1 Ιουλίου 2010

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις ΑΕΝ έτους 2010-2011.

Με προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων και Μηχανικών) για το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011.

Συγκεκριμένα θα εισαχθούν 900 σπουδαστές/σπουδάστριες (529 Πλοίαρχοι και 371 Μηχανικοί), οι οποίοι κατά κατηγορία αναλύονται ως ακολούθως :

Α.- Πρώτη Γενική Κατηγορία που καλύπτει ποσοστό 50% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ΥΠΕΠΘ (Πανελλαδικές εξετάσεις), ήτοι 451 σπουδαστές ( 265 Πλοίαρχοι και 186 Μηχανικοί).

Β.- Δεύτερη Γενική Κατηγορία που καλύπτει ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει πτυχιούχους Τ.Ε.Ε. του Ενιαίου τριετούς κύκλου Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ορισμένων Τομέων, και αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. ναυτικού τομέα ή και ορισμένων άλλων τομέων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ΥΠΕΠΘ (Πανελλαδικές εξετάσεις) για αποφοίτους Τ.Ε.Ε. και ΕΠΑ.Λ., ήτοι 271 σπουδαστές (159 Πλοίαρχοι και 112 Μηχανικοί).

Γ.- Τρίτη Γενική Κατηγορία που καλύπτει ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει κατόχους τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου-Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ.) χωρίς να απαιτείται να ενταχθούν στο μηχανογραφικό σύστημα του ΥΠΕΠΘ (Πανελλαδικές εξετάσεις), ήτοι 178 σπουδαστές (105 Πλοίαρχοι και 73 Μηχανικοί).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, για την Πρώτη και Δεύτερη Γενική Κατηγορία μέχρι την 08.07.2010 ημέρα Πέμπτη, και για την Τρίτη Γενική Κατηγορία μέχρι την 02.09.2010 ημέρα Πέμπτη, σε οποιαδήποτε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, τα οποία θα συνοδεύονται από γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΥΕΑΝΕΘ) της περιοχής κατοικίας του υποψήφιου σπουδαστή.

Οι υποψήφιοι και των τριών Γενικών Κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν δικαιολογητικά και για τις δύο ειδικότητες (πλοίαρχος-μηχανικός). Επίσης οι υποψήφιοι της Πρώτης και Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν δικαιολογητικά και για την Τρίτη Γενική Κατηγορία.

Η ανωτέρω προκήρυξη παρουσιάζεται αυτούσια με όλα τα συνημμένα της στην ηλεκτρονική σελίδα www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=35974

Τροποποίηση της Οδηγίας 96/98 για τον Ναυτιλιακό Εξοπλισμό

Ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΚΕΕΠ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με εγκύκλιό του γνωστοποιεί ότι στο ΦΕΚ Α 79/26.5.2010 δημοσιεύθηκε το με αριθμό 39/2010 Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/26 για τον Ναυτιλιακό Εξοπλισμό. Με το Διάταγμα αντικαθίσταται το Παράρτημα Α του άρθρου 19 του Π.Δ. 347/1998, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Π.Δ. 158/1999, το άρθρο 4 του Π.Δ. 137/2002, το άρθρο 4 του Π.Δ. 294/2003 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 194/2009. Σημειώνεται ότι το Παράρτημα περιέχει τον εξοπλισμό για τον οποίο υπάρχουν ήδη αναλυτικά πρότυπα δοκιμής στους διεθνείς κανονισμούς (Παράρτημα Α1) και τον εξοπλισμό για τον οποίο δεν υπάρχουν ακόμη αναλυτικά πρότυπα δοκιμής στους διεθνείς κανονισμούς (Παράρτημα Α2).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Διατάγματος (και το αντίστοιχο άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/26) ο νέος εξοπλισμός που έχει προστεθεί στο Παράρτημα Α1 ή που έχει μεταφερθεί από το Παράρτημα Α2 και έχει εγκριθεί πριν την 6.4.2010 σύμφωνα με τα πρότυπα που ίσχυαν για τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, θα μπορεί για δύο χρόνια από την ημερομηνία αυτή να διατίθεται στην αγορά ή να εγκαθίσταται επί κοινοτικών πλοίων.

To κείμενο του Π.Δ. έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr με επιλογή Πληροφορίες → Νομοθεσία → Αναζήτηση ΦΕΚ → Νόμοι-ΠΔ → ΚΕΕΠ.

Πηγή: Marinews

Δεν υπάρχουν σχόλια: