30 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2013-2014.

Αριθμ.Πρωτ.: 3621/894/13/07-06-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κωδ.: 185 10 Πειραιάς
Πληροφορίες: Υπχος Λ.Σ. Αστερής Κ.
Τηλέφωνο: 210-4128060 - 4191686 - 210-4191429
Fax: 210-4224000
E-mail: dekn(ΑΤ)yen.gr

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

Σύμφωνα με την αριθμ. 3621/893/13/07-06-2013 Απόφαση Υ.Ν.Α./ΔΕΚΝ-Β΄ και τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν., που κυρώθηκε με την με αριθμ.Μ.3614.1/03/13/27-05-2013 (ΦΕΚ 1357 Β’ /04-06-2013) Κοινή Απόφαση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ρυθμίζονται κατωτέρω οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων- Μηχανικών).

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαμβάνει (06) έξι διδακτικά εξάμηνα και δύο θαλάσσια ταξίδια (1ο και 2ο) κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης-εκπαίδευσης σε πλοία, συνολικής διάρκειας (12) δώδεκα μηνών. Τα δύο ανωτέρω θαλάσσια ταξίδια περιλαμβάνονται μεταξύ των Α΄-Β΄ και Γ΄-Δ΄ διδακτικών εξαμήνων αντίστοιχα. Το πρώτο θαλάσσιο ταξίδι συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν.
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες από την εισαγωγή τους στις σχολές τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Σπουδών των Α.Ε.Ν. όπως ισχύουν κάθε φορά.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις, οι σπουδαστές/στριες αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές/στριες (Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας).
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω ναυτολόγησής τους στον κλάδο της ειδικότητας που φοιτούν (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) θα αμείβονται.
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική-πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι αποφοιτούντες των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν μετά το Πτυχίο της Σχολής και το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν.

Β. ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΕΝ

Όλες οι ΑΕΝ είναι εξωτερικής φοίτησης. Παρέχεται η δυνατότητα ενδιαίτησης σε όλες τις ΑΕΝ εκτός των ΑΕΝ Ασπροπύργου και Μακεδονίας.

Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (σ.σ. εννοείται 2013-2014), καθορίζεται σε 1050 Έλληνες σπουδαστές/στριες (620 Πλοίαρχοι και 430 Μηχανικοί). (σ.σ έναντι 494 και 35 πέρυσι)
2. Επιπλέον των ανωτέρω και σε ποσοστό 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3454/2006 και τον Ν.3667/2008, εισάγονται ως ειδική κατηγορία (Πολύτεκνοι κ.λ.π) 105 Έλληνες σπουδαστές/στριες (62 Πλοίαρχοι και 43 Μηχανικοί). (σ.σ. έναντι 49 και 35 περύσι)
3. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ.1 και σε ποσοστό 3% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3454/2006 και τον Ν.3667/2008 εισάγονται ως ειδική κατηγορία (Τρίτεκνοι) 32 Έλληνες σπουδαστές/στριες (19 Πλοίαρχοι και 13 Μηχανικοί). (σ.σ έναντι 15 και 11 πέρυσι)
4. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ.1 και μόνο για τους υποψήφιους της Πρώτης και Δεύτερης Γενικής κατηγορίας (υποψήφιοι μέσω πανελληνίων εξετάσεων) και σε ποσοστό 1% ανά περίπτωση, εισάγονται 7 Έλληνες σπουδαστές/στριες ( 4 Πλοίαρχοι και 3 Μηχανικοί) απόφοιτοι Εσπερινών Λυκείων και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄& B´. (έναντι 3 και 2 πέρυσι)
5. Μετά τα ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε 1194 ( 705 Πλοίαρχοι και 489 Μηχανικοί).
6. Η ειδικότερη κατανομή των σπουδαστών/στριών κατά ειδικότητες, προέλευση, ειδική κατηγορία και Α.Ε.Ν. αναλύεται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Β΄΄.

Δ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι κατά το κεφάλαιο Γ της παρούσας προκήρυξης εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες κατανέμονται ως ακολούθως:
1.1. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 60% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ως ακολούθως:
1.1.α. Σε ποσοστό 35% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια και ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Β΄) από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).
Επιπλέον των θέσεων αυτών, σε ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων( ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Β΄).
1.1.β. Σε ποσοστό 25% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Α΄)
Επιπλέον των θέσεων αυτών, σε ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Α΄).
1.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 40% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες ως ακολούθως:
1.2.α. Σε ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Β)
1.2.β. Σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού εισακτέων, υποψηφίους/ιες αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α΄),εξαιρουμένων αυτών του Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού (παρ. 1.2.γ), και αποφοίτους εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομικών έργων, Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών, εξαιρουμένων αυτών του Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού(παρ. 1.2.γ).
1.2.γ. Σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού εισακτέων, υποψηφίους/ιες αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α΄) Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού, και αποφοίτους εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
2.1. Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του κεφαλαίου Ε υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (α) του άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3454/2006 και τον ν.3667/2008, ήτοι:
ι) Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης.
ιι) Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου.
ιιι) Τέκνα πολυτέκνων.
2.2. Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του κεφαλαίου Ε υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και το ν.3667/2008, ήτοι τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.
2.3. Οι ανωτέρω υποψήφιοι/ες των παραγράφων 2.1. και 2.2. κάθε Γενικής Κατηγορίας με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, καταλαμβάνουν θέσεις Γενικής Κατηγορίας και μόνο εφόσον δεν επιλεγούν στη Γενική Κατηγορία τότε καταλαμβάνουν τις θέσεις της Ειδικής Κατηγορίας που προκηρύσσονται γι’ αυτούς/ές.
2.4. Κατά τη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις ΑΕΝ των υποψηφίων της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας, ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους των Ειδικών Κατηγοριών των παραγράφων 2.1 και 2.2 του κεφαλαίου Δ, καλύπτεται από τους υποψήφιους της αντίστοιχης Πρώτης Γενικής Κατηγορίας.

3. ΓΕΝΙΚΑ
3.1 Οι υποψήφιοι/ες του παρόντος κεφαλαίου με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα την οποία έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή και εφόσον δεν επιλεγούν σ’ αυτή καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα την οποία έχουν δηλώσει ως δεύτερη επιλογή.
3.2 Οι κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά την τελική επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής για τους υποψηφίους της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταφέρονται στους υποψηφίους της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας

Ε. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:
1.1.Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού όπως αυτά ορίζονται στο κεφαλαίου ΣΤ παρ. 2.2 της παρούσας προκήρυξης.
1.2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.
1.3. Να μην έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως. (γεννηθέντες έτους 1986 και μεταγενέστερα)
1.4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
1.5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (πλην ΑΕΝ Οινουσσών)(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Δ΄΄), τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι την 11.07.2013 ημέρα Πέμπτη.
1.1. Αίτηση όπως το υπόδειγμα «Α».
Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων (α/α 1-9) ή Μηχανικών (α/α 1-4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων – Μηχανικών με α/α 1-9 και α/α 1-4 αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. (Δηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού).
1.2. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
 Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 591/1975 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1975), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 64/1984 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/1984) και του π.δ. 436/1989 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/1989).
 Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικά της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμενικής Αρχής).
 Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και ανέκκλητες.
1.3. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.
1.4. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
1.5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του/της Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για τους/τις υποψήφιους/ες της αυτής Γενικής Κατηγορίας:

