29 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΔ 96/2010 . Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 96/2010

(ΦΕΚ 170 Α΄/28 Σεπτεμβρίου 2010)


Άρθρο 1

Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας

1. Συνιστάται Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νή−
σων και Αλιείας.
Το Υπουργείο συγκροτούν, μεταφερόμενες σε αυτό
με τις αρμοδιότητες, τις θέσεις και το προσωπικό που
τις κατέχει, οι ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας (άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. α π.δ. 189/2009, όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 50/2010).

Η Γενική Γραμματεία αυτή μετονομάζεται
σε Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
και έχει τις αρμοδιότητες που είχε προτού μεταφερθεί
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
με το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009.

β) Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

αα) Το Λιμενικό Σώμα και οι υπηρεσίες του.

ββ) Οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο
αυτό με το άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. γ’ του π.δ. 189/2009,
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστήθηκε με το άρ−
θρο 1 του π.δ. 50/2010, με εξαίρεση :

ααα) τον Κλάδο Β Λιμενικής Αστυνομίας (άρθρο 14 του π.δ. 242/1999, 201 Α΄, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του π.δ. 320/2001, 217 Α΄), με τις διευθύνσεις του (Λιμενι−κής Αστυνομίας, Ασφαλείας και Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, άρθρα 15 έως 17 του π.δ. 242/1999),

βββ) τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Γ΄Ναυτιλιακής Πολιτικής (άρθρο 21 του π.δ. 242/1999, που
αναριθμήθηκε ως άρθρο 17 με το άρθρο 5 παρ. 2 του
π.δ. 320/2001) και

γγ) τον Κλάδο Ε Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος (άρθρο 30 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκε ως άρθρο
26 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001 και αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 6 του τελευταίου π.δ/τος) με
τις Διευθύνσεις του (Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών
Μονάδων Λ.Σ. και Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησια−
κών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. (άρθρα 31 και
32 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκαν ως άρθρα 27
και 28 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001 και αντι−
καταστάθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 7 και 8 του
τελευταίου π.δ/τος).

γ) Οι υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυ−
τιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με το σύνολο
των αρμοδιοτήτων τους, υπηρεσίες που έχουν συγχω−
νευθεί στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικής (βλ, άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. α΄ π.δ. 189/2009,
όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί), καθώς
και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄
έως και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009,
όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί,ανή−
κουν στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας, με την επιφύλαξη των υπηρεσιών με τις
αρμοδιότητές τους που παραμένουν στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την υποπερίπτωση
ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής.

δ) Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πο−
λιτικής, η οποία είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο αυτό με
την περίπτ. α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221).

ε) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 1 π.δ. 356/1990,
Α΄ 143).

2. Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
(άρθρο 4 παρ. 4 περίπτωση γ του π.δ. 189/2009, όπως
η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του π.δ. 50/2010) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία
Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

3. Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες παραμένουν με το παρόν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα του Υπουργείου αυτού.

Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικώς στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.Μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος από και προς τα Υπουργεία Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Προστασίας του Πολίτη γίνονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Άρθρο 2

1. Οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού και των Υπουρ−
γείων: α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
β) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας,
γ) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
δ) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ε) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ζ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η) Πολιτισμού και Τουρισμού ανακατανέμονται ως ακολούθως:

α) Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται, ως σύνολο
αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:

αα) από τον Πρωθυπουργό η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς
και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων
που υπάγονται σε αυτές (άρθρο 3 παρ.1 π.δ. 189/2009,
σε συνδυασμό με πρώτο εδάφιο παρ.1 άρθρου 2 του ν.
3242/2004, Α΄ 102, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθη−
κε με την παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009, Α΄ 8).

ββ) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Ισότητας
των Φύλων (άρθρο 2 περιπτ. β’ π.δ. 189/2009).

β) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων,
θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
η Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης, η οποία
έχει μεταφερθεί στο τελευταίο αυτό Υπουργείο με το
άρθρο 3 του π.δ. 185/1989.

γ) 1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων
και προσωπικού:

αα) από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η χάραξη και ο σχε−
διασμός πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και
της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική
κοινωνία, καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της
κυβερνητικής πολιτικής στα πιο πάνω θέματα (άρθρο
3 παρ.1 και 2 π.δ. 11/2010, Α΄ 15).

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο συντονίζει τη λειτουργία της διυπουργικής επιτροπής παρακολούθησης της μεταναστευτικής πολιτικής (άρθρο 3 ν. 3386/2005, Α΄ 212) και ασκεί την εποπτεία και συντονίζει τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών (άρθρο 1 ν. 3536/2007, Α΄42), επιτροπών που προεδρεύονται εφεξής από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.

ββ) Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (π.δ. 197/1997, Α΄ 156,
σε συνδυασμό με το άρθρο 2 π.δ. 185/2009). Η εποπτεία
της Επιτροπής Ανταγωνισμού παραμένει στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

γγ) Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
(π.δ. 386/1991, Α΄ 139).

2. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ανήκει η ανάπτυξη στρατηγικής, πολιτικών και δράσεων
που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες ιδιαίτερα στον
τομέα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού με λι−
γότερο κόστος και περισσότερη αποτελεσματικότητα
(«κοινωνική καινοτομία»), ιδίως η ανάπτυξη «κοινωνικής
επιχειρηματικότητας» που δημιουργεί βιώσιμες συνέρ−
γειες μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού οφέλους και
την οικονομική ενασχόληση ατόμων από κοινωνικά ευ−
παθείς ομάδες.

δ) Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και
προσωπικού:

αα) Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, οι
ακόλουθες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλη−
τισμού (άρθρο 27 παρ. 1 ν.1558/1985, Α΄ 137):
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3549
Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού (άρθρο 3 π.δ. 77/
1985, Α΄28)

Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» (άρθρο 39 ν. 2725/1999,
όπως το άρθρο αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 76
ν.3057/2002, Α΄239).

Η εποπτεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ»
παραμένει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (άρ−
θρο 1 της 442/2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού (Β΄ 23).

ββ) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, η εποπτεία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφί−
μων (ΕΦΕΤ) (άρθρο 9 ν. 3752/2009 Α΄ 40).

ε) Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μετα−
φέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προ−
σωπικού:
από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Μ.Ε. του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, τα Τμήματα Διοικητικής Εποπτείας Μ.Μ.Ε.
και Ραδιοτηλεοπτικών Θεμάτων (άρθρο 9 παρ. 1 πε−
ριπτώσεις α και δ του π.δ. 258/1993, Α΄ 112, άρθρο 3
παρ. 2 π.δ. 189/2009 και άρθρο έκτο παρ. 4 περίπτ. στ΄
ν.3839/2010, Α΄ 51).

Άρθρο 3

Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχι−
κών συμβουλίων στα Υπουργεία στα οποία μεταφέρεται
το προσωπικό των μεταφερόμενων, με το παρόν, υπη−
ρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συμβούλια που υπαγόταν κατά την έκδοση
του παρόντος.

Άρθρο 4

Οι αρμοδιότητες όλων των Υπουργείων όπως προσδι−
ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ανακατανέμονται
αντίστοιχα προς το περιεχόμενο τους σύμφωνα με τις
διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του διατάγματος
αυτού.

Άρθρο 5

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός
του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις
του παρόντος, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο
μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα.

Άρθρο 6

Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέ−
ρονται με τις διατάξεις του παρόντος βαρύνουν ως τις
31.12.2010, τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από
τα οποία μεταφέρονται.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Το διαβάσατε ;
Εγώ πάντως όσες φορές και αν το διάβασα δεν κατάλαβα τίποτα .
Γρίφος το Νέο Π.Δ. να δούμε ποιος θα το λύσει ;

Πηγή: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: