο σαλπάρισε απο το λιμάνι της Ν. Υόρκης το Νοέμβριο του 1872, με προορισμό τη Γένοβα και με φορτίο 1.700 βαρέλια οινοπνεύματος. Στο πλοίο επέβαιναν, εκτός από τον κυβερνήτη η σύζυγος του, η δίχρονη κόρη τους και επτά άνδρες ως πλήρωμα.


Το αγγλικό εμπορικό πλοίο Del Gratia εντόπισε το Mary Celeste να πλέει επί δύο ώρες με ανεξήγητη αστάθεια πλεύσης και, παρατηρώντας το με λεπτομέρεια, διαπίστωσε οτι στο κατάστρωμά του δεν φαινόταν κανένας άνθρωπος. Ο κυβερνήτης δίεταξε το ύπαρχό του και δύο ναύτες να επιβιβασθούν στο Mary Celeste για διεξάγουν νηοψία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το πλοίο βρέθηκε σε γενικά καλή κατάσταση και μάλιστα με μοναδικό επιζώντα μία... γάτα. Οι δύο λέμβοι διάσωσης ήταν στην θέση τους και στην τραπεζαρία του πλοίου όλα ήταν έτοιμα για να γευματίσει το πλήρωμα. Επίσης, έλειπαν τα όργανα ναυσιπλοΐας, όχι όμως και το ημερολόγιο του πλοίου, στο οποίο καμία καταχώρηση δεν δικαιολογούσε την εγκατάλειψή του απο το πλήρωμα.

ο πλοίαρχος του Mary Celeste

Από τότε έχουν δοθεί πολλές και διάφορες εξηγήσεις, όπως επίθεση από το ίδιο το πλήρωμα του Del Gratia, αρπαγή από εξωγήινους, ρωγμές στον χωροχρόνο και άλλες... Εν τούτοις, τα πρακτικά της επίσημης ανάκρισης που είχε διεξαχθεί στο Γιβραλτάρ δίνουν μία εντελώς διαφορετική εκδοχή. Η μοναδική λέμβος διάσωσης που διέθετε το πλοίο έλειπε, τα διαμερίσματα είχαν περίπου 30 εκατοστά νερό, και από τις δύο αντλίες του πλοίου η μία είχε βλάβη. Επίσης δεν βρέθηκε κανένα ζωντανό πλάσμα και όλα στην κουζίνα του πλοίου ήταν αναποδογυρισμένα Οι λεπτομέρειες αυτές σίγουρα αφαιρούν σημαντικό μέρος από το μυστηριώδες πέπλο που τυλίγει όλα αυτά τα χρόνια το Mary Celeste, ωστόσο ακόμα δεν μπορεί να βρεθεί μία λογική εξήγηση. Υπάρχουν βέβαια κάποιες υπόνοιες για τον ενδεχομένως σκοτεινό ρόλο του πλοίου Del Gratia σε αυτή την παράξενη υπόθεση, αλλά ποτέ δεν εμφανίσθηκαν βάσιμα επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουν οτιδήποτε σχετικά με αυτό...

Πηγή: περιοδικό Ιστορικά θέματα τεύχος 84

2 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 3.Η ιστορία που θα σας διηγηθώ συνάδελφοι συνέβη το 1994 στο λιμάνι PUERTO CABELLO στην Βενεζούελα. 'Ενα λιμάνι που ξέραμε πολύ καλά μιας και ο χρόνος παραμονής μας σε κάθε ταξίδο εκεί ήταν το λιγότερο 10 ημέρες. Όπως θα ξέρουν όσοι έχει τύχει να κάνουν τέτοια ταξίδια, οι σχέσεις που ανατπύσσονται με τους ντόπιους είναι ιδιαίτερες, πόσο μάλλον που σχεδόν όλο το πλήρωαμα μπορούσε να συννενοηθεί αρκετά καλά στα Ισπανικά. Ένιωθες δηλαδή σχεδόν σαν στην πατρίδα με όση υπερβολή μπορεί αυτό να κρύβει μέσα του.Εκείνη την εποχή υπήρχε μια σημαντική αύξηση την ληστειών και των επιθέσεων στο μέρος.Ηταν η εποχή που γίνονταν πολύ φανερή η κρίση στην οποία είχε πέσει η χώρα.

Κάθε βράδυ λοιπόν βγαίναμε παρεούλα για θαλασσινά και μπυρίτσα και την συνέχεια για κανένα ποτό στα δύο μεγαλύτερα μπαρ του λιμανιού το AMERICANO η το SAN MARCOS.

Το συγκεκριμένο βράδυ βγήκα με την παρέα και η τύχη τα έφερε έτσι που να μου μήνει αξέχαστο,φτάνοντας στο υποτιθέμενο κέτρο της πόλης άφησα την παρέα και πήγα με τα πόδια στο τοπικό τηλεφωνείο για τηλέφωνο στην Ελλάδα.Βγαίνοντας πριν προλάβω να κάνω δέκα βήματα ένας τύπος μελαψός μου κόλησε ένα πιστόλι στο κεφάλι και μου πήρε το ρολόι και ορισμένα λίγα χρήματα που είχαν στην τσέπη.Τα υπόλοιπα που ήταν και τα περισσότερα δεν τα έδωσα αφού τα είχα κρυμμένα καλά στις κάλτσες μου(παλιά ναυτική πρακτική σε επικίνδυνα λιμάνια).Για να μην σας κουράζω γύρισα στην παρέα αν και χωρίς πολύ κέφι μετα από το συμβάν,και για κακή μου τύχη βλέπω ότι όλοι είχαν διάθεση για ξενύχτι.Ετσι αφού κάθισα κάμποσο μαζί τους πήρα ένα ταξί να γυρίσω στο λιμάνι. Γύρω στα μεσάνυχτα,μάλλιστα ως έξυπνος σκεφτόμουν να κατέβω όχι στην κεντρική είσοδο του λιμανιού αλλά αρκετά μακριά από αυτήν, σε μια τρύπα που υπήρχε στη περίφραξη.Ο λόγος ήταν ότι έτσι μου έπεφτε πολύ πιο κοντά το καράβι,μιας και δεν επιτρεπόταν στα ταξί να μπαίνουν στο λιμάνι.Την τρύπα εκτός από έμας βέβαια την ήξεραν και όλοι οι κλεφτες της περιοχής, και έτσι μόλις κατέβηκα από το ταξί και μπήκα α από την τρύπα με βάλανε στο κυνήγι δύο άτομα.Ο ένας με ένα καδρόνι και ο άλλος με ένα μαχαίρι.Επειδή είχα πείρα στην περιοχή κατάλαβα ότι εαν έμενα δεν θα την έβγαζα καθαρή. Προφανώς οι τύποι ήτνα ναρκομανείς η πρώταρηδες, αφού μπορούσαν να με πλησιάσουν πρώτα και να μου ζητήσουν τα λεφτά. Ακόμα και τώρα που το θυμάμαι λέω πως ήταν η τυχερή μου μέρα. Σκοντάφτωντας είδα μιά σωλήνα με απόβλητα χώθηκα εκεί και έμεινα σχεδόν μία ώρα για να γλυτώσω. Ελπίζω να μην σας κούρασα καλά ταξίδια σε όλους.

Πηγή: Nautilia