α. Δεν γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά τους, εάν στη Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής δεν υπάρχει ο χαρακτηρισμός ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την ειδικότητα ή ειδικότητες για την/τις οποία/ες επιθυμεί να συμμετέχει.
β. Σε περίπτωση που επιθυμούν, για την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ να συμμετέχουν και στη Δεύτερη Γενική Κατηγορία, (μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και μέσω αξιολόγησης του απολυτηρίου) υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα αναφερόμενα (και για τις δύο γενικές κατηγορίες) δικαιολογητικά μία φορά. Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο.
 Εξαιρούνται μόνο υποψήφιοι/ες Γενικού Λυκείου το απολυτήριο των οποίων μπορεί να κατατεθεί όταν αυτό εκδοθεί και χορηγηθεί και όχι αργότερα από την 09.08.2013 ημέρα Παρασκευή και μόνο στην ΑΕΝ στην οποία αρχικώς κατατεθεί η σχετική αίτηση.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2. Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (πλην ΑΕΝ Οινουσσών) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Δ΄΄), τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι την 09.08.2013 ημέρα Παρασκευή.
2.1. Αίτηση. όπως το υπόδειγμα «Α».
Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων (α/α 1-9) ή Μηχανικών (α/α 1-4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων – Μηχανικών με α/α 1-9 και α/α 1-4 αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. (Προαιρετικά μπορεί να δηλώνει περισσότερες από μία Σχολές. Σε περίπτωση που δηλώνει Σχολές και των δύο ειδικοτήτων τότε θα πρέπει να σημειώνει επιπλέον και τη σειρά προτίμησης αυτών των ειδικοτήτων).
2.2. Τίτλο σπουδών
Αντίγραφο απολυτηρίου τίτλου ή αποδεικτικού απολύσεως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομίμως επικυρωμένο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα «Β».
 Ο/Η κάτοχος περισσοτέρων από ένα τίτλων απόλυσης υποβάλλει μόνο τον τίτλο εκείνο, με τον οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία επιλογής και δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος/α το ίδιο έτος με περισσότερους από έναν τίτλους απόλυσης. Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξενόγλωσσο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένος, από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την γνησιότητά του και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου αυτού. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ισοτιμία του τίτλου απόλυσης με τους αντίστοιχους ελληνικούς.
 Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από αλλοδαπό σχολείο, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση του σχολείου ή της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της χώρας έκδοσης του τίτλου για την δυνατότητα του/της υποψηφίου/ας να εγγραφεί και φοιτήσει, κατά περίπτωση, σε ανώτατη ή ανώτερη Σχολή της χώρας στην οποία εδρεύει το σχολείο. Επίσης στην ίδια βεβαίωση ή σε ξεχωριστή να αναγράφεται η ακριβής μέση γενική βαθμολογία του τίτλου απόλυσης και οι αναλυτικές βαθμολογίες των μαθημάτων από τις οποίες προέκυψε αυτή η μέση γενική βαθμολογία, που να εκφράζονται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
 Στη περίπτωση κατά την οποία η μέση γενική βαθμολογία δεν εκφράζεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα απαιτείται αναγωγή αυτής η οποία πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 Όλα τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ξένη αρχή, πρέπει να είναι επικυρωμένα από Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γνήσιο της υπογραφής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί νομοθετικά από τη χώρα μας.
2.3 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.
2.4 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου αστυνομικής του/της ταυτότητας.
2.5. Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας . (εφόσον υπάρχει)
2.5.1. Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ με Ελληνική ή ξένη σημαία, πιστοποιητικό του ΥΝΑ / Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας /Τμήμα Δ΄ (ΔΝΕΡ-Δ΄) ( 2ας Μεραρχίας 18 – Πειραιάς) στο οποίο να φαίνονται οι ημερομηνίες ναυτολόγησης και απόλυσης ή επικυρωμένο αντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου.
2.5.2 Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή.
Η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε εν ενεργεία εμπορικά πλοία, 1.500 οχ (500 κοχ). και άνω, θα πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι την 09-08-2013 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών) και να μη συμπίπτει με το χρόνο φοίτησης στις διδακτικές περιόδους του Λυκείου ή ΕΠΑΛ.
Για τους υποψήφιους της περίπτωσης 1.2.γ του κεφαλαίου Δ της παρούσας (απόφοιτοι Ναυτικού Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου-Μηχανικού) που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ Α 81) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ 8 του Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ Α 86) ως προς την περίοδο ναυτολόγησης, η θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ανεξαρτήτως της περιόδου φοίτησης.
Ο τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 20 μόρια για κάθε μέρα ναυτολόγησης και θα πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 270 ημερολογιακών ημερών. Τυχόν πραγματοποιηθείσα θαλάσσια υπηρεσία μικρότερη των 60 ημερών και μεγαλύτερη των 270 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη.
2.6 Τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (εφ’ όσον υπάρχει).
Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας, υποβάλλουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο για τη γνησιότητα αυτού αντίγραφο σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για το καθένα από αυτά.
Πιο συγκεκριμένα:
  • Του απολυτηρίου τίτλου του αγγλόφωνου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις διαδικασίες της παραγράφου 2.2. του παρόντος κεφαλαίου.
  • Του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας από την αρμόδια Διεύθυνσηπιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • Πιστοποιητικών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α από το μορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση).
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των αναφερομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(α) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ως προς το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή
(β) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
2.6.1. Για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΑΡΙΣΤΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας ο τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2500 μόρια
2.6.2. Για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας ο τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2200 μόρια
2.6.3. Για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΚΑΛΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας ο τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2000 μόρια

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ευεργετικές Διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου Δ της παρούσας, (που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και τον ν. 3667/2008) εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος υποβάλουν απαραιτήτως και τα ακόλουθα κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά:
1. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:
Πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
2 . Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (άρθρο 3, Ν. 3454/06).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
 2.α. Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
 2.β. Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή του τέκνου ή αδελφού του υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.
 2.γ. Σε περίπτωση που αδελφός του υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
 2.δ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
Την ιδιότητα τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας αποκτούν οι:
 α) Γονέας ή γονείς που έχουν γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή
διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηθέντων ή εκτός γάμου γεννηθέντων
τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανεγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και ανεγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο ) έτος της ηλικίας τους και
 β) Τα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται .
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
3. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό:
 3.α. Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλωσης, μήνα.
 3.β. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν 1599/86.
4. Τα τέκνα αναγνωρισμένων ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας:
 4.α. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
 4.β. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν 1599/86.
5. Οι υποψήφιοι/ιες της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας που τελικά εισάγονται στις ΑΕΝ υποχρεούνται με την εγγραφή τους να προσκομίσουν και καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχουν εισαχθεί για φοίτηση τον τίτλο απόλυσής τους δηλαδή απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών εάν ο αντίστοιχος τίτλος δεν έχει ήδη κατατεθεί με την αίτηση υποψηφίου Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας.
6. Οι εισαγόμενοι και εγγραφόμενοι στις ΑΕΝ μπορούν, μετά από αίτηση τους, να παραλάβουν τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, που έχουν καταθέσει, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής στη σχολή τους.
Δικαιολογητικά λοιπών υποψηφίων παραλαμβάνονται μόνο από την ΑΕΝ στην οποία υπεβλήθησαν με την αίτηση υποψηφιότητας.

Ζ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Για την Υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση της σχετικής Γνωμάτευσης, αρμόδια είναι η πλησιέστερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Ε΄΄), στην οποία παραπέμπεται ο υποψήφιος με παραπεμπτικό σημείωμα της πλησιέστερης στον τόπο μόνιμης κατοικίας του απογράφουσας Αρχής (ΥΝΑ/ΔΝΕΡ Α΄ ή Λιμενική Αρχή).
1.1. Οι διαμένοντες στην Αθήνα-Πειραιά και Προάστια Αττικής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος για την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Αθηνών-Πειραιώς θα απευθύνονται στο ΥΝΑ/ΔΝΕΡ Α΄, οδός 2ας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, (08.30-13.30), έχοντας μαζί τους:
i) ακτινογραφία Θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με επικολλημένη φωτογραφία τους και την αντίστοιχη γνωμάτευση,
ii) Δυο (02) φωτογραφίες,
iii) διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου αξίας (31,17) ΕΥΡΩ και
iv) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
1.2. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι (πλην αυτών της πιο πάνω 1.1 παραγράφου) για τη χορήγηση του παραπεμπτικού σημειώματος και της σχετικής Γνωμάτευσης Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. θα απευθύνονται στην πλησιέστερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους απογράφουσα Αρχή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΄΄Ε΄΄) , έχοντας μαζί τους:
i) ακτινογραφία Θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με επικολλημένη φωτογραφία τους και την αντίστοιχη γνωμάτευση,
ii) Δυο (02) φωτογραφίες,
iii) διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου αξίας (41,17) ΕΥΡΩ και
iv) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Η οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων που απαιτείται κατά ειδικότητα είναι η ακόλουθη:

Οπτική οξύτητα
  χωρίς γυαλιά με γυαλιά Αντίληψη χρωμάτων
(1) Υποψήφιοι
ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
4/10-4/10
ή 5/10-3/10
7/10-7/10 Σε (10) ISHIHΑRA που δείχνονται
επιτρέπονται (3) σφάλματα.
(2) Υποψήφιοι
ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2/10-2/10 6/10-6/10 Αναγνώριση τρίχρωμου φανού
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Όσοι από τους υποψήφιους/ες χρησιμοποιούν γυαλιά οράσεως, πρέπει να τα φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους για την οπτική οξύτητα.
2. Η ΥΕΑΝΕΘ Αθηνών-Πειραιώς συνεδριάζει μόνο κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στον ΠΕΙΡΑΙΑ και επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 (τηλ 210-4191113, 4191555).
3. Για Υποψήφιο/α για τον/την οποίο/α εκδόθηκε/κατατέθηκε γνωμοδότηση της ΥΕΑΝΕΘ, εξαιτίας της συμμετοχής του μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει και με τη διαδικασία μέσω απολυτηρίου λυκείου, δεν απαιτείται νέα γνωμάτευση.
4. Επίσης οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, βεβαίωσης αναβολής στράτευσης ή Απολυτηρίου στρατού, πρέπει κατά την υγειονομική τους εξέταση να τα φέρουν μαζί τους.
5. Η γνωμοδότηση της Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας προκήρυξης.

Η. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Η παραλαβή από τις Α.Ε.Ν. των δικαιολογητικών των υποψηφίων, πραγματοποιείται μόνο μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται για τον σκοπό αυτό στο κεφάλαιο ΣΤ της παρούσας προκήρυξης και ολοκληρώνεται μετά από έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητάς τους.
1.1. Σε περίπτωση που υποψήφιος Πρώτης Γενικής Κατηγορίας επιθυμεί, για την εισαγωγή του στις ΑΕΝ να συμμετάσχει και στη Δεύτερη Γενική Κατηγορία, (μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και μέσω αξιολόγησης του απολυτηρίου) υποχρεούται να καταθέσει όλα τα αναφερόμενα και για τις δύο γενικές κατηγορίες δικαιολογητικά μία φορά. Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο.
 Εξαιρούνται μόνο υποψήφιοι/ες Γενικού Λυκείου το απολυτήριο των οποίων μπορεί να κατατεθεί όταν αυτό εκδοθεί και χορηγηθεί και όχι αργότερα από την 09.08.2013 ημέρα Παρασκευή και μόνο στην ΑΕΝ στην οποία αρχικώς κατατεθεί η σχετική αίτηση.
1.2. Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών στις Α.Ε.Ν. θα γίνεται από επιτροπές παραλαβής των ΑΕΝ, που συγκροτούνται με αποφάσεις των Διοικητών και αποτελούνται υποχρεωτικά από:
• έναν Αξιωματικό Λ.Σ.
• το Διευθυντή της Σχολής ή άλλο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού
• και ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού της ΑΕΝ
2. Δικαιολογητικά υποψηφίου/ιας που είναι ελλιπή δεν παραλαμβάνονται.
3. Κατά την παραλαβή τους τα δικαιολογητικά θα τοποθετούνται στο σχετικό Ατομικό Φάκελο Υποψηφίου/ας, όπως το υπόδειγμα B, στον οποίο θα συμπληρώνονται πλήρως οι ανάλογες θυρίδες στοιχείων του εξώφυλλου και θα τίθενται οι υπογραφές των μελών της επιτροπής παραλαβής και του Διοικητή της Α.Ε.Ν.
4. Στη συνέχεια, κάθε αίτηση υποψηφίου/ίας που θα υποβάλλεται, θα καταχωρείται σε προσωρινό Βιβλίο Πρωτοκόλλου της ΑΕΝ το οποίο θα είναι κοινό και για τις δύο γενικές κατηγορίες με ενιαία αρίθμηση.
4.1 Για όλους τους υποψήφιους της ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής κατηγορίας η αίτηση θα υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα.
 Δύο (2) αντίγραφα θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψήφιου/ιας προκειμένου ολοκληρωμένος αποσταλεί στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ
 Από τα λοιπά δύο αντίτυπα ένα θα παραμένει στο αρχείο της ΑΕΝ και ένα (1) θα υποβληθεί στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β’ μαζί με το απολυτήριο για τους υποψήφιους της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας όταν αυτό κατατεθεί ή με τη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής για τους υποψήφιους της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής κατηγορίας όταν αυτή κατατεθεί από τους υποψήφιους/ιες του κεφαλαίου Θ της παρούσας.
4.2 Η αίτηση θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα «Α». Οι αναφερόμενοι στη παρ. 3 θα υπογράφουν επίσης και ως κλιμάκιο Α σε όλα τα αντίγραφα της αίτησης.
5. Στο τέλος κάθε εβδομάδας οι Α.Ε.Ν. θα συγκεντρώνουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που θα έχουν παραλάβει και θα τους υποβάλλουν ταχυδρομικά επί αποδείξει στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β΄, με ονομαστική κατάσταση υποψηφίων κατά κατηγορία.
Δικαιολογητικά που θα συγκεντρώνονται την τελευταία εβδομάδα πριν από την λήξη της προθεσμίας όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρούσα, θα διαβιβάζονται στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β΄, σύμφωνα με ειδικές οδηγίες.

Θ. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρηση των αιτήσεων όλων των υποψηφίων της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής κατηγορίας το ΥΝΑ/ΔΕΚΝ εκδίδει πίνακες καλούμενων σπουδαστών/τριων, σε αριθμό που προκύπτει από τα ποσοστά που αναφέρονται στη παράγραφο 1.2 του Κεφαλαίου Δ της παρούσης, προσαυξημένο κατά ικανό αριθμό επιπλέον υποψηφίων προς κάλυψη τυχόν κενών θέσεων που πιθανόν να δημιουργηθούν από τη διαδικασία της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, με απόλυτη βαθμολογική σειρά, όπως προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του Κεφαλαίου ΙΑ της παρούσας, προκειμένου να μεταβούν στις κατά τόπους Υγειονομικές Επιτροπές (ΥΕΑΝΕΘ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Ε΄΄)προς έκδοση σχετικού πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας.
Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι/ιες της δεύτερης γενικής κατηγορίας που συμμετέχουν και στην πρώτη γενική κατηγορία, έχουν εξεταστεί από την υγειονομική επιτροπή και έχουν καταθέσει τη σχετική γνωμάτευση, δεν υποχρεούνται σε επανεξέταση.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1.2. του Κεφαλαίου Ζ της παρούσας.
2. Επιπλέον του ως άνω πίνακα ανακοινώνεται πίνακας στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των αιτήσεων των υποψηφίων οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα ΥΝΑ/ΔΕΚΝ ανά σχολή - αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης και στον οποίο θα αναφέρεται ο συνολικός αριθμός μορίων.
3. Ο πίνακας της παραπάνω παραγράφου 1 ανακοινώνεται με τοιχοκόλλησή του στα καταστήματα του ΥΝΑ (Γρηγορίου Λαμπράκη 150 Πειραιάς, και Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 Πειραιάς), καθώς και στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.yen.gr με μέριμνα του ΥΝΑ/ΔΙΠΛΕΠ Β’ /Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Ο πίνακας της παραγράφου 2 αναρτάται μόνο στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.yen.gr με μέριμνα του ΥΝΑ/ΔΙΠΛΕΠ Β’ /Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ι. ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Μετά την ανακοίνωση των πινάκων της παρ. 1 του κεφαλαίου Θ οι καλούμενοι υποχρεούνται να παρουσιαστούν σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί και θα συμπεριλαμβάνεται στον εν λόγω πίνακα, στις ΑΕΝ στις οποίες κατέθεσαν την αίτησή τους προς υποβολή του Πιστοποιητικού Υγειονομικής Καταλληλότητας.
Η παραλαβή του εν λόγω Πιστοποιητικού από τις Α.Ε.Ν., πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της κανονικότητάς του και εν συνεχεία συνοδευόμενο από ένα εκ των αντιγράφων της αιτήσεως (Κεφάλαιο Η, παρ 4.1.) θα αποστέλλεται στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β’.

ΙΑ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ Γενική Κατηγορίας κατά ειδικότητα θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ο νόμος ορίζει. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων θα διαβιβάσει τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων στο ΥΝΑ κατά ειδικότητα.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ο νόμος ορίζει.
Υποψήφιος ο οποίος έχει καταθέσει αιτήσεις προκειμένου να συμμετέχει για την εισαγωγή του στις ΑΕΝ και με τις δύο διαδικασίες (μέσω πανελληνίων εξετάσεων και μέσω απολυτηρίου λυκείου) εφόσον επιλέγεται ως επιτυχών, σε οποιαδήποτε ειδικότητα, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της διαδικασίας επιλογής του μέσω της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας (κατηγορίες υποψηφίων με αξιολόγηση του απολυτηρίου Λυκείου).
Η τελική κατανομή των επιτυχόντων της ανωτέρω Γενικής κατηγορίας στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) θα πραγματοποιηθεί από το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ/ ΔΕΚΝ) με βάση τον τελικό βαθμό επιλογής ο οποίος εκφράζεται σε προσέγγιση χιλιοστού και τη σειρά προτίμησης όπως αυτή έχει δηλωθεί στη σχετική αίτηση.
2. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας κατά ειδικότητα και Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού θα γίνει με το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ/ ΔΕΚΝ).
Οι υποψήφιοι ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στην αντίστοιχη κατηγορία κατ’ απόλυτη βαθμολογική σειρά με προσέγγιση χιλιοστού, σειρά προτίμησης ειδικότητας και σειρά προτίμησης Ακαδημίας όπως αυτές έχουν δηλωθεί στη σχετική αίτηση.
2.1. Ο τελικός βαθμός επιλογής προκύπτει από τον Γενικό Βαθμό του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος ο οποίος εκφράζεται και καταχωρείται σε μορφή χιλιάδων προσαυξημένο κατά 2.000, 2.200, 2.500 μόρια για τυχόν γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (όπως αναλυτικά αναφέρεται στη παρ. 2.6. του Κεφαλαίου ΣΤ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄) και από 1.200 έως 5.400 μόρια από Θαλάσσια Υπηρεσία (2μηνη έως 9μηνη) που τυχόν έχει πραγματοποιηθεί (όπως αναλυτικά αναφέρεται στη παρ. 2.5. του Κεφαλαίου ΣΤ).
2.2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον τελικό βαθμό κατάταξης δύο ή περισσοτέρων υποψήφιων στην τελευταία θέση της Σχολής ή Σχολών στην οποία διαμορφώθηκε ο τελικός βαθμός κατάταξης, θα εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι/ες υπό την προϋπόθεση ότι στην αίτησή τους έχουν δηλώσει ως προτίμηση τις συγκεκριμένες Σχολές.
3. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όλων των Κατηγοριών είναι ο/η υποψήφιος/α να έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/η στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στη παρούσα.

ΙΒ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΥΝΑ/ΔΕΚΝΒ΄ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

1. Με απόφαση του Διευθυντού ΔΕΚΝ συγκροτούνται:
1.1. Διμελή κλιμάκια ελέγχου, τα οποία αποτελούνται από προσωπικό του ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΔΕΚΝ, στρατιωτικό και πολιτικό, τα οποία προβαίνουν σε επαναληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τις Α.Ε.Ν. υπό την εποπτεία του Τμηματάρχη ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β΄ ο οποίος και τα θεωρεί. Μετά την θεώρηση των δελτίων τα χειρόγραφα δελτία προωθούνται στο αρμόδιο Γραφείο της ΔΕΚΝ Β΄ για μηχανογραφική επεξεργασία, από ομάδα χειριστών Η/Υ
1.2. Επιτροπή αντιπαραβολής των μηχανογραφικών καταστάσεων με τις αιτήσεις των υποψηφίων, αποτελούμενη από δύο μέλη, εκ του προσωπικού που δεν έχει συμμετάσχει στην διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
2. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των κλιμακίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο υποψηφίων ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας, οι οποίοι έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι, το οποίο αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία επιλογής μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.
3. Μετά την επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων με τα στοιχεία των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τις Α.Ε.Ν., για τους/τις υποψηφίους/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας, καθώς και των πινάκων επιτυχόντων της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας που έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκδίδονται τα αποτελέσματα επιλογής – κατανομής σπουδαστών/τριων, με χρήση μηχανογραφικής εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη σε Η/Υ του ΥΝΑ/ΔΕΚΝ.
4. Μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής – κατανομής, εκτυπώνονται καταστάσεις επιτυχόντων, αλφαβητικά, οι οποίες υπογράφονται από τον Τμηματάρχη ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β΄ τον υπεύθυνο εκτέλεσης του αλγορίθμου επιλογής – κατανομής και τον Διευθυντή ΔΕΚΝ και θεωρούνται από τον Γενικό Γραμματέα ΥΝΑ.
5. Καταστάσεις επιλαχόντων εκδίδονται μόνο για τους υποψήφιους της ΔΕΥΤΕΡΗΣ γενικής κατηγορίας κατά υποκατηγορία, κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά

ΙΓ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τοιχοκόλλησή τους στα καταστήματα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και ΥΝΑ (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλη Ε1 – Ε2), και (Γρ. Λαμπράκη 150) καθώς και στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.yen.gr με μέριμνα του ΥΝΑ/ΔΙΠΛΕΠ Β΄/Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης με μέριμνα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του ΥΝΑ εκδίδεται σχετική ανακοίνωση τύπου.
2. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων σ’ αυτή σπουδαστών/σπουδαστριών. Οι σπουδαστές/ σπουδάστριες που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείεται η εγγραφή τους στην ΑΕΝ.
3. Στη περίπτωση κατά την οποία μετά την παρέλευση του χρόνου των δέκα ημερών της προηγουμένης παραγράφου προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους δεύτερης γενικής κατηγορίας. Η επιλογή των επιλαχόντων θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του κεφαλαίου ΙΑ της παρούσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κωστής Μουσουρούλης

Συνοδευτικά έγγραφα:
α. πρωτότυπο εγγράφο προκήρυξης εισαγωγής υποψηφίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
β. πίνακας κατανομής υποψηφίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
γ. αίτηση εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μηπως ξερετε να μου πειτε τι μισθο παιρνουν οι ειδικοτητες λαδαδες καθαριστες και οι απλοι ναυτικοι μηχανικοι?

ΜΑΚΗΣ είπε...

Οι μισθοί παιζουν από εταιρεια σε εταιρεια φιλε ανωνυμε...
Και επισης άλλο μισθο θα παρει ενας λαδας σε εμπορικο στο Αιγαιο κι άλλο στην Κινα...
Επίσης άλλα εχουν τα επιβατικα κι αλλα τα εμπορικα... κλπ κλπ

Οποτε δεν ξερω τι ακριβως εννοείς...και σε ποια κατηγορια αναφερεσαι για να πουμε στο περιπου...

ffwrf είπε...

κατα τη γνωμη σου που θα κυμανθουν οι βασεις με απολυτιριο?

ΜΑΚΗΣ είπε...

φιλε ffwrf αυτη ειναι μια εντελως υποκειμενικη ερωτηση...
Δεν ξερω αληθινα αλλα θεωρω επειδη εδω και λιγα χρονια οι βασεις συνεχως ανεβαίνουν λογω του αυξανομενου ενδιαφεροντος των νεων παλι για την θαλασσα λογω της οικονομικης κρισης θα ανεβουν και φετος...

Ριξε μια ματια λοιπον στις περσινες και βαλε κατι παραπάνω για να εισαι σιγουρα μεσα